Sobota, 3. jún 2023. Meniny má Karolína, Kevin, zajtra Lenka.

Veľký Sulíkov ekonomický KORONAbalíček prešiel! NAJ výber z vyše sto opatrení

Richard SulíkGaléria fotiek (3)
Richard Sulík
Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Tzv. Sulíkovo kilečko už čoskoro vstúpi do platnosti. Vláda včera schválila vyše sto opatrení z dielne ministerstva hospodárstva. Na návrhu sa podieľalo niekoľko rezortov a opatrenia sú naozaj rozsiahle. Šéf rezortu doslova žiaril. Podľa neho to bol najkrajší deň pre slovenské podnikateľské prostredie za posledných 16 rokov. Prečítajte si výber z kľúčových opatrení, ktoré pomôžu podnikateľom.


Kabinet premiéra Igora Matoviča schválil v stredu s pripomienkami 114 legislatívnych zmien, ktoré by mali zlepšiť podnikateľské prostredie a pomôcť naštartovať slovenskú ekonomiku po pandémii koronavírusu. Zákon z dielne ministerstva hospodárstva, označovaný aj ako „lex korona“ či „Sulíkovo kilečko“, by mal byť schválený parlamentom na najbližšej schôdzi v skrátenom legislatívnom konaní.


Vláda opäť rokuje: Druhá vlna KORONAVÍRUSU na Slovensku nie je, Sulíkovo kilečko prešlo


Najkrajší deň pre slovenských podnikateľov

Matovič uviedol, že cieľom nových opatrení je zjednodušiť podnikateľské prostredie a odbúrať „byrokratickú buzeráciu“. „Nie nariadením, nie zákonom sa ľudia budú mať lepšie, ale vtedy, keď vytvoríme kvalitné podnikateľské prostredie,“ povedal. Pre Sulíka to je veľký úspech. „Toto je pre slovenské podnikateľské prostredie najkrajší deň od zavedenia daňovej reformy v roku 2004, čo bolo pred šestnástimi rokmi,“ povedal šéf rezortu hospodárstva s tým, že dúfa, že tento rok na jesen schávlia aj druhý balíček. 

VÝBER zo 114 opatrení, ktoré vláda schávlila

Jednotlivé ustanovenia zákona budú po schválení zákona parlamentom účinné v niekoľkých termínoch, prvé už od začiatku júla.

1. Predvídateľnejšia legislatíva (zavádza sa zmena daňových a odvodových zákonov len s účinnosťou k 1. januáru, teda len raz ročne, kvôli prehľadnosti legislatívneho prostredia).

2. Ruší sa bankový odvod. V súčasnosti je sadzba bankového odvodu vo výške 0,4 %. Podľa návrhu zákona sa splátka odvodu za tretí a štvrtý kalendárny štvrťrok 2020 neuhrádza.

3. „Druhá šanca“  (pri drobných nedostatkoch nebude Slovenská obchodná inšpekcia podnikateľom hneď dávať pokuty, v prvom kole bude lehota na ich odstránenie).

4. Zvyšujú sa hranice auditu (povinný finančný audit pre firmy s ročným obratom nad 8 miliónov eur namiesto doterajších 4 miliónov).

5. Ruší sa povinnosť vypracovávať a zverejňovať reklamačný poriadok pre všetkých podnikateľov, ktorí predávajú výrobky alebo poskytujú služby spotrebiteľom a ruší sa aj povinnosť obchodníkov darovať potraviny charite.

6. Vrátenie spotrebnej dane pri likvidácii expirovaného piva a daňová uznateľnosť zlikvidovaného expirovaného piva (ide o dočasné opatrenia).

7. Zabezpečiť zrušenie nahlasovania zmien finančnej správe, ktoré vie správca dane zistiť na základe svojej vyhľadávacej činnosti.

8. Podnikatelia už budú môcť odoberať suroviny na podnikanie od drobných lokálnych pestovateľov.

9. Príspevok 2 % do Literárneho fondu, do Hudobného fondu a do Fondu výtvarných umení už bude dobrovoľný.

10. Znižuje sa minimálna hranica pokuty pri opakovanom porušení povinností, za ktoré bola uložená pokuta v zmysle zákona o potravinách.

11. Ruší sa povinnosť podnikateľa zisťovať či zamestnanci jeho dodávateľa nevykonávajú nelegálnu prácu vo svojej prevádzke. Ponechá sa iba v prípade, ak je dodávateľom agentúra dočasného zamestnávania.

12. Ruší sa povinnosť s. r. o. predložiť pri zvýšení základného imania schválenú účtovnú závierku overenú audítorom. Po zmene naďalej zostáva povinnosť predložiť schválenú účtovnú závierku, ktorá je zostavená z údajov zistených najneskôr k dňu, od ktorého k dňu konania valného zhromaždenia neuplynulo viac ako šesť mesiacov.

13. Ruší sa aj pokuta za chýbajúce povolenie Úradu verejného zdravotníctva na prevádzku administratívnej činnosti.

14. Ruší sa tiež povinnosť prevádzkovateľov ubytovacieho zariadenia, telovýchovno-športového zariadenia, zariadenia starostlivosti o ľudské telo a zariadenia spoločného stravovania predkladať príslušnému orgánu verejného zdravotníctva prevádzkový poriadok na schválenie, ako aj návrh na jeho zmenu.

15. Zruší sa tiež povinnosť zamestnávateľov vypracovať prevádzkový poriadok pre prevádzky, v ktorých sú zamestnanci vystavení záťaži teplom alebo chladom, s výnimkou prevádzky, v ktorej zamestnanci vykonávajú rizikovú prácu.

16. Administratívna záťaž sa zníži zúžením povinnosti vypracovať prevádzkový poriadok z hľadiska ochrany a podpory zdravia len u zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie, tretej kategórie alebo štvrtej kategórie. Zrušuje sa tým povinnosť zamestnávateľov vypracovať prevádzkové poriadky pre tie prevádzky, v ktorých zamestnanci vykonávajú prácu v prvej kategórii.

17. Zamestnávateľ v budúcnosti sám posúdi, kedy je už vyhodnotenie koncepcie politiky BOZP potrebné. Nebude potrebné pravidelné vyhodnocovanie. Podnikateľ bude musieť aktualizovať a vyhodnocovať smernicu BOZP len pri zmene skutočností. Pre prácu z domu sa upravujú povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca v oblasti BOZP, požiarnej ochrany, evidencie pracovného času a ergonómie na pracovisku.

18. Obchodníkom, ktorí nepredávajú vážený tovar, sa odpúšťa povinnosť mať na predajni kalibrovanú váhu pre prípadný záujem zákazníka prekontrolovať si deklarovanú hmotnosť tovaru.

19. Podnikatelia podľa schváleného materiálu nemusia na predajnom mieste sprístupňovať vyobrazenie pokladničného dokladu, vyhotoveného pokladnicou e-kasa klient.

20. Schválený zákon ráta aj so zrušením povinnosti mať na čelnom skle automobilu nalepenú kontrolnú nálepku z technickej a emisnej kontroly.

21. Podnikateľom sa tiež zvýši termín na vyjadrenie sa k protokolu z daňovej kontroly zo súčasných 15 pracovných dní na 30 pracovných dní od doručenia protokolu.

22. Výšku preddavkov na daň z príjmu SZČO v budúcnosti vypočíta a oznámi daňovníkovi daňový úrad.

23. Osoby so spoločenským zvieraťom budú môcť vstúpiť do priestorov určených na konzumáciu stravy zariadenia verejného stravovania, ak vstup povolí prevádzkovateľ zariadenia verejného stravovania. Prevádzkovateľ zariadenia verejného stravovania musí zabezpečiť označenie o povolení vstupu so spoločenským zvieraťom na viditeľnom mieste pri vstupe do priestorov prevádzky určených na konzumáciu stravy.

24. Cestovné kancelárie nebudú musieť zasielať orgánu dozoru každý štvrťrok účtovnú závierku. Orgán dozoru musí mať prístup k údajom z poznámok účtovnej závierky, aby mohol priebežne kontrolovať ochranu pre prípad úpadku danej cestovnej kancelárie.

25. Plynutie lehoty na vybavenie reklamácie sa dopĺňa o možnosť počítať lehotu na reklamáciu až od momentu, kedy bol predmet reklamácie prevzatý predajcom.

26. Vláda umožňuje predaj potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti.

27. Sociálna poisťovňa už nebude vyžadovať doklady, ktorými disponuje. SP pribudne povinnosť poskytovať údaje Rade pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) napríklad o poistencovi, sporiteľovi, poberateľovi dávky, vrátane osobných údajov a o zamestnávateľoch z informačného systému SP. RRZ bude následne realizovať analýzy, výsledkom ktorých je záver o zhoršení či zlepšení dlhodobej udržateľnosti verejných financií SR.

28. Ruší sa tiež povinnosť zamestnávateľa oznámiť SP začiatok a skončenie čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky zamestnancom.

29. Predlžuje sa v Zákonníku práce maximálna doba založenia pracovného pomeru na určitú dobu z dvoch na tri roky, pričom pracovný pomer na určitú dobu by bolo možné predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci troch rokov najviac trikrát.

30. Ruší sa tiež povinnosť poistenca a príjemcu dávky písomne oznámiť do ôsmich dní zmenu mena a priezviska a zmenu či zrušenie trvalého alebo prechodného pobytu. Sociálna poisťovňa údaje o týchto skutočnostiach bude získavať z Registra fyzických osôb, ktorý je referenčným registrom, neplatí to však pre výnimky, o ktorých sa informácie v spomínanom registri nenachádzajú. Tieto údaje nebudú musieť oznamovať ani SZČO.

31. Vláda ruší aj povinnosť zamestnávateľa oznamovať zmeny v údajoch jeho zamestnanca - priezviska vrátane všetkých predošlých priezvisk, mena, dátumu a miesta narodenia, stavu a miesta trvalého pobytu či rodného čísla. Aj v tomto prípade SP údaje nájde v Registri fyzických osôb.

32. Zamestnávateľ nebude musieť nahlasovať ani zmenu údajov o dni vzniku pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu k zamestnávateľovi. Vypúšťa sa aj povinnosť oznámiť informáciu o tom, či je zamestnanec štatutárnym orgánom zamestnávateľa alebo členom štatutárneho orgánu a má najmenej polovičnú účasť na majetku zamestnávateľa.

33. Predlžuje sa lehota na splnenie povinnosti zamestnávateľa predložiť SP evidenciu, ktorú vedie o svojich zamestnancoch na účely poistenia na 30 dní od skončenia právneho vzťahu.

34. Vláda zavádza princíp druhej šance pre fyzické aj právnické osoby, ktoré nesplnili svoju povinnosť v lehotách určených jednotlivými ustanoveniami zákona o sociálnom poistení, ale dodatočne ju splnia v ďalšej sedemdňovej lehote – nedostanú pokutu.

35. Subjekt, u ktorého SP vykonala kontrolu, nebude musieť predložiť písomnú správu o splnení opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov. Splnenie opatrení môže SP zistiť ďalšou kontrolou. Kontrolovaný subjekt tiež nebude musieť informovať SP o vyvodení dôsledkov voči zamestnancom zodpovedným za zistené nedostatky.

36. Zrovnoprávňujú sa podmienky sociálneho zabezpečenia sudcov a prokurátorov s ostatnými povolaniami. Prokurátori a sudcovia nebudú mať nárok na vyplatenie odmien, príplatkov k náhrade príjmu ani príplatkov k nemocenskému.

37. Menia sa podmienky schvaľovania priestorov a potravinárskych objektov. Podnikatelia budú musieť spĺňať zdravotné požiadavky, budú za ich dodržiavanie aj zodpovedať, avšak nebudú musieť čakať na schválenie úradom verejného zdravotníctva.

38. Ruší sa duplicitné nahlasovanie tých istých údajov zdravotným poisťovniam, ktoré nahlasuje zamestnávateľ aj Sociálna poisťovňa (napríklad ak zamestnanec čerpá nemocenské dávky).

39. Spresňuje sa informačná povinnosť poskytovateľova spotrebiteľského úveru, pôžičky, úveru na bývanie.

40. Zjednodušujú sa požiadavky na detské ihriská.

41. Ruší sa povinnosť predložiť Sociálnej poisťovni po vykonanej kontrole správu o splnení opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin.

42. Návrhom sa ruší aj povinnosť podnikateľa oznamovať Sociálnej poisťovni skončenie podnikania.

Umieračik pre gastrolístky

Stravné lístky zatiaľ žijú, ale ich čas sa kráti a na jeseň im „zazvoní umieračik“, povedal premiér Matovič počas rokovania vlády. Minister práce Milan Krajniak dostal za úlohu do konca októbra predložiť vláde úpravu poskytovania gastrolístkov. Zamestnanec by tak v prípade stravných lístkov mal dostať možnosť výberu medzi gastrolískami a finančným príspevkom na stravovanie. „Samozrejme, zamestnávateľ, ak má k dispozícii kantínu alebo jedáleň, to je priorita. Keď nemá jedáleň, vtedy sa môže zamestnanec rozhodnúť,“ priblížil Matovič.

Veľký Sulíkov ekonomický KORONAbalíček
Galéria fotiek (3)
Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Opatrenia upravujú aj povinné výtlačky

Vládou schválené opatrenia by mali zjednodušiť aj prax vydavateľom neperiodickej tlače. Podľa navrhovanej zmeny zákona o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel by sa povinnosť predkladať povinné výtlačky v prípade neperiodickej tlače mala odvíjať nie od nákladu, ale od obsahu týchto tlačovín. „Dôvodom navrhovanej zmeny je skutočnosť, že nie je dôvod, aby boli výtlačky neperiodických publikácií posielané do knižníc, ktoré so zameraním týchto publikácií nemajú nič spoločné,“ objasnili predkladatelia materiálu.

Veľký Sulíkov ekonomický KORONAbalíček
Galéria fotiek (3)
Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Novelou sa majú tiež špecifikovať kritériá na uloženie sankcie, ktoré dosiaľ absentovali a ktorými sa umožní moderovať výšku pokuty v jej rozpätí, prípadne od jej uloženia úplne upustiť. V návrhu, ktorý kabinet schválil, sa nanovo vymedzuje okruh deponujúcich knižníc s ohľadom na obsah periodickej alebo neperiodickej publikácie, a to tak, že došlo k výraznému zúženiu rozsahu povinného deponovania. „Napríklad pri vedeckej literatúre v náklade nad 500 kusov je to redukcia na polovicu povinných výtlačkov, pri krásnej literatúre sa počet dokonca redukuje až o 60 percent,“ dodávajú predkladatelia. V rámci zmien sa takisto z pojmu periodická publikácia vylučujú tlačoviny reklamnej (propagačnej) povahy, pretože nie je záujem na deponovaní týchto tlačovín.

Balík opatrení prerokovala tripartita

Balík 100 opatrení bol prerokovaný na tripartite. Sociálni partneri mali k opatreniam len zopár pripomienok, uviedol Krajniak. „Dnešný stav je taký, že tieto úplne zásadné zmeny sme prijali v sociálnom dialógu so všetkými zainteresovanými sociálnymi partnermi,“ poznamenal Krajniak. Pomáhať podnikateľom a ľuďom sa tak podľa neho dá bez toho, aby boli zamestnanci a zamestnávatelia stavaní proti sebe. Minister financií Eduard Heger očakáva, že vládou prijaté opatrenia budú mať len priaznivé dosahy na Slovensko a na štátny rozpočet. „Zdravé podnikateľské prostredie úzko súvisí so zdravými verejnými financiami,“ podotkol.

Viac o téme:


 
 

Súvisiace články

Najčítanejšie články