°C

Piatok, 7. august 2020. Meniny má Štefánia, zajtra Oskár.

KORONAVÍRUS Deti sa vracajú do materských a základných škôl: Dobrovoľne a za prísnych opatrení

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: Getty Images
01.06.2020 06:55

BRATISLAVA - V pondelok sa do materských škôl vrátia deti, avšak za prísnych hygienických opatrení. Ako uviedol odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, do materských a základných škôl sa vráti od 60 do 70 percent detí.


O tom, či sú materské školy otvorené alebo zatvorené, rozhodli ich zriaďovatelia. Zákonný zástupca dieťaťa musí pri jeho prvom nástupe do materskej školy alebo pri každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni predložiť písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

V materskej škole bude môcť byť v skupinách najviac 15 detí, pričom vytvorená skupina detí sa nebude meniť, aj keď v nej klesne počet detí. Riaditeľ materskej školy zváži v prípade nízkych počtov detí zmenu skupiny. Rezort školstva odporúča, aby k zmene prišlo až v nasledujúcom týždni po dosiahnutí nízkeho počtu detí.

KORONAVÍRUS Deti sa vracajú
Zdroj: Getty Images

Materské školy budú otvorené najviac deväť hodín denne. Zamestnanci zabezpečia dostatočné vzdialenosti medzi deťmi pri hravých aktivitách, vzdelávaní i oddychu. Zabezpečená bude aj dezinfekcia hračiek a priestorov. Ministerstvo školstva odporúča, aby učiteľky trávili s deťmi väčšinu aktivít v exteriéri.

Rodič bude dieťa odovzdávať vo vnútri materskej školy, má na to určený čas - desať minút. Podobne ako v základných školách fungovať bude "ranný zdravotný filter", teda pri vstupe do škôlky sa deťom zmeria teplota a vydezinfikujú ruky. "Deti pri pobyte v interiéri alebo exteriéri materskej školy nemusia nosiť rúška," uvádza sa v materiáli z dielne rezortu školstva k otváraniu materských a základných škôl. Pedagogickým zamestnancom sa odporúča nosenie rúšok alebo ochranných štítov, nepedagogickí zamestnanci ich mať musia. Rodič má umiestniť jedno rezervné rúško pre dieťa do jeho skrinky.

Stravovanie detí je možné zabezpečiť, pre externých stravníkov musí mať školská jedáleň, respektíve výdajňa školskej jedálne zriadené výdajné okienko tak, aby sa eliminoval kontakt s internými stravníkmi. V prípade, ak materská škola nedisponuje dostatočnými kapacitami na odpočinok detí pri rozdelení na skupiny, rezort školstva odporúča, aby deti v triede predškolákov nemuseli popoludní spať. Zároveň má byť medzi lôžkami minimálne metrová vzdialenosť.

Do škôl sa opäť vrátia žiaci od 1. po 5. ročník

Brány základných škôl sa v pondelok opäť otvoria. Do škôl sa vrátia žiaci, ktorí navštevujú prvý až piaty ročník. Školy boli od marca zatvorené, dôvodom boli opatrenia, ktoré mali zabrániť šíreniu nového koronavírusu. Účasť v školách nie je povinná, ale dobrovoľná.

KORONAVÍRUS Deti sa vracajú
Zdroj: gettyimages.com

Návrat do škôl sprevádza viacero hygienických a bezpečnostných opatrení. O tom, či sa škola alebo materská škola otvorila, rozhodol zriaďovateľ. "Máme informácie od zriaďovateľov, že jedným z dôvodov neotvorenia škôl sú personálne otázky, keď školy nemajú dostatočný počet učiteľov na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu," poznamenalo ministerstvo školstva s tým, že ide väčšinou o menšie školy, ktoré majú profesijne starších pedagógov, ktorí sa obávajú nastúpiť do práce a iným spôsobom nevie zriaďovateľ pokryť výučbu.

Rodičia budú deti odovzdávať pri základnej škole. V prípade väčších škôl ministerstvo odporúča minimalizovať stretávanie pred školami, či rozdeliť príchod detí do časových úsekov. Fungovať bude "ranný zdravotný filter", teda pri vstupe do školy sa deťom zmeria teplota a vydezinfikujú ruky.

V základných školách môže byť v jednej triede maximálne 20 žiakov, vytvorená skupina sa meniť nebude, aj keď počet žiakov v nej klesne. V usmernení rezortu školstva sa uvádza, že zákonný zástupca dieťaťa predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy alebo po každom prerušení jeho dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia.

KORONAVÍRUS Deti sa vracajú

Rodič má zabezpečiť pre dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. "Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde sa uskutočňuje výchovno-vzdelávací proces," uvádza sa v usmernení. Pedagogickým zamestnancom ministerstvo rúška alebo ochranný štít pri učení nosiť len odporúča, nepedagogickí zamestnanci ich mať musia.

Žiaci, ktorí nepôjdu do školy, a tí z vyšších ročníkov, teda žiaci od 6. do 9. ročníka, budú mať naďalej dištančné vyučovanie. Vzdelávanie v školách je dobrovoľné, preto učitelia nemôžu pokračovať podľa riadnych učebných osnov. Výchovno-vzdelávaciu činnosť budú v školách zabezpečovať pedagogickí a odborní zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením Covid-19.

"Pre školu bude nevyhnutné zmeniť organizáciu vyučovania a brať do úvahy fakt, že časť žiakov sa na vzdelávaní v základnej škole nezúčastní," tvrdí ministerstvo. Zároveň odporúča, aby aktivity žiakov boli najmä v exteriéri. Priestory, v ktorých sa žiaci stretávajú, sa budú dezinfikovať raz denne, avšak dezinfekcia plôch, ktoré sa často používajú, musí byť minimálne dvakrát denne. Neodporúča sa používať klimatizáciu ani ventilátory. 

Školy a školské zariadenia boli z dôvodu šírenia nového koronavírusu zatvorené od marca. Počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách sa vzdelávanie realizovalo dištančnou formou. Od pondelka sa vyučovanie obnovilo nielen v základných školách, ale aj v materských školách, v základných umeleckých školách na účel individuálneho vzdelávania žiakov s jedným žiakom či v základných školách pre žiakov so špeciálno-vzdelávacími potrebami na účel výchovy a vzdelávania žiakov všetkých ročníkov. Obnovila sa aj prevádzka školských klubov detí.

Jasle či zariadenia školského stravovania

Od pondelka môžu fungovať aj zariadenia školského stravovania či zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, teda jasle, ale za podmienok uvedených v usmernení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Informovala o tom hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Daša Račková. Za podmienok uvedených v rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a ak tak rozhodne zriaďovateľ môžu byť otvorené materské školy, materské školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, materské školy pri zdravotníckych zariadeniach.

KORONAVÍRUS Deti sa vracajú
Zdroj: SITA

Ďalej tiež základné školy na účel výchovy a vzdelávania žiakov nultého ročníka, prvého až piateho ročníka a na účel konania komisionálnych skúšok a jazykových skúšok, základné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na účel výchovy a vzdelávania žiakov prípravného ročníka, prvého až deviateho ročníka, základné školy pri zdravotníckych zariadeniach na účel výchovy a vzdelávania žiakov prvého až deviateho ročníka a školské kluby detí.

Od začiatku júna môžu fungovať stredné školy na účel konania komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, prijímacích skúšok a ukončovania výchovy a vzdelávania v dennej a externej forme štúdia, akými sú maturitné skúšky, záverečné skúšky, záverečné pomaturitné skúšky a absolventské skúšky, a na účel skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania, jazykové školy zaradené do siete škôl a školských zariadení SR na účel konania štátnej jazykovej skúšky.

V pondelok 1. júna
Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj

Tiež prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť starostlivosti o deti do šiestich rokov veku dieťaťa, a ak tak rozhodne zriaďovateľ, prevádzkarne, v ktorých sa prevádzkuje živnosť výchovy a mimoškolského vzdelávania detí a mládeže, a zariadenia, v ktorých sa poskytujú služby výchovy a starostlivosti o deti a mládež, tiež ak tak rozhodne zriaďovateľ.

V Žiari nad Hronom sa vráti viac ako polovica detí

Do školských lavíc sa v Žiari nad Hronom v pondelok vracia 69 percent žiakov. Prvý až piaty ročník v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta navštevuje celkom 854 žiakov, vrátiť sa na vyučovanie prejavilo záujem 587 z nich. Stravovať v školských jedálňach sa chce 470 detí, o školský klub (ŠKD) prejavilo záujem 348 detí, čo je 75 percent z počtu prihlásených do ŠKD. Do materských škôl sa v pondelok vracia približne 62 percent detí. Celkovo je v týchto zariadeniach prihlásených 556 detí, opätovne ich bude navštevovať 360 detí.

Podľa Adriany Giláňovej z Mestského úradu v Žiari nad Hronom otvárajú všetky školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Dôvodov je podľa jej slov viacero. Jednak ide o opätovné obnovenie získaných návykov žiakov vo vzťahu ku vzdelávaniu, obnovenie prirodzeného socializačného prežívania žiakov v rovesníckych skupinách, ale aj oživenie ekonomiky prostredníctvom možnosti rodičov nastúpiť do práce a odbremenenie veľkej časti učiteľov, ktorí museli realizovať vyučovanie za špecifických a neštandardných podmienok.

V pondelok 1. júna
Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj

Mesto pred otvorením školských zariadení zabezpečilo všetky potrebné hygienické opatrenia vrátane dezinfekcie priestorov. Či budú materské školy otvorené aj počas letných prázdnin, sa ešte ukáže. "Letné prázdniny budeme riešiť, keď to všetko spustíme a uvidíme, čo sa zmení v opatreniach hlavného hygienika," poznamenala Giláňová v tejto súvislosti.

Do lamačskej školy nahlásilo návrat takmer 80 % žiakov

Deti sa v pondelok vrátili do školy aj v bratislavskom Lamači. Od 7.30 h vstupovali na etapy a prostredníctvom dvoch samostatných vchodov do budovy Základnej školy (ZŠ) na Malokarpatskom námestí žiaci prvého až piateho ročníka.

"K prezenčnému vyučovaniu by sa malo vrátiť podľa prejaveného záujmu 79 percent žiakov," konkretizovala pred nástupom prvých detí riaditeľka ZŠ Alena Petáková. Priznala, že zabezpečiť podmienky pre obnovenie vyučovania a splniť všetky bezpečnostné a hygienické predpisy nebolo jednoduché.

V pondelok 1. júna
Zdroj: TASR/František Iván, Radoslav Stoklasa

"Najmä finančne to bolo náročné, veľa vecí sme nedostali, zo štátnych hmotných rezerv nám dodali vlastne len rúška, ostatné sme si museli zadovážiť sami," uviedla. Priznala, že medzi pedagógmi a zamestnancami školy sa mieša radosť s obavami, ako zvládnuť doteraz nepoznanú, náročnú situáciu. "V každom prípade, museli sme robiť organizačné opatrenia, akoby sme začínali školský rok, menil sa harmonogram vyučovania, skupiny, rozpisy, všetko sa robilo nanovo," dodala.

Do škôl vo Zvolene nastúpilo vyše 2000 detí

Približne 88 percent zo všetkých detí, ktoré navštevujú mestské materské školy vo Zvolene, priviedli 1. júna rodičia opäť do tried. Na prvom stupni základných škôl je prítomných takmer 80 percent žiakov. "Aj keď bola príprava sťažená množstvom obmedzujúcich opatrení, otvárame všetkých 11 materských a šesť základných škôl," povedal hovorca Mestského úradu vo Zvolene Martin Svatuška.

V pondelok 1. júna
Zdroj: TASR/František Iván, Radoslav Stoklasa

Podľa údajov z konca uplynulého týždňa má teda do materských škôl v meste nastúpiť 760 detí a do základných škôl 1328 žiakov. "Samozrejme, všetko pri rešpektovaní pravidiel a usmernení vydaných zo strany štátu. Školy tak musia mať napríklad vyhlásenia rodičov o zdravotnom stave dieťaťa a žiakom musia pracovníci škôl pri vstupe merať teplotu," priblížil. "V tejto situácii tiež uprednostňujeme vyučovací proces mimo samotných školských budov," dodal.

V Humennom sú v prevádzke školské jedálne aj kluby detí

Výchovno-vzdelávací proces sa v Humennom v pondelok začal na všetkých desiatich mestských materských školách (MŠ) a ôsmich základných školách (ZŠ). V kolektíve rovesníkov strávi jún 54 percent škôlkarov a 74 percent žiakov ZŠ. Ako uviedol Marián Škuba z tlačového referátu humenského mestského úradu (MsÚ), mesto obnovuje aj prevádzku zariadení školského stravovania a školských klubov detí.

V pondelok 1. júna
Zdroj: TASR/František Iván, Radoslav Stoklasa

Ako priblížil, spomedzi desiatich MŠ bude v "zvláštnom" režime fungovať MŠ Lesná, ktorej zverenci budú tráviť jún v jednej z tried MŠ Osloboditeľov, a tiež MŠ v rómskej osade Podskalka, kde sa bude výchovno-vzdelávací proces realizovať len do 12.00 h na rozdiel od ostatných, v ktorých je prevádzková doba do 16.00 h. "Výchovno-vzdelávací proces bude prebiehať aj v MŠ Dargovských hrdinov a MŠ Partizánska, kde sa realizuje rekonštrukcia," doplnil Škuba. Dôvodom ich znovuotvorenia aj napriek rekonštrukčným prácam má byť  mimoriadny záujem zo strany rodičov.

"V prípade ZŠ je výnimkou ZŠ J. Švermu, kde bude vyučovací proces prebiehať iba v prvom až štvrtom ročníku, žiaci piateho ročníka budú pokračovať v dištančnej forme vyučovania," predstavil Škuba výnimku v režime ZŠ s tým, že škola pre piatakov nemá vyhovujúce priestorové ani personálne podmienky.

V pondelok 1. júna
Zdroj: TASR/František Iván, Radoslav Stoklasa

Do lavíc jedinej ZŠ v meste so žiakmi z výlučne marginalizovanej rómskej komunity zasadlo v pondelok 43 z jej všetkých 65 žiakov. Vyučovať sa tam bude do 12.00 h, žiaci majú zabezpečenú i stravu. Ako Škuba uzavrel, hygienické a dezinfekčné prostriedky, ktoré mesto vzdelávacím zariadeniam poskytlo, pochádzajú zo štátnych hmotných rezerv.  

Do školských tried v Piešťanoch sa vrátilo menej detí

Spolu 686 žiakov a 335 škôlkarov mohlo nastúpiť v pondelok po prerušení pre pandémiu nového koronavírusu do základných a materských škôl v Piešťanoch. Základné školy (ZŠ) majú vytvorenú v zmysle hygienických nariadení v triedach kapacitu vyššiu, než bol konečný počet prihlásených detí, pri materských školách (MŠ) bolo možné vyhovieť asi 82 percentám. Podľa hovorkyne mesta Drahomíry Moretovej na ZŠ bude pracovať 115 a na MŠ 57 pedagógov.

Piešťany otvorili od 1. júna všetkých päť svojich základných škôl a štyri materské školy. Piatu, na Ulici E. F. Scherera, otvoria v stredu (3. 6.). Celkovo mohlo na ZŠ v Piešťanoch nastúpiť až 937 detí, u 540 žiakov prvého až piateho ročníka sa rodičia rozhodli pokračovať vo vzdelávaní v domácom prostredí. Počet detí v piešťanských MŠ je aktuálne 765, prihlásených bolo 412.

Košice otvorili všetky svoje MŠ a ZŠ

Mesto Košice v pondelok otvorilo všetky materské (MŠ) a základné školy (ZŠ) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Ako na brífingu uviedol primátor Jaroslav Polaček, nastúpili do nich približne dve tretiny detí, niektorým rodičom detí z MŠ nevyhoveli. Mesto chce postupne testovať učiteľov na nový koronavírus.

KORONAVÍRUS Deti sa vracajú
Zdroj: Getty Images

„Pred dvomi týždňami sme robili prvý prieskum, keď sme mali informácie, že takmer dve tretiny rodičov prejavia záujem o to, aby svoje deti doniesli do MŠ alebo ZŠ. Tento trend sa nám potvrdil,“ povedal s tým, že v prvej fáze nevyhoveli všetkým rodičom detí z MŠ. Išlo najmä o tých, ktorí sú na materskej dovolenke alebo sú nezamestnaní. Podľa vývoja situácie by tak mohli urobiť v ďalšej fáze. „Dnes už vieme ktoré školy ešte majú nejakú kapacitu. Riaditelia budú s radosťou týchto rodičov kontaktovať, ak ich záujem ešte pretrvá, aby svoje deti prihlásili,“ spresnil.

Ako potvrdila vedúca oddelenia školstva košického magistrátu Beáta Lopušniaková, do MŠ a ZŠ v pondelok nastúpilo o niečo menej detí, ako bolo avizované. „Niektorí rodičia akoby s obavami čakajú, čo to všetko prinesie. Myslím si, že tie obavy pominú,“ dodala s tým, že presný počet využitia aktuálnych kapacít bude známy počas najbližších dní.

Mesto chce zároveň v súvislosti s ochorením COVID-19 testovať učiteľov ZŠ. So začiatkom nasledujúceho školského roka plánuje pripraviť testovanie pre všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov v Košiciach. Podľa primátora to bude závisieť od finančných možností mesta a možností súkromných spoločností. Ako avizoval, obráti sa aj na hlavného hygienika SR. „Pripravujeme list - žiadosť, kde chceme dohodnúť, akým spôsobom by táto vec mala fungovať. Myslíme si, že by to mala byť vec poisťovní, ktoré by mali dostať akési usmernenia, aby učitelia mali možnosť takéto testovanie absolvovať a aby ich znášal štát,“ spresnil.

Mesto Košice je s počtom 260 najväčším zriaďovateľom škôl a školských zariadení na Slovensku. Medzi nimi je 54 MŠ a 34 ZŠ. Mesto na základe záujmu zvažuje aj otvorenie základných umeleckých škôl. „Pripravujeme sa aj na túto možnosť,“ doplnila Lopušniaková. Školy a školské zariadenia boli z dôvodu šírenia nového koronavírusu zatvorené od marca. Počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách sa vzdelávanie realizovalo dištančnou formou. Otvorené môžu byť od pondelka.


Galéria

Nástroje k článku


ZDROJ: TASR

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články