Piatok, 22. október 2021. Meniny má Sergej, zajtra Alojzia.

Známy právnik zadržanej dvojice NAKA Kubina dostal od kolegu pomerne silný list: Nerobíš to správne, pán kolega

Peter Kubina dostal od kolegu z Nitry otvorený list.
Peter Kubina dostal od kolegu z Nitry otvorený list.
Zdroj: TASR - Jaroslav Novák
20.09.2021 00:01

BRATISLAVA/NITRA - Známy právnik Peter Kubina, ktorý momentálne ako advokát zastupuje zadržanú dvojicu policajtov NAKA Jána Čurillu a Pavla Ďurku, dostal od svojho nitrianskeho kolegu Namira Alyasryho pomerne ostrý a otvorený list. Už v úvode ho oslovuje "pán kolega" a pripomína mu, že nepôjde o pochvalný text. To, čo vraj stvára v médiách, je podľa Alyasryho poškodzujúce jeho advokátsky stav.


Alyasry síce v prvých riadkoch otvoreného listu, ktorý zverejnil portál Právne listy, zdvorilým oslovením “mi­lý ko­le­ga” píše Kubinovi. Ihneď však dodáva, že to nebude žiadny pozitívny text na jeho adresu. "Pí­šem Ti ten­to ot­vo­re­ný list, pre­to­že Ti chcem v dob­rom vy­svet­liť, že to, čo si uro­bil pred ka­me­ra­mi  v stre­du po tom, ako súd vzal do väz­by 2 Tvo­jich klien­tov  – po­li­caj­tov NA­KA, ne­bo­lo pod­ľa môj­ho ná­zo­ru správ­ne a mal by si to ve­dieť," píše v začiatku listu Alyasry.

Toto už nie sú kajúcnici

Právnik uznal, že sa vie vcítiť aj do situácie Kubinu, keď súd vy­ho­vie pro­ku­rá­to­ro­vi a zo­be­rie mu klien­ta, ktorý by následne skončil vo väzbe. "Ale tak to v tres­tnom prá­ve nie­ke­dy bý­va. Je to iné, ako keď si do­siaľ ob­ha­jo­val vý­luč­ne ka­júc­ni­kov. Tam v zá­sa­de niet čo po­ka­ziť a ide nao­zaj o ten ob­chod­nop­ráv­ny roz­mer, v kto­rom si bez­po­chy­by dob­rý," uznal pri Kubinovi Alyasry.

"Po­viem na ro­vi­nu. Je­den z tých po­li­caj­tov, kto­ré­ho neob­ha­ju­ješ Ty,  je môj pria­teľ a te­da vôbec som sa ne­te­šil, keď ho sud­ca pre príp­rav­né ko­na­nie do väz­by zob­ral. Má však pri se­be skú­se­nú ob­haj­ky­ňu a ve­rím, že sa to vy­svet­lí," dúfa advokát z Nitry.

advokát Peter Kubina prichádza
Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Toto v poriadku nebolo, prestrelil si ...

"To, čo si však po vy­hlá­se­ní roz­hod­nu­tia pred­vie­dol ty, naj­mä čo si uvie­dol na ad­re­su sud­cu, kto­rý o väz­be roz­ho­dol, to už v po­riad­ku ne­bo­lo. Ke­by som sa mal vy­jad­ro­vať pre mé­diá tak­to uráž­li­vo po kaž­dom roz­hod­nu­tí sú­du s kto­rým ne­súh­la­sím, mo­hol by som dis­cip­li­nár­ny­mi rozhod­nu­tia­mi zrej­me aj ta­pe­to­vať,” skritizoval Kubinovo vystúpenie v médiách.

"Mi­lý ko­le­ga, ex post mô­žeš svo­je slo­vá za­oba­ľo­vať ako chceš. Ne­zá­le­ží na far­be poz­lát­ka, cuk­rík os­ta­ne hor­kým. Fak­tom je, že si to pres­tre­lil, keď si uvie­dol, že od­ôvod­ne­nie väzobného roz­hod­nu­tia je ako v pla­tob­nom roz­ka­ze, te­da žiad­ne. To nie je OK. Od­ôvod­ne­nie je najvážnej­šia a naj­zlo­ži­tej­šia časť súd­ne­ho roz­hod­nu­tia," priblížil s tým, že sudca musí brať do úvahy okolnosti prípadu aj argumenty oboch strán.

Alyasry povedal aj to, že otvorený list pí­še, aby verejnosť neuznala, že je správ­ne a le­gi­tím­ne, aby advokát urá­žal sud­cu ale­bo je­ho verdikt. "Aby to od nás ani ne­žia­da­li, pre­to­že my to neurobíme. Slušnosť a vec­nosť má byť pra­vid­lom, nie vý­nim­kou. Mô­že­me sa vy­jad­riť, či s roz­hod­nu­tím súh­la­sí­me, ale­bo nie, ako sme si na ve­rej­nom hlav­nom po­jed­ná­va­ní dô­kaz­nú si­tuáciu vy­lo­ži­li, av­šak ne­bu­de­me svo­ji­mi vý­rok­mi sud­cov a tým aj ce­lú jus­tí­ciu urá­žať," uzavrel Alyasry.


Galéria

Peter Kubina dostal od advokát Peter Kubina prichádza

Nástroje k článku


AUTOR: © Zoznam/red

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články