Najvyšší súd posvätil ĽSNS: Sedem dôvodov, prečo je vraj Kotleba demokrat | Topky.sk

Pondelok, 14. október 2019. Meniny má Boris, zajtra Terézia.

Najvyšší súd posvätil ĽSNS: Sedem dôvodov, prečo je vraj Kotleba demokrat

Zdroj: Topky/Ján Zemiar
29.04.2019 15:30

BRATISLAVA - Najvyšší súd dnes po takmer dvoch rokoch od podania návrhu rozhodol o osude Ľudovej strany Naše Slovensko Mariana Kotlebu. Senát žalobu generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára zamietol. V rámci rozhodnutia uviedol sedem dôvodov, prečo tak rozhodol. Podľa nich strana neporušuje princípy demokracie.


Najvyšší súd Slovenskej republiky v päťčlennom senáte rozhodol v prospech žalovanej politickej strany ĽSNS. Žalobu generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára na rozpustenie strany zamietli. Senát uviedol hlavných sedem dôvodov, prečo tak rozhodli. 

1. Najsilnejší zásah v demokratickej spoločnosti

Keďže sa jedná o najsilnejších zásah v demokratickej spoločnosti do práva na združovanie občanov v politických stranách, je potrebné podľa NS v každom štádiu konania skúmať, či nie je dostatočné použiť aj menej drastický prostriedok na elimináciu jednotlivých prejavov členov alebo organizačných zložiek strany tak, aby sa dosiahol účel sledovaný zákonom. „Jedná sa najmä o trestné stíhanie konkrétnych osôb a elimináciu ďalších nedovolených alebo protispoločenských činností administratívnymi prostriedkami nižších stupňov,“ uviedol v rozhodnutí senát NS.

Najvyšší súd posvätil ĽSNS:
Zdroj: Topky/Ján Zemiar

2. K rozpusteniu dochádza ojedinele

NS SR ďalej skonštatoval, že v štátoch Rady Európy, ktorej je aj Slovensko členom, dochádza k rozpusteniu politickej strany len ojedinele. „Pretože rozpustenie politickej strany je všeobecne považované za opatrenie ultima ratio, ku ktorému je potrebné pristupovať veľmi obozretne,“ píše sa v rozsudku. 

Najvyšší súd posvätil ĽSNS:
Zdroj: Topky/Ján Zemiar

3. Senát nerozhodoval o žalovaných členoch strany, procesy nie sú ukončené

Najvyšší súd v tejto veci rozhodoval ako súd správny, nie trestný súd. „Do právomoci správneho súdu nepatrí rozhodovanie v trestných veciach, teda správny súd nerozhoduje, či sa fyzická alebo právnická osoba dopustila spáchania trestného činu. Správny súd nemá právomoc rozhodnúť o tejto otázke ani prejudiciálne (predbežne podľa § 132 SSP),“ uviedol súd s tým, že uvedené znamená, že rozhodujúci senát nemal zákonnú právomoc rozhodovať o otázke, či sa predseda žalovanej politickej strany a dvaja parlamentní poslanci dopustili spáchania trestného činu. O uvedenom rozhodnú senáty trestného kolégia.

Najvyšší súd posvätil ĽSNS:
Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Vzhľadom na existujúcu zákonnú úpravu nebolo právne možné, aby správny súd v tejto veci v prospech žaloby vyhodnotil čo i len predbežne, možnú trestnosť skutkov, za ktoré sú aktuálne vedené trestné konania proti predsedovi žalovanej strany a dvom parlamentným poslancom. „A to aj napriek tomu, že boli uplatnené ako rozhodujúce žalobné body v tejto veci. Najvyšší súd vychádzajúc z prezumpcie neviny, keďže ku dňu vyhlásenia tohto rozsudku nebol nikto z menovaných čelných predstaviteľov žalovanej strany právoplatne odsúdený a žalobca nepodal procesný návrh napr. na prerušenie tohto konania podľa § 100 ods. 2 písm. a/ SSP, rozhodol na podklade aktuálneho stavu veci.“

Na základe uvedených ustanovení zákona a zisteného skutkového stavu veci potom možno vyvodiť záver, že žalobná argumentácia vo vzťahu k trestnému stíhaniu predsedu žalovanej politickej strany a dvoch parlamentných poslancov, nie je právne relevantná. „Vo vzťahu k meritu veci uvedené tvrdenia žalobcu nebolo možné v tomto štádiu konania považovať za priťažujúcu okolnosť, ani za právne preukázanú žalobnú argumentáciu pri rozhodovaní o rozpustení politickej strany, pretože až do právoplatného skončenia veci platí prezumpcia neviny.“

Najvyšší súd posvätil ĽSNS:
Zdroj: Topky/Ján Zemiar

4. Vystúpenie z NATO či referendum o vystúpení z EÚ nepostačujú

Najvyšší súd je názoru, že medzi účastníkmi konania nebolo sporné, že žalovaná strana v rámci svojho politického programu presadzuje vystúpenie Slovenskej republiky zo združenia NATO a má záujem o vypísanie referenda s otázkou o vystúpení Slovenskej republiky z Európskej únie. „Podľa názoru súdu tieto hodnotové východiská nepostačujú samé o sebe v tomto štádiu konania ako dôvody, ktoré by mohli viesť k rozpusteniu politickej strany.“ Nateraz nebolo preukázané, že by žalovaná strana na uvedený zámer použila prostriedky nezlučiteľné s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

5. ĽSNS nemožno rozpustiť, lebo kritizujú právny poriadok štátu

Najvyšší súd SR na základe vykonaného dokazovania dospel k záveru že žalovanú stranu nie je možné rozpustiť len preto, že kritizuje ústavný a právny poriadok štátu a že sa zúčastňuje na tvorbe verejnej debaty na politickej scéne.

Najvyšší súd posvätil ĽSNS:
Zdroj: Topky/Ján Zemiar

„Právomocou Najvyššieho súdu SR v kontradiktórnom súdnom spore tohto typu v právnom štáte nie je suplovanie úlohy žalobcu a vyhľadávanie dôkazov na jeho tvrdenia. Dôkazné a argumentačné bremeno zaťažuje žalobcu - Generálneho prokurátora SR, z čoho vyplýva, že v pochybnostiach, ku ktorým dospel súd aj v tejto veci (resp. pri nejasnostiach a nedostatku dôkazov), sa musí Najvyšší súd vždy prikloniť na stranu žalovanej (politickej) strany plne v súlade s pravidlom in dubio pro libertate.“

6. Najvyšší súd poukazuje výsledky volieb

Najvyšší súd všeobecne akceptuje koncept „demokracie schopnej brániť sa“ (democracy capable of defending itself, wehrhafte/streitbare Demokratie), pričom v tejto súvislosti poukazuje na aktuálny spoločenský vývoj, na všeobecne akceptované výsledky volieb v Banskobystrickom samosprávnom kraji ako aj na demokratické výsledky prezidentských volieb v tomto roku.

Najvyšší súd posvätil ĽSNS:
Zdroj: Topky/Ján Zemiar

7. Žalobu museli zamietnuť

Súd je oprávnený rozhodnúť len v rozsahu podanej žaloby a predložených dôkazov. „Najvyšší súd v právnom štáte rozhoduje na základe predložených dôkazov, podľa Ústavy SR, zákonov Slovenskej republiky a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.“ Vzhľadom na uvedené, po oboznámení sa so všetkými predloženými dôkazmi, Najvyššiemu súdu SR neostávala iná možnosť, než žalobu zamietnuť, pretože žalobca Generálny prokurátor SR, neuniesol dôkazné bremeno.


Galéria


Nástroje k článku


AUTOR: © Zoznam/AMaj

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články