Na Slovensku tajne pestujú geneticky upravené rastliny: Vieme kde, môžu vraj zničiť ekosystém! | Topky.sk

Streda, 22. máj 2019. Meniny má Júlia, Juliána, zajtra Želmíra.

Na Slovensku tajne pestujú geneticky upravené rastliny: Vieme kde, môžu vraj zničiť ekosystém!

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: SITA
28.08.2013 00:01

BRATISLAVA - Pestovanie geneticky modifikovaných organizmov (GMO) je horúcou témou, v ktorej sa jednotlivé krajiny veľmi nezhodujú. Pokým Maďari a Poliaci dali takejto kukurici jasné nie, Slovensko má na to opačný názor. Piešťanským aktivistom sa podarilo zistiť, že ministerstvo životného prostredia plánuje osem pozemkov "prerobiť" na tzv. "pokusné" polia a jedno už dokonca funguje.


Akti­vis­ti z občianskeho združenia Sieť Dobra na svojej stránke informovali, že sa im podarilo od ministerstva životného prostredia získať ofi­ciálne potvr­de­nie pes­to­va­nia gene­ticky modi­fi­ko­va­ných orga­niz­mov (GMO) na našom území. Napriek tomu, že medzi­ná­rodná agro­che­mická spo­loč­nosť Mon­santo ofi­ciálne ozná­mila svoje úmysly stiah­nuť sa z európ­skych trhov sme­rom na východ, zdá sa, že u nás má brány stále otvorené a podľa piešťanských aktivistov u nás pôso­bia aj ďalšie tri kor­po­rá­cie, a to Limag­rain Cen­tral Europe S.E., SES Van­der­Have a švaj­čiar­ska Syngenta.

”Nav­ští­vili sme jedno z tes­to­va­cích polí neďa­leko dediny Borovce (okres Pieš­ťany) a zazna­me­nali pes­to­va­nie GMO kuku­rice. Táto infor­má­cia je obzvlášť alar­mu­júca, nakoľko peľ z GMO rast­lín sa mieša s oko­li­tými pôvod­nými kul­tú­rami, čím ich kon­ta­mi­nuje. Podľa Minis­ter­stva je v roku 2013 plá­no­vané tiež pes­to­va­nie takto upra­ve­nej cuk­ro­vej repy od bel­gic­kej spo­loč­nosti SES Van­der­Have. Vzhľa­dom na slo­ven­skú situ­áciu, kde exis­tuje veľa dru­hov, s kto­rými sa GMO môžu poten­ciálne krí­žiť, je vysoké nebez­pe­čen­stvo roz­ší­re­nia mimo tes­to­va­cie polia,“ uviedla hovorkyňa iniciatívy Adriana Gálová.

Aktivisti na stránke prehovorili aj o negatívnych vplyvoch výsevu GMO rast­lín, ktoré podľa nich ovplyv­ňujú popu­lá­cie včiel a motý­ľov, stav a výživnú schop­nosť pôdy a takisto aj ľudské zdra­vie. Taktiež má mať nega­tív­ne sociál­ne dopa­dy a dopa­dy na lokálne eko­no­miky. Odvolávajú sa na príklady z Indie a Veľ­kej Bri­tá­nie, kde sa kor­po­rá­cie mali zaslúžiť o lik­vi­dá­ciu činností veľ­kého množ­stva domá­cich farmárov.


Nástroje k článkuZDROJ: sz
FOTO: SITA;
VIDEO: YouTube/Sieť Dobra

Nahlásiť chybu

Najčítanejšie články