°C

Piatok, 3. apríl 2020. Meniny má Richard, zajtra Izidor.

1. časť slovník - akronymy

monitor
monitor
20.02.2009 16:00

Ponúkame vám slovník základných internetových pojmov. Pre prehľadnosť sme ich rozdelili na tri skupiny:


  • Akronymy – skratky vytvorené začiatočnými písmenami použitých slov
  • Emotikony – smajlíky
  • Terminológia slov

Porozumenie a pochopenie internetových pojmov vám pomôže s prácou na internete alebo s mobilom a zároveň vám pomôže chrániť sa pred ohrozeniami. Snažili sme sa zachytiť tie najdôležitejšie a najfrekventovanejšie pojmy, s ktorými sa pri činnosti na internete stretávate alebo sa s nimi stretáva vaše dieťa. Pomocou skratiek a smajlíkov, možno viac preniknete do internetovej komunikácie a slangu, a tak porozumiete jazyku ľudí na internete. Ak ste sa stretli s pojmami, ktoré ste v našom slovníku nenašli, napíšte nám ich, prosím.

1. skratky pôvodom anglické

AFAIK As Far As I Know podľa toho, čo ja viem
AFK Away From Keyboard preč od klávesnice
AKA Also Know As známy tiež ako
AAR Against All Risks proti všetkým rizikám
ASAP As Soon As Possible tak skoro ako je možné, čo najskôr
A/S/L Age/Sex/Location vek/pohlavie/miesto pobytu
ATM At The Moment momentálne
ATYS Anything You Say čokoľvek čo povieš
AWOL Absence Without Leave odchod bez povolenia
BAS Be A Sportsman buď športovec /chovaj sa čestne
BB Bye Bye čau čau
BBFN Bye Bye For Now zatiaľ ahoj
BBIAB Be Back In A Bit za chvíľu som späť
BBL Be Back Later vrátim sa neskôr
BFI Brute Force and Ignorance surovosť a ignorancia
BFN/B4N Bye For Now zatiaľ čau
BG BackGround pozadie
BIFF Biff príliš aktívny užívateľ, nováčik
BION Believe It Or Not ver či never
BOLTOP Better On Lips Than On Paper lepší na pery ako na list
BQ Beyond Question nesporný
BRB Be Right Back hneď som späť
BRGDS Best Regards srdečný pozdrav
BTW By The Way mimochodom
B4 Before predtým, skôr
CAD Control-Alternate-Delete CTRL+ALT+DEL
CAD Computer Aided Design počítačový dizajn
CFD Call For Discussion výzva k diskusii
CFV Call For Vote výzva k hlasovaniu
CITA Caught In The Act chytení pri čine
CoB Chairman Of Board predseda výboru
CoC Chairman Of Council predseda rady
CRB Come Right Back nikde sa nezastavuj
CUA Commonly Used Acronym bežne užívaný akronym
CUL, CUL8R See You Later uvidíme se neskôr
CYA See YA uvidíme sa
CYL See You Later uvidíme sa neskôr
DLTM Don't Lie To Me neklam mi
DND Do Not Disturb nerušiť
DOM Dirty Old Man starý úchyl
DWB Dont Write Back neodpisuj
FCFS First Come, First Served kto skôr príde, ten skôr melie
FDROTFL Falling Down Rolling On The Floor Laughing padám a váľam sa smiechom na zemi
FITB Fill In The Blanks domyslite si, čo som neuviedol
FMPOV From My Point Of View z môjho uhla pohľadu
FOAF Friend Of A Friend priateľ priateľa
FOD Finger Of Death dotyk smrti
FOTCL Falling Off The Chair Laughing padám z kresla smiechom
FTF, F2F Face To Face tvárou v tvár
FUBAR  Fixed Up Beyond All Recognition upravený/opravený na nepoznanie
FUD Fear, Uncertainty and Doubt strach, neistota a pochybnosti
FWIW For What It's Worth za toľko, koľko je hodné
FYA For Your Amusement pre tvoju zábavu
FYI For Your Information pre tvoju informáciu
G Grin široký úsmev/úškľabok
GA Go Ahead pokračuj
GD&R Grinning, Ducking & Running vyškierať sa, prikrčiť sa a zdrhnúť
GFN Gone For Now musím už ísť
GG Great Game dobrá hra
GIGO Garbage In, Garbage Out odpadky dnu, odpadky von
GIWIST Gee I Wish I'd Said That oh bodaj by som to ja bol povedal
GL&HF Good Luck & Have Fun veľa šťastia a príjemnú zábavu
GLP Good Luck Partner veľa šťastia partner (v hrách)
GOMY Get Out of My Way choď mi z cesty
GOWI Go On With It pokračuj v tom ďalej
HHOJ Ha Ha Only Joking ha ha iba vtipkujem
HHOK Ha Ha Only Kidding ha ha iba vtipy
HHOS Ha Ha Only Serious ha ha iba vážne
HLAYK Here's Looking At You Kid som tu a dívam sa na teba
HSIK How Should I Know ako to mám vedieť
HTH Hope That Helps dúfam, že to pomôže
HWMBO He, Who Must Be Obeyed ten, ktorého je nutné poslúchnuť
H!WYM Hey! Watch your mouth! dávaj si pozor na hubu!
IAE In Any Event v každom prípade
IANAL I Am Not A Lawyer nie som právnik
IC I See rozumiem
ICOCBW I Could Of Course Be Wrong samozrejme, môžem sa mýliť
IHNI I Have No Idea vôbec netuším/vôbec neviem
ILY I Love You milujem ťa
IMAO In My Arrogant Opinion podľa mojej arogantnej mienky
IMCO In My Considered Opinion podľa mojej zváženej/prehodnotenej mienky
IMHO In My Humble Opinion podľa mojej skromnej mienky
IMNSHO In My Not So Humble Opinion podľa môjho nie tak skromného názoru
IMO In My Opinion podľa mojej mienky
IOW In Other Words inak povedané
IWBNI It Would Be Nice If bolo by to pekné, keby
JAM Just A Minute moment
JFYI Just For Your Information len pre tvoju informáciu
JOOTT Just One Of Those Things iba jedna z týchto vecí
JSNM Just Stark Naked Magic je to proste jasne kúzlo
KMP Keep Me Posted priebežne ma informuj
KTP Keep This Private nechaj si to pre seba
LMK, LMN Let Me Know daj mi vedieť
LOL Laughing Out Loud hlasno sa smejem
LTNC Long Time No See! dlho sme sa nevideli
L8R Later neskôr
MEGO My Eyes Glaze Over prebehnuté očami
MHOTY My Hat's Off To You klobúk dolu
MOF Matter Of Factly v skutočnosti/vlastne
MOM Moment moment
MORF Male OR Female muž alebo žena
MSG MesSaGe správa
MTW Mum's The Word o tom ani muk
MYOB Mind Your Own Business staraj sa o seba
N/A Not Available nie je k dispozícii
NBD No Big Deal žiadny problém
NHOH Never Heard Of Him/Her nikdy som o ňom nepočul
NM Never Mind nič sa nestalo
NOYB None Of Your Business nič pre teba, toto nie je tvoja starosť
NP No Problem bez problémov
NRN No Reply Necessary odpoveď nie je potrebná
O Over (to you) prepínam (na teba)
OBJ OBligatory Joke povinný vtip
OBTW Oh, By The Way och, mimochodom
OGIMA Oh, God Its Monday Again bože, zase pondelok
OL Old Lady stará žena
OM Old Man starý muž
OMG Oh, My God! ach môj bože!
OO Over and Out končím
ORN Oh, Really Now oh, skutočne
OT Off Topic mimo témy, od veci
OTL Out To Lunch som na obede
OTOH On The Other Hand v opačnom prípade/na druhej strane/inak
OTR Off The Record mimo záznamu
OTT Over The Top cez kopec/za vodou
OTTH On The Third Hand na tretiu stranu
PASII Put A Sock In It drž hubu
PAW Parents Are Watching rodičia sledujú
PEBKAC Problem Exists Between Keyboard And Chair problém je medzi klávesnicou a stoličkou
PLS Please prosím
PMJI Pardon Me For Jumping In prepáčte, že vám do toho skáčem
PM Preventive Maintenance preventívna údržba
PMFJI Pardon Me For Jumping In ospravedlňujem sa, že vám skáčem do reči
POM Phase Of the Moon fáza mesiaca
POV Point Of View uhol pohľadu
QD Quiet Down sklapni
RE RE-hello (hello again) zavolaj znovu
RFD Request For Discussion žiadosť o diskusiu
RGRDS ReGaRDS s pozdravom
RL Real Life skutočný život
RNA Ringing, No Answer zvoní, žiadna odpoveď
ROFL Rolling On Floor Laughing váľajúc sa po zemi od smiechu
ROTM Right On The Money presne
ROTFL Rolling On The Floor Laughing váľajúc sa po zemi od smiechu
RSN Real Soon Now už za chvíľu, vážne!! (myslené aj ironicky)
RTFAQ Read The FAQ prečítaj si
FAQ RUD Raw, Unadulterated Dumbness surová, nefalšovaná hlúposť
RUMOF Are You Male Or Female? si muž alebo žena?
RUOK? Are you OK? si v poriadku?
SAI So As I tak ako ja/ako aj j a
SCNR Sorry, Could Not Resist pardon, nemohol som odolať
SIG Special Interest Group špeciálna záujmová skupina
SITD Still In The Dark stále ti to nie je jasné
SL Section Leader vedúci oddelenia
SO So Other... ďalšie informácie...
SO Significant Other ďalší(ia) významný(á)
SOY Shame On You hanbi sa
SRY SorRY prepáč
SUP What's UP? čo sa deje?
SWAK Sealed with a kiss spečatené bozkom
SWEIN So What Else Is New? tak čo je ešte nového?
SYSOP SYStems OPerator systémový operátor
TA Thanks Again ešte raz, vďaka
TAFN That's All For Now to je zatiaľ všetko
TANJ There Ain't No Justice nie je tam žiadna spravodlivosť
TANSTAAFL There Ain't No Such Thing As A Free Lunch veci ako obed zadarmo neexistujú/nič nie je zadarmo
TGIF Thank God Its Friday vďaka bohu, je piatok
TIA Thanks In Advance vďaka vopred
TIC Tongue In Cheek (hovoriť) len tak, nehovoriť úprimne
TLA Three Letter Acronym trojpísmenkový akronym
TNX/THX ThaNKS vďaka
TNX1.0E6 ThaNKS a million milionkrát dik
TNX1M ThaNKS a million milionkrát dik
TTBOMK To The Best Of My Knowledge k mojim najlepším znalostiam
TTFN Ta Ta For Now zatiaľ pa, pa
TTUL Talk To yoU Later pohovoríme si neskôr, zatiaľ čau
TTYL Talk To You Later pohovoríme si neskôr, zatiaľ čau
TYVM Thank You Very Much veľmi vám ďakujem
UOK? are YOU OK? si ok?
U2 You Too ty tiež
WOA Work Of Art umelecké dielo
WOL Win Or Lose vyhraj alebo prehraj
WRT With Respect To s ohľadom na
WTH What The Hell čo do čerta/čo do pekla
WTHIT What The Hell Is This čo do pekla je toto?!
WU What's Up? čo sa deje?
WWYL When Will You Learn kedy sa to už naučíš?
WYSIWYG What You See Is What You Get čo vidíš, to dostaneš
W84ME Wait for ME počkaj na mňa
XMAS Christmas Vianoce
XYL Ex Young Lady bývalá mladá žena
YA Yet Another ešte ďalší
YABA Yet Another Bloody Acronym ešte ďalší prekliaty akronym
YABSA Yet Another Bloody Stupid Acronym ešte ďalší prekliaty, hlúpy akronym
YAFIYGI You Asked For It, You Got It dostal si, čo si chcel, na čo si sa pýtal
YAOTM Yet Another Off-Topic Message ďalšia správa mimo témy
YBS Youll Be Sorry to oľutuješ
YD You're Dead si mŕtvy
YG Young Gentleman mladý gentleman
YGWYPF You Get What You Pay For dostaneš, čo zaplatíš
YHM You Have Mail prišiel ti mail
YL Young Lady mladá žena
YM Young Man mladý muž
YW You're Welcome nemáš za čo
4U For You  tebe/pre teba
2U To You tebe

  

2. skratky pôvodom slovenské, české

BTD buď taký dobrý/á
CF čaf
D ďakujem
EE nie
FPOHO je to v pohode
HH hehehe
JJ jo jo
MFP mám v paži
NJ no jo
NJN no jo no
NN nie nie
NPCHP nepochopil si?
NZ nie je začo
PP pa pa
S5 späť
O5 opäť

             


Nástroje k článku


ZDROJ: Zodpovedne.sk

Nahlásiť chybu

Najčítanejšie články