Štvrtok, 20. január 2022. Meniny má Dalibor, Sebastián, zajtra Vincent.

Kritika súdu, ktorý prepustil z väzby elitných vyšetrovateľov NAKA: Príbeh obhajoby a žiadne právne úvahy!

Peter Scholtz, inšpekciaGaléria fotiek (1)
Peter Scholtz, inšpekcia
Zdroj: Topky/Ján Zemiar

BRATISLAVA - V prípade vyšetrovateľov NAKA, ktorých zadržala policajná inšpekcia, nebol dostatok dôkazov na ich vzatie do väzby a ani na to, že spáchali trestný čin. Vyplýva to z uznesenia Krajského súdu v Bratislave, ktorý rozhodoval o ich väzbe. Sudca Peter Šramko má iný názor.


archívne video

Krajský súd v Bratislave prepustil z väzby na slobodu 1. októbra štyroch vyšetrovateľov. Ján Čurilla, Pavol Ďurka, Milan Sabota a Štefan Mašin do zadržania pracovali na najvážnejších korupčných prípadoch. Uznesenie, ktoré je verejne dostupné, uvádza, že podozrenia elitných vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry voči tímu vyšetrovateľky Diany Santusovej na policajnej inšpekcii boli vážne a oprávnené.

Oprávnené podozrenia! Proti vyšetrovateľom NAKA nie je dostatok dôkazov, rozhodol Krajský súd

Krajský súd argumentoval aj tým, že "dôkazy nazhromaždené vyšetrovateľom nie sú dostatočným podkladom pre trestné stíhanie". V uznesení senát Krajského súdu uviedol aj to, že odposluchy nie je možné preceňovať a nevidí nič zlé a neobvyklé ani na tom, že sa medzi sebou rozprávali o tom, ak napíšu uznesenie o začatí trestného stíhania a ani na tom, ako ho budú kvalifikovať.

Sudca Peter Šramko na webe právnelisty.sk  zverejnil článok, v ktorom rozhodnutie Krajského súdu rozoberá. Podľa Šramka tu ide až o "príl­iš voľ­né (a nie­ke­dy až ne­lo­gic­ké) hod­no­te­nie dô­ka­zov zo stra­ny kraj­ské­ho sú­du, keď si mož­no po­lo­žiť lo­gic­kú otáz­ku, či by pos­tup po­li­caj­tov, kto­rí by chce­li za­čať tres­tné stí­ha­nie pre vy­mys­le­ný sku­tok mo­hol vy­ze­rať aj inak ako bo­lo po­pí­sa­né".

Príbeh poskytnutý obhajobou

Podľa Šramka možno z uz­ne­se­nia kraj­ské­ho sú­du vy­vo­diť, že kraj­ský súd tak­mer bez­výh­rad­ne pri svo­jom hod­no­te­ní dô­ka­zov ak­cep­to­val prí­beh pos­kyt­nu­tý ob­ha­jo­bou, kto­rý fak­tic­ky ne­hod­no­til, ale len prev­zal.

"Po­kiaľ sa te­da hneď po zve­rej­ne­ní pí­som­né­ho vy­ho­to­ve­nia uz­ne­se­nia kraj­ské­ho sú­du ob­ja­vi­li v mé­diách hla­sy, že tres­tné stí­ha­nie ob­vi­ne­ných mu­sí byť za­sta­ve­né, či zru­še­né, tak ide pod­ľa náš­ho ná­zo­ru o pred­čas­né vý­zvy, na­koľ­ko, ako už bo­lo uve­de­né, neo­pod­stat­ne­nosť ob­vi­ne­nia tu kon­šta­to­val kraj­ský súd pri vä­zob­nom roz­ho­do­va­ní a aj to iba na pod­kla­de iné­ho hod­no­te­nia dô­ka­zov, pri­čom za­bez­pe­če­né dô­ka­zy v da­nej ve­ci mož­no cel­kom ur­či­te hod­no­tiť aj tak ako to uro­bil ok­res­ný súd, t. j. v pros­pech dô­vod­nos­ti vzne­se­né­ho ob­vi­ne­nia na úvod za­ča­té­ho tres­tné­ho stí­ha­nia," píše Šramko.

Podľa Šramka Krajský súd "vo svo­jom uz­ne­se­ní uvie­dol len mi­ni­mum vlas­tných práv­nych úvah (ak vô­bec ne­ja­ké) a zväč­ša sa iba ob­me­dzil na nek­ri­tic­ké prev­za­tie (opí­sa­nie) čas­to nes­práv­nej práv­nej ar­gu­men­tá­cie jed­nej pro­ces­nej stra­ny, kto­rá tú­to ar­gu­men­tá­ciu vý­raz­ne a dl­ho­do­bo pro­pa­go­va­la aj vo „svo­jom“ me­diál­nom pries­to­re".

Vojna v bezepečnostných zložkách

Šytroch vyšetrovateľov NAKA a dočasného šéfa policajnej inšpekcie zadržali pre podozrenie z manipulovania výpovedí a trestného konania. Bol medzi nimi aj šéf tímu Božie mlyny Ján Čurilla, ale aj vyšetrovateľ z kauzy Očistec Pavol Ďurko, Štefan Mašin a Milan Sabota. 

Ide o elitných vyšetrovateľov NAKA, ktorí sa venovali najzávažnejším kauzám. Do väzby dostali bývalé policajné špičky, ale aj nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra či bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a exprezidenta policajného zboru Tibora Gašpara.

Podnetom na začatie trestného stíhania bola podľa uznesenia spravodajská informácia nelegálneho ovplyvňovania svedkov závažnej trestnej činnosti, ktorú poskytla Slovenská informačná služba koncom marca 2021 pod stupňom utajenia "dôverné". 

Viac o téme:
AUTOR: © Zoznam/Topky.sk Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Najčítanejšie články