Pondelok, 17. máj 2021. Meniny má Gizela, zajtra Viola.

Predĺženie platnosti vstupeniek aj korona-ambulancie: Prezidentka odobrila novely zákonov

Prezidentka Zuzana Čaputová
Prezidentka Zuzana Čaputová
Zdroj: TASR/Martin Baumann
20.05.2020 13:36

BRATISLAVA - Počas situácie v súvislosti s novým koronavírusom na Slovensku vzniknú epidemiologické ambulancie pre pacientov s ochorením COVID-19. Novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v stredu odobrila prezidentka SR Zuzana Čaputová.


O novele rokovali poslanci Národnej rady (NR) SR ešte minulý týždeň v skrátenom legislatívnom konaní. Právna úprava reguluje aj zriaďovanie mobilných odberových miest. Cieľom je, aby nevznikali živelne. Počet epidemiologických ambulancií a mobilných odberových miest majú stanovovať regionálne úrady verejného zdravotníctva a ministerstvo podľa epidemiologickej situácie. Ambulancia má dostávať od zdravotnej poisťovne mesačnú paušálnu platbu vo výške 11.836 eur.

Maximálny počet ambulancií sa odhaduje na 137, čo zodpovedá pevnej sieti pohotovostí. Práve tie by mohli takúto činnosť dočasne vykonávať. Umožnilo by to rozhodnutie ministerstva zdravotníctva po žiadosti samosprávneho kraja. V súvislosti s mobilnými odberovými miestami sa predpokladá, že najviac by ich mohlo byť pri väčších nemocniciach, asi 62. Na mobilných odberových miestach by sa mal odoberať biologický materiál osobám s podozrením na ochorenie COVID-19, a to buď v priestoroch zdravotníckeho zariadenia, alebo výjazdovou formou.

Predĺženie platnosti vstupeniek aj
Zdroj: Thinkstock.com

Novela upravuje aj dopravu zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich odbery i testovaných. Ak o tom rozhodne vláda, odbery by mohol vykonávať aj profesionálny vojak Ozbrojených síl SR, ktorý je zdravotníckym pracovníkom. Novelou sa upravujú aj viaceré povinnosti platiteľov poistného. Vzhľadom na posun termínu na podávanie daňových priznaní za rok 2019 do konca júna sa má napríklad posunúť aj termín na vykonanie ročného zúčtovania poistného, ako aj ročného zúčtovania poistného plateného štátom. Podľa novej legislatívy sa majú Sociálnej poisťovni sprístupniť údaje a zmeny údajov z registra zdravotníckych pracovníkov, ako aj registra poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Nová legislatíva rieši aj postup v prípade, ak počas krízovej situácie nebola pacientovi poskytnutá kúpeľná starostlivosť. Do kúpeľov by tak mohol ísť po skončení krízovej situácie, aj keby mu uplynula lehota. Upraviť sa má aj podmienka absolvovať preventívnu prehliadku u zubného lekára. Pre rok 2021 sa tiež nebude vyžadovať absolvovanie preventívnej prehliadky za rok 2020 na účel úhrady za liečbu zubného kazu.

Legislatívna zmena umožňuje tiež počas krízovej situácie vykonávať dočasnú odbornú stáž občanom z tretích štátov. Má to pomôcť nemocniciam, ak by im radikálne stúpol počet pacientov s ochorením COVID-19. Upraviť sa majú aj niektoré aspekty vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Novela tak reaguje na to, že vzdelávacie ustanovizne možno nebudú schopné zabezpečiť plynulý proces ich ďalšieho vzdelávania.

Zmeny vo výberovom konaní profesionálnych vojakov

Výberové konanie do funkcie profesionálneho vojaka sa zefektívni. Vojakom sa upravuje aj možnosť vykonávať služobné povinnosti v inom mieste, ako je miesto výkonu štátnej služby. Vyplýva to z návrhu zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, ktorý v stredu podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Informoval o tom hovorca hlavy štátu Martin Strižinec. Novela umožňuje aj výmenu generálnych riaditeľov úradov práce, ako aj riaditeľov daňových či colných úradov.

Pri poskytnutí služobného voľna vojakovi z dôvodu ošetrenia chorého dieťaťa sa má zvýšiť vek dieťaťa z desiatich rokov na 11 rokov. Upravuje sa aj poskytovanie služobného voľna vojakovi z dôvodu nariadenej karantény. Novela umožňuje aj prepustenie vojaka v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19, ak sa nepodrobí vyšetreniu na zistenie alkoholu, omamných alebo psychotropných látok v tele. Prepustiť ho môžu aj z dôvodu dosiahnutia veku alebo uplynutia času, na ktorý vojakovi udelili výnimku z vekovej hranice. Taktiež z dôvodu splnenia podmienok nároku na výsluhový dôchodok alebo uloženia disciplinárneho opatrenia zníženia služobného platu.

Predĺženie platnosti vstupeniek aj
Zdroj: Getty Images

Novela tiež upravuje postup generálneho tajomníka v prípadoch, ak podľa neho štátny zamestnanec porušil služobnú disciplínu. Stanovuje tiež postup v prípade závažného porušenia služobnej disciplíny. Legislatíva tiež upravuje podmienky na výkon funkcie generálneho tajomníka služobného úradu. Doterajšie tri roky praxe v riadiacej funkcii a tri roky vo verejnej správe sa majú nahradiť podmienkou piatich rokov praxe v riadiacej funkcii. Rozširuje sa aj výpočet právnych titulov na prijatie do dočasnej štátnej služby. Služobným úradom sa umožnilo v prípade potreby na prechodný čas posilniť ich personálne kapacity.

Dočasná štátna služba má na základe nového právneho titulu trvať do obsadenia voľného štátnozamestnaneckého miesta najviac šesť mesiacov. Zároveň štátny zamestnanec prijatý do dočasnej štátnej služby by sa nemal prihlásiť do užšieho vnútorného výberového konania. Schválená legislatíva umožňuje štátnemu zamestnancovi, ktorý je posudkovým lekárom, podnikať v rámci zdravotníckeho povolania. Takisto novela umožňuje opätovne predĺžiť štátnozamestnanecký pomer posudkovým lekárom, ktorým mal skončiť z dôvodu veku, a to najviac do konca roka 2021.

Novelou sa tiež upravil zákon o finančnej správe, ktorý zakotvuje inštitút odvolania z riadiacej funkcie bez uvedenia dôvodu. Pozmeňujúcim návrhom sa rozšírilo jeho možné uplatnenie tak, že sa popri oprávnení ministra odvolávať bez uvedenia dôvodu prezidenta finančnej správy a viceprezidenta daniarov zakotvuje možnosť 'odvolať' bez uvedenia dôvodu aj riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy a riaditeľa daňového úradu, riaditeľa colného úradu a generálneho riaditeľa sekcie Finančného riaditeľstva SR.

Predĺženie platnosti vstupeniek na kultúru

Organizátori kultúrnych podujatí, ktoré museli v dôsledku pandémie nového koronavírusu zrušiť, budú môcť predĺžiť platnosť zakúpených vstupeniek do konca roka 2021. Majiteľovi budú tiež môcť v cene lístka ponúknuť poukážku na iné podujatie. Ak držiteľ vstupenky trvá na vrátení peňazí, organizátor mu má vyhovieť do 13 mesiacov. Zmeny vyplývajú z novely, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva kultúry (MK) SR v súvislosti s ochorením COVID-19. Právnu normu podpísala v stredu prezidentka SR Zuzana Čaputová. Informoval o tom jej hovorca Martin Strižinec.  

Organizátor verejného kultúrneho podujatia, ktoré sa z dôvodu mimoriadnej situácie zapríčinenej pandémiou nového koronavírusu neuskutočnilo, resp. nemôže uskutočniť, by nemusel na základe novely zaplatiť dohodnuté honoráre a odmeny za výkony, ktoré sa nezrealizovali. Novela má organizátora na obdobie krízovej situácie a následne po nej (do konca roka 2020) zbaviť zodpovednosti za omeškanie platby či zaplatenie zmluvnej pokuty, to neplatí, ak ide o omeškanie, ktoré vzniklo pred 10. marcom 2020. "Pri odstúpení od zmluvy z dôvodu mimoriadnej situácie nie je tiež dotknutý nárok na úhradu za plnenia, ktoré už boli poskytnuté," napísali predkladatelia.

Balík noviel tiež zruší do konca roka 2020 povinnosť zrážať umelcom dvojpercentný príspevok do umeleckých fondov zriadených zo zákona (Literárny fond, Hudobný fond, Fond výtvarného umenia). Týkať sa to má aj tých, ktorí prijímajú finančnú podporu v rámci grantových schém, vyhlásených fondmi. Autori však môžu fondom platiť príspevky dobrovoľne, do konca marca 2021, sumu si v tom prípade môžu zarátať do daňových nákladov.

Ďalšími legislatívnymi zásahmi sa zjednotí úprava vybraných procesných lehôt v rámci činností Audiovizuálneho fondu, Fondu na podporu umenia a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Ide napríklad o možnosť dočasne prerušiť osvedčenia o registrácii filmového projektu, na ktoré sa viaže oprávnenie čerpať spätné dotácie pre audiovizuálny priemysel, teda refundovať časť nákladov pri výrobe audiovizuálneho diela na Slovensku.

Ďalej sa rozširuje definícia oznamu vo verejnom záujme, ktorého účelom je zabezpečiť šírenie osvety, teda sprístupňovanie dôležitých informácií, vrátane informácií o kultúrnom dedičstve. Tieto informácie sa majú po novom týkať aj prezentácie audiovizuálneho a iného kultúrneho dedičstva a prístupu k nim. Vysielatelia tak nebudú vysielaním oznamov zameraných na šírenie prezentácie napríklad slovenských filmov, ktoré pôjdu do kín po uvoľnení aktuálnych opatrení, porušovať podmienky vysielania.


Galéria

Prezidentka Zuzana Čaputová

Nástroje k článku


ZDROJ: TASR

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články