°C

Utorok, 1. december 2020. Meniny má Edmund, zajtra Bibiana.

Najväčšie zmeny, ktoré čakajú Slovákov najbližšie štyri roky: Vláda ukázala program!

Premiér Robert Fico a ministri
Premiér Robert Fico a ministri
Zdroj: SITA
13.04.2016 11:00

BRATISLAVA - Vláda dnes schválila svoje programové vyhlásenie, ktoré vychádzalo z programových priorít kabinetu na roky 2016 až 2020, dohodnuté koaličnými partnermi. Rozdelené je do viacerých oblastí, ktorých cieľom je posilnenie spoločenskej a politickej stability; pružne reagovať na príležitosti a negatíva vonkajšieho prostredia; plynule pokračovať v podpore hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozvoja krajiny; prehĺbiť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť Slovenska a posilniť úlohu štátu a ochranu verejného záujmu.


Premiér Robert Fico (Smer-SD) na prvom rokovaní vlády 30. marca zaviazal k tomu, že vyhlásenie predloží do 13. apríla. Kabinet ho následne predstaví Národnej rade a požiada ju o dôveru. Schôdza by sa mala začať 18. apríla. Na základe Ústavy je vláda povinná tak urobiť do 30 dní po svojom vymenovaní. Prezident SR Andrej Kiska vymenoval nový kabinet Roberta Fica, ktorý tvoria strany Smer-SD, SNS, Most-Híd a #Sieť, v stredu 23. marca.

PROGRAMOVÉ VYHLÁSENIE VLÁDY

Vyhlásenie má 70 strán a je štruktúrované v oblastiach výkonu exekutívnej činnosti vlády. Jeho text a jednotlivé body dnes zverejnil Denník N. My Vám prinášame jeho skrátené znenie.

1. Posilniť spoločenskú s politickú stabilitu

Vláda

 • sa otvorene hlási k európskym demokratickým tradíciám slobody, ľudskej dôstojnosti a tolerancie v boji proti fašizmu a pravicovému extrémizmu.
 • je pripravená posilniť politiku porozumenia a zmierenia občanov všetkých národností Slovenska s jedinečnou príležitosťou naštartovania novej etapy podpory národnostných menšín.
 • podporí národnoekonomické a politické záujmy občanov Slovenskej republiky v spoločnej Európe.
 • prispeje k vytvoreniu ďalších 100 000 pracovných miest a k zníženiu nezamestnanosti pod 10%.
 • sa zaväzuje dosiahnuť do roku 2020 vyrovnaný rozpočet a posilniť dodržiavanie rozpočtovej disciplíny. sa bude usilovať o zabezpečenie sociálnych istôt pre všetkých občanov Slovenskej republiky bez ohľadu na ich regionálny alebo spoločenský pôvod a postavenie.
 • urobí všetko potrebné, aby zaistila úspešný a bezpečný priebeh predsedníctva SR v Rade Európskej únii v druhej polovici roku 2016 vrátane podpory svojej národnej priority, teda dobudovania architektúry eurozóny v podobe spoločných fiškálnych nástrojov na tlmenie ekonomických šokov.
 • podporí sektor politík zmenšovania sociálnych a regionálnych rozdielov.
 • sa zasadí o verejnú politiku, ktorej cieľom je tvorba nových pracovných miest v regiónoch a budovanie lokálnej cestnej infraštruktúry.
 • bude vo väčšej miere využívať danosti regiónov, zvyšovať potravinovú bezpečnosť a podiel slovenských potravinárskych výrobkov z domácich surovín na spotrebiteľskom trhu.
 • postará o pomoc pre desaťtisíce občanov, ktorí trpia v dôsledku exekúcií a napomôže im k oddlženiu.
 • deklaruje spoločnú vôľu inštitucionalizovať a zintenzívniť boj proti korupcii.
 • presadzuje myšlienku dobre spravovaného a dobre fungujúceho sociálneho štátu – štátu rešpektujúceho solidaritu i efektívnosť. Dôsledným uplatňovaním princípu hodnoty za peniaze a prijatím nového protischránkového zákona o daňových rajoch možno zabezpečiť spoločenský pokrok, čiže tvorbu nových pracovných miest, rovný prístup k verejným službám a podmienky pre kvalitný život tak v mestách, ako i na vidieku.

2. Pružne reagovať na príležitosti a negatíva vonkajšieho prostredia

Vláda

 • bude vychádzať nielen z dlhodobých vývojových tendencií a výziev, ale aj aktuálnej dynamiky regionálneho vývoja. Európska únia je základným prostredím ovplyvňujúcim každodenný život a dianie na Slovensku.
 • vníma ako najakútnejšie vonkajšie výzvy: pásmo pretrvávajúcej nestability na hraniciach EÚ, ozbrojené konflikty v susedstve EÚ, ktoré sú zdrojmi masovej migrácie a medzinárodného terorizmu, porušovanie či odklon od základných noriem medzinárodného práva a princípov povojnovej európskej architektúry, tradičné a nové hybridné formy hrozieb a snahy o oslabovanie národno-štátnej identity.
 • pri zaistení stability, bezpečnosti, prosperity a pozitívneho vnímania Slovenskej republiky vo svete bude vychádzať z predvídateľnej, dôveryhodnej a transparentnej zahraničnej politiky a členstva v Európskej únii a NATO.
 • bude podporovať rozvoj transatlantických vzťahov ako základný pilier zaručenia bezpečnosti a budovania prosperity SR. Za najbližších partnerov vláda považuje členské krajiny EÚ a spojencov v NATO.
 • bude dbať o posilňovanie postavenia EÚ z pozície predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ, usporiadaných a obohacujúcich vzťahov so susedmi, z podpory rozširovania stability, demokracie a prosperity na západnom Balkáne a v priestore Východného partnerstva.
 • bude pomáhať občanom Slovenskej republiky v zahraničí.
 • bude posilňovať postavenie krajiny ako kredibilného, rešpektovaného a transparentného partnera v EÚ.
 • bude usilovať o zachovanie inštitucionálnej rovnováhy v rámci EÚ v zmysle platných zmlúv a zároveň podporovať posilňovanie postavenia národných parlamentov v zmysle dohody medzi EÚ a Veľkou Britániou.
 • považuje za kľúčové podporovať opatrenia, ktoré prispejú k lepšiemu manažovaniu vonkajších hraníc EÚ a funkčnému schengenskému priestoru ako pozitívnemu výdobytku európskej integrácie.
 • je pripravená podporiť aj konštruktívne riešenia bezprecedentnej migračnej krízy so zachovaním špecifík a možností jednotlivých členských krajín.
 • chce podporovať ďalšie posilňovanie vnútorného trhu ako hlavného nástroja EÚ na dosiahnutie hospodárskeho rastu a pracovných miest.
 • bude viesť diskusiu o ekonomickej a fiškálnej integrácii členských štátov EÚ, konkrétne prostredníctvom vytvárania fiškálnych nástrojov za účelom tlmenia negatívnych dopadov z ekonomických a finančných kríz.
 • podporí spoločné európske poistenie v nezamestnanosti, ktoré formou dočasných transferov medzi krajinami zmierni negatívny vplyv ekonomických šokov na ekonomický rast a obyvateľstvo.
 • nadviaže na nadštandardné vzťahy s Českou republikou. Naďalej chce rozvíjať aj partnerstvo v rámci Vyšehradskej štvorky a využívať ho na pragmatickú koordináciu pozícií krajín V4 v rámci EU s cieľom presadzovať záujmy SR.
 • podporí rozširovanie Európskej únie a odovzdávanie transformačných skúseností kandidátom na členstvo, ktoré napomôžu ich približovaniu sa európskym hodnotám a štandardom.
 • bude naďalej aktívne podporovať prevenciu, mediáciu a mierové riešenie konfliktov, odzbrojenie a kontrolu zbrojenia a bojovať proti terorizmu a extrémizmu.
 • bude podporovať kandidatúry Slovenskej republiky a jej odborníkov na pozície v štruktúrach OSN a ďalších medzinárodných organizáciách.
 • bude aktívne pracovať na postupnom získavaní podpory pre kandidatúru Slovenskej republiky za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN pre roky 2028 – 2029.
 • pristúpi k zefektívneniu systému poskytovania vládnych štipendií na štúdium na verejných vysokých školách v SR pre študentov z krajín, ktoré sú pre Slovenskú republiku prioritné z hľadiska rozvojovej pomoci.
 • bude prijímať efektívne opatrenia, ktoré posilnia otvorenosť občanov zahraničnému prostrediu a súčasne podporia využitie ich skúseností a potenciálu s umožnením efektívneho návratu do spoločenského, hospodárskeho a sociálneho života na Slovensku.
 • bude naďalej pokračovať v zefektívňovaní a maximálnej modernizácii systému pomoci a konzulárnej asistencie slovenským občanom v zahraničí.
 • bude identifikovať jednotlivé reálne politiky, ktoré budú vychádzať z bližšieho rozpracovania komunikačných posolstiev „značky Slovensko“ a ktoré tieto posolstvá transformujú do podoby konkrétnych pozitívnych krokov, umožňujúcich ich pretavenie do atraktívnej a kreatívnej kultúrnej, ekonomickej, a turistickej podoby.
 • bude v rámci NATO presadzovať ako prioritu kolektívnu obranu a odstrašenie pri zachovaní ich flexibility vo vzťahu k plneniu ostatných základných úloh.
 • bude podporovať napĺňanie cieľov Globálnej stratégie EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku a posilňovanie komplexného prístupu EÚ ku krízam a konfliktom s efektívnym využitím širokej škály nástrojov EÚ.
 • sformuluje základné ciele bezpečnostnej a obrannej politiky a parametre zachovania bezpečnosti občanov a štátu v súčasnom a budúcom bezpečnostnom prostredí v aktualizovanej bezpečnostnej a obrannej stratégie SR pri zohľadnení strategickej adaptácie NATO a EÚ, ktorá bude predložená do Národnej rady SR najneskôr v roku 2017.
 • bude aktívne podporovať kroky Organizácie Spojených národov v oblasti prevencie katastrof, pripravenosti na ne a zvyšovania odolnosti voči nim.
 • aktívne podporovať kroky európskeho spoločenstva pri plnení Európskeho programu v oblasti bezpečnosti na roky 2015 – 2020 so zameraním sa na tri hlavné priority, ako sú terorizmus, organizovaná trestná činnosť a počítačová kriminalita.
 • sa zaväzuje posilniť bezpečnosť občanov SR zlepšením a podporou spolupráce všetkých zložiek integrovaného záchranného systému s dobrovoľníckymi organizáciami (najmä dobrovoľnými hasičskými zbormi).
 • pripraví novú právnu úpravu fungovania a organizácie spravodajských služieb tak, aby na jednej strane zabezpečovala čo najúčinnejšie nástroje na vykonávanie ich pôsobností, najmä na úseku boja s terorizmom a na realizáciu medzinárodnej spolupráce, osobitne so spravodajskými zložkami členských štátov Severoatlantickej aliancie, a na druhej strane obsahovala efektívny systém kontroly činnosti spravodajských služieb.
 • bude naďalej presadzovať zachovanie existujúcich prepravných trás energonosičov, zároveň podporovať diverzifikáciu energetických zdrojov a prepojenie energetických sietí so susednými štátmi.
 • bude klásť dôraz na bezpečnosť a vysokú kvalitu potravín najmä vo vzťahu ku geneticky modifikovaným organizmom, ako aj na ochranu domácich spotrebiteľov, poľnohospodárskych subjektov, malých a stredných podnikateľov a energeticky náročného priemyslu.
 • bude vláda naďalej presadzovať uľahčovanie prístupu slovenských tovarov a služieb na medzinárodné trhy a podporovať diverzifikáciu orientácie proexportnej politiky, zvlášť do východnej Európy, Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky.
 • pomôže posilniť úlohu súkromného sektora v podpore udržateľného rozvoja.

Súčasťou programového vyhlásenia sú aj dlho očakávané zmeny v školstve.
Najväčšie zmeny, ktoré čakajú
Zdroj: rokovania.sk

3. Plynule pokračovať v podpore hospodárskeho, sociálneho a enviromentálneho rozvoja krajiny

Vláda:

 • určí základné kontúry perspektívneho smerovania hospodárstva v strednodobom a dlhodobom období prijatím stratégie hospodárskej politiky. 
 • identifikuje oblasti, ktoré sú významné z hľadiska zabezpečenia makroekonomickej stability, rozvoja podnikania, vyššieho  a trvalo udržateľného rastu hospodárstva a zamestnanosti ako garancie sociálneho rozvoja SR.
 • pripraví nové znenie zákona o strategických podnikoch a zákaze privatizácie strategického majetku štátu.
 • hovorí o priemysle v roku 2020 ako o hlavnom nositeľovi kvalitnej zamestnanosti, tvorby pridanej hodnoty v hospodárstve SR, garantom makroekonomickej stability, najmä svojou vysokou exportnou výkonnosťou, a motorom vysoko efektívnych inovácií.
 • bude prihliadať najmä k prijatiu Akčného plánu pre oceliarsky priemysel prijatého európskou komisiou.
 • plne rozvinie princípy a kultúru nového stupňa výrobných vzťahov nazývaných ako  PRIEMYSEL 4.0. Východiskom bude už prijatá Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu (RIS3).
 • vytvorí podnikateľské podmienky, ktoré povedľa nosných veľkých výrobných podnikoch, najmä v automobilovom priemysle a v spotrebnej elektrotechnike, vytvoria sieť vysoko inovatívnych stredných podnikov.
 • bude pokračovať v podpore integrovaného a dlhodobého systému návratnej podpory národných investičných priorít SR prostredníctvom štruktúry Slovak Investment Holding.
 • bude vytvárať základňu pre priemyselný výskum zvýšením a spružnením inovačnej výkonnosti celého priemyslu v SR.
 • považuje za svoj hlavný cieľ vyvážený prístup medzi jej troma piliermi bezpečnosti, konkurencieschopnosti a udržateľnosti s cieľom zabezpečenia bezpečnej, udržateľnej a cenovo dostupnej dodávky všetkých druhov energie.
 • bude kladený dôraz na udržanie vyváženého energetického mixu a  zvyšovanie bezpečnosti dodávok energie.
 • bude vytvárať podmienky pre dostavbu 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Zanalyzuje možnosti ďalšieho postupu prípravy nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice.
 • bude vytvárať podmienky pre zvyšovanie bezpečnosti dodávok plynu a ropy a podporu infraštruktúrnych projektov, ktoré umožnia diverzifikáciu energetických zdrojov a trás.
 • podporí zabezpečenie ochrany zraniteľných odberateľov vrátane riešenia energetickej chudoby.
 • zreformuje systém podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby elektriny a tepla.
 • vytvorí podmienky pre zvyšovanie energetickej efektívnosti a znižovanie energetickej náročnosti.
 • bude podporovať prechod na obehové hospodárstvo zabezpečujúce racionálne využívanie zdrojov, energetickú efektívnosť a znižovanie environmentálnych dosahov.
 • výraznejšie zapojí malé a stredné podnikanie do výrobných a dodávateľských sietí aj medzinárodných spoločností pôsobiacich na Slovensku.
 • pripraví nový zákon o MSP, ktorého  cieľom bude vytvoriť lepšie podnikateľské prostredie  pre malých a stredných podnikateľov.
 • vytvorí primerané podmienky pre aktívne využívanie princípov iniciatívy Európskeho odporúčania pre malé podnikanie (Small Business Act for Europe) a Akčného plánu pre podnikanie 2020.
 • dokončí audit platnej legislatívy z pohľadu nadbytočnej regulačnej záťaže, tak aby došlo k jej zásadnému zníženiu.
 • novelizuje strategický dokument pre lepšiu reguláciu „RIA 2020“ a prijme dlhodobú stratégiu znižovania regulačného zaťaženia podnikania v Slovenskej republike.
 • sa zameria aj na oblasť zlepšovania podmienok pre presadzovanie práv spotrebiteľov najmä na dobudovanie účinného mechanizmu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov prístupného širokej verejnosti.
 • podporí reformu trhového dohľadu v SR a vyhodnotí pôsobnosti jednotlivých orgánov zodpovedných za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa presnejším a prehľadnejším legislatívnym vymedzením kompetencií jednotlivých orgánov dohľadu.
 • bude aj naďalej zvyšovať ochranu spotrebiteľov pred nebezpečnými výrobkami.
 • má záujem využiť predsedníctvo SR v Európskej únii, ako jeden zo spôsobov prezentácie Slovenska ako turisticky atraktívnej a bezpečnej destinácie, ktorá dokáže zaujať. Jednou z úloh bude nielen zvyšovať počet turistov, ale aj predlžovať čas, ktorý strávia na Slovensku.
 • podporí destinačný manažment cez oblastné organizácie cestovného ruchu a aktívnu prezentáciu Slovenska prostredníctvom aktivít Slovenskej agentúry pre cestovný ruch.
 • posilní rozvoj tých produktov cestovného ruchu, ktoré majú vysokú pridanú hodnotu, a prinášajú vyššiu efektivitu vynaložených nákladov. Ide najmä o voľnočasové aktivity ako vidiecka turistika, zimný a zážitkový cestovný ruch. Väčší dôraz sa bude klásť na podporu rozvoja kúpeľníctva.
 • posúdi možnosť zavedenia daňových zvýhodnení a  osobitných stimulov pre rozvoj slovenského kúpeľníctva.
 • sa zameria na zjednodušenie pravidiel a skrátenie stavebného konania, zabezpečenie zvýšenej ochrany spotrebiteľov pri bytovej výstavbe a pokračovanie v cielenej podpore menej rozvinutých regiónov.
 • sa zameria aj na celkové znižovanie administratívnej záťaže podnikateľov v doprave, pri uvádzaní cestných vozidiel do prevádzky, v stavebníctve a cestovnom ruchu.
 • zváži aj zavedenie opatrení, ktoré umožnia vlastníkom vozidiel predísť automatickému uloženiu sankcie za nepodrobenie vozidla technickej alebo emisnej kontrole.
 • podporí spracovanie Národného generelu dopravy SR. Jeho cieľom bude zabezpečenie ekonomicky efektívnej, bezpečnej, kapacitnej, kvalitnej a plynulej dopravy.
 • sa zaväzuje udržať vysoké tempo výstavby diaľnic a rýchlostných ciest. Výstavba diaľnice D1 medzi Bratislavou a Košicami je aj naďalej najdôležitejšou prioritou vlády pri výstavbe diaľnic. Cieľom vlády je umožniť motoristickej verejnosti už od roku 2020 využívať všetky diaľničné úseky.
 • bude pokračovať v rozvoji dopravnej infraštruktúry, osobitne rýchlostných ciest R2, R3, R4, R7.
 • bude pokračovať v budovaní diaľničného prepojenia s Poľskom. Okrem pokračovania vo výstavbe na diaľnici D3 naprieč regiónom Kysúc sa sústredí na prípravu výstavby východného prepojenia od Prešova na Poľsko prostredníctvom  rýchlostnej cesty R4. Najvyššou prioritou na tomto cestnom ťahu je severný obchvat Prešova.
 • sa sústredí na výstavbu rýchlostnej cesty R3. V záujme vlády bude pokračovať aj vo výstavbe južného ťahu R2 medzi mestami Zvolen a Košice. Vláda bude pripravovať prepojenie Banskej Bystrice s D1 rýchlostnou cestou.
 • bude pokračovať v prípravných prácach aj na ďalších úsekoch rýchlostnej cesty R7, a to aj s dôrazom na možnosť napojenia rýchlostnej komunikácie na nový most cez Dunaj v Komárne.
 • má ambíciu začať s modernizáciou viac ako 180 kilometrov ciest prvej triedy.
 • podporí regióny, cez ktoré neprechádza diaľnica alebo rýchlostná cesta, ale práve kvalitné cesty prvej triedy ich dokážu aspoň dočasne nahradiť.
 • zmodernizuje približne 60 mostov na hlavných cestných ťahoch a prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 až 2020 podporí opravu a modernizáciu ciest druhej a tretej triedy v regiónoch.
 • podporí verejnú osobnú dopravu ako najekologickejšieho a zároveň jedného z najbezpečnejších spôsobov dopravy.
 • sa zaväzuje optimalizovať rozsah objednaných výkonov vo verejnom záujme v oblasti vlakovej dopravy, a to v rozsahu potrebnom na nastavenie cieľového grafikonu do roku 2020.
 • bude pokračovať v rozsiahlom modernizačnom programe v oblasti vozňového parku osobnej železničnej dopravy s cieľom urýchleného zvýšenia komfortu cestovania.
 • bude klásť dôraz aj na zefektívnenie spôsobu predaja cestovných lístkov prostredníctvom moderných nástrojov ako internet či mobilné aplikácie a na celkovú úroveň komunikácie ŽSSK s verejnosťou.
 • sa zaväzuje naďalej poskytovať sociálne zľavy pre zraniteľné skupiny obyvateľstva, zjednodušiť vydávanie cestovných lístkov a odstrániť formality, ktoré sú so zvýhodneným cestovaním spojené.
 • prehodnotí zrušenie vlakov Intercity na najvyťaženejšej diaľkovej trati medzi Bratislavou a Košicami s cieľom čo najrýchlejšieho obnovenia tejto trate.
 • hovorí o začatí prípravnách prác na modernizácii asi 250 kilometrov železničných tratí a zváži aj rozšírenie a modernizáciu v súčasnosti preťažených regionálnych tratí.
 • podporí proces revitalizácie železničných staníc a zastávok s cieľom zvýšiť kultúru a kvalitu cestovania, a to aj prostredníctvom premiestňovania existujúcich a budovania nových staníc a zastávok s možnosťou bezbariérového prístupu.
 • pripraví podmienky pre vznik dopravnej autority, ktorá by zastrešila objednávanie výkonov vo verejnom záujme tak v železničnej, ako aj autobusovej doprave a zabezpečila nevyhnutnú synchronizáciu jednotlivých spojov za účelom zvýšenia dostupnosti a komfortu kombinovanej dopravy a ochrany práv a právom chránených záujmov cestujúcich.
 • má ambíciu podporiť budovanie záchytných parkovísk na hlavných prístupových ťahoch, ktoré spolu s nadväzujúcimi opatreniami budú smerovať k odľahčeniu vnútromestských komunikácií od cieľovej a statickej dopravy.
 • zavedie systém monitorovania cezhraničnej prepravy tovaru prostredníctvom elektronického tranzitného kontrolného systému.
 • posilní ochranu a bezpečnosť civilného letectva.
 • pripraví podmienky pre zriadenie národného leteckého dopravcu, čím sa zabezpečí pravidelné letecké spojenie Slovenska s najvýznamnejšími leteckými uzlami v Európe a hlavného mesta s regionálnymi letiskami. Dôležitou súčasťou strategického partnerstva bude rozvoj letiska M. R. Štefánika v Bratislave a vytvorenie nových investičných a podnikateľských príležitostí.
 • zabezpečí rozvoj a modernizácia dunajských prístavov a zlepší splavnosť Dunaja.
 • zameria pozornosť na prípravu výstavby mostov cez rieku Ipeľ, ku ktorej sa Slovenská republika zaviazala už v minulosti.
 • podporí budovanie cyklotrás zo zdrojov EÚ s dôrazom na kvalitnú projektovú prípravu cyklistickej infraštruktúry s prednostným využitím pozemkov v majetku štátu.
 • považuje za jednu z priorít prijatie nového stavebného zákona.
 • iniciuje legislatívnu úpravu zabezpečujúcu účinnejšiu ochranu práv subdodávateľov na všetkých stupňoch dodávateľského reťazca v stavebníctve s dôrazom na stavby financované z verejných zdrojov.
 • navrhne legislatívne opatrenia, ktoré zavedú potrebnú rovnováhu vo vzťahoch medzi súkromnými investormi a vlastníkmi bytov v bytových domoch.
 • bude pokračovať v politike zlepšovania energetickej hospodárnosti budov a prispievať tak k zvyšovaniu energetickej efektívnosti.
 • bude podporovať odstraňovanie systémových porúch v bytových domoch a ich obnovu, a rovnako plánuje pokračovať aj v programe zatepľovania stavieb, ktorý však administratívne zjednoduší s cieľom participácie širšej verejnosti.
 • bude riešiť aj problematiku právnych vzťahov a zodpovedností pri správe a údržbe bytových domov vyplývajúcich z vlastníctva bytov v bytových domoch.
 • bude podporovať hospodárne využívanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu, vytvorí podmienky na jeho ochranu pred neodôvodnenými zábermi na nepoľnohospodárske aktivity a bude hľadať ďalšie možnosti nákupu pôdy pre domácich poľnohospodárov.
 • podporí doriešenie vlastníckych vzťahov k pôde ako predpokladu rozvoja trhu s pôdou.
 • prehodnotí vplyv miestnych daní – predovšetkým dane z pozemkov – na poľnohospodárske podnikanie.
 • prehodnotí daňové zaťaženie farmárov.
 • bude podporovať začínajúcich, mladých ako aj malých poľnohospodárov a vytvárať pre nich podmienky, aby sa dokázali uplatniť na voľnom trhu.
 • vytvorí podmienky pre príchod mladých ľudí do agrosektora, hlavne zabezpečí funkčný spôsob odborného vzdelávania pre kvalifikované pracovné sily.
 • podporí výskum, inovácie a zavádzanie progresívnych postupov.
 • bude sa zasadzovať o úpravu pravidiel štátnej pomoci, ako aj notifikácie z EK, v smere pružnej reakcie členského štátu na trhové zmeny.
 • bude tiež vytvárať podmienky na rozvoj živočíšnej výroby využívaním podporných opatrení a nástrojov v rámci SPP tak, aby sa zvýšila spotreba živočíšnych produktov z domácej produkcie.
 • bude odstraňovať zbytočnú administratívnu záťaž vo vzťahu k vedeniu účtovníctva, k výkazníctvu a iným povinným hláseniam  poľnohospodárov a potravinárov a bude podporovať jej zjednodušenie.
 • prispôsobí legislatívu v oblasti šľachtenia a plemenitby hospodárskych zvierat, ako aj v rámci rybného hospodárstva a farmového chovu zveri aktuálnym problémom týchto odvetví.
 • v záujme ochrany malých a stredných podnikateľov zváži zavedenie osobitného odvodu  pre veľké obchodné systémy, ako aj opatrení proti nekalým praktikám.
 • bude naďalej podporovať propagáciu kvalitných slovenských potravín prostredníctvom národného programu Značka kvality SK.
 • zabezpečí vysokú úroveň bezpečnosti potravín a dôveru spotrebiteľov prostredníctvom včasného a transparentného systému zverejňovania výsledkov kontrol.
 • bude venovať pozornosť drevospracujúcemu priemyslu ako významnému činiteľu domácej zamestnanosti v regiónoch.
 • podporí ekologizáciu a ekonomiku lesnej výroby a prírode blízke obhospodarovanie lesov ako súčasť sofistikovanej lesnej ekonomiky.
 • bude podporovať cieľavedomú starostlivosť o lesy, založenú na historických tradíciách a skúsenostiach a systéme administratívneho a odborného riadenia podľa programov starostlivosti o lesy v súlade s neustále narastajúcim významom plnenia širokej škály ekosystémových služieb pre verejnosť.
 • hovorí, že medzi jej priority patrí dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu verejnej správy do roku 2020 a dodržiavanie rozpočtovej disciplíny, zníženie dane z príjmov právnických osôb na 21% a každoročné prehodnocovanie možnosti ďalšieho znižovania, zrušenie daňových licencií pre zdaňovacie obdobie počnúc rokom 2018, zvýšenie limitov na uplatňovanie paušálnych výdavkov pre živnostníkov, pokračovanie v uplatňovaní osobitných odvodov a daní v regulovaných odvetviach hospodárstva s možnosťou ich rozšírenia na ďalšie odvetvia, prehodnotenie daňovej a účtovnej legislatívy s cieľom podpory investícií.
 • posilní svoje kapacity na prípravu predbežných hodnotení najmä na úrade vlády a kľúčových ministerstvách a podporí vybudovanie kapacít Najvyššieho kontrolného úradu na prípravu kvalitných a nezávislých následných hodnotení. Dôležité predpoklady, metodiky a výsledky hodnotení bude zverejňované.
 • bude pravidelne a systematicky revidovať verejné výdavky tak, aby v horizonte volebného obdobia posúdila väčšinu verejných výdavkov, vrátane daňových s cieľom dosiahnuť vyššiu efektívnosť verejných výdavkov, lepšie služby štátu a konsolidáciu verejných financií. V prvom kroku prebehne revízia zameraná na zdravotníctvo, dopravu a informatizáciu verejnej správy, ktoré predstavujú 40 percent výdavkov verejnej správy.
 • príjme opatrenia v oblasti boja proti daňovým a colným únikom, praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, pričom bude venovať pozornosť trendom v oblasti medzinárodného zdaňovania s dôrazom na vývoj situácie na európskej a globálnej úrovni.
 • bude presadzovať za účelom dosiahnutia maximálnej efektívnosti boja proti únikom zavedenie superzaisťovacieho príkazu do legislatívy SR tak, aby bola zabezpečená v plnej miere ochrana finančných záujmov štátu.
 • podporí úsilie finančnej správy využívať dáta týkajúce sa vlastníckych štruktúr na identifikovanie subjektov v daňových rajoch.  Upraví legislatívu na základe odporúčaní EÚ a OECD v oblasti erózie základu dane a presunov ziskov, v oblasti výmeny informácií a zabezpečí ich efektívnu implementáciu.
 • v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska vytvorí technické predpoklady pre zmenu systému zdaňovania nehnuteľností smerom k určovaniu základu dane podľa hodnotového princípu s cieľom zvýšiť daňovú spravodlivosť a efektívnosť v oblasti miestnych daní.
 • pristúpi k zvýšeniu spotrebnej dane z tabaku s dôrazom na ochranu zdravia obyvateľov. Vláda zváži prijatie legislatívneho návrhu s vopred preddefinovaným zvyšovaním sadzieb dane na strednodobý časový horizont.
 • zabezpečízníženie dane z príjmov právnických osôb na 21 % a každoročné prehodnocovanie ďalšieho znižovania, zrušenie inštitútu daňovej licencie pre zdaňovacie obdobie počnúc rokom 2018, zvýšenie limitu na uplatňovanie paušálnych výdavkov pre živnostníkov-
 • bude pokračovať v uplatňovaní osobitných odvodov a daní v regulovaných odvetviach s možnosťou ich rozšírenia na ďalšie odvetvia, prehodnotenie daňovej a účtovnej legislatívy s cieľom podporiť investície.
 • podporí vznik Úradu pre vybrané hospodárske subjekty transformáciou úradu pre vybrané daňové subjekty. Úlohou tohto úradu bude zabezpečovať osobitný servis pre vybrané subjekty pôsobiace na Slovensku.
 • pristúpi ku komplexnej revízií v oblasti vydávania hypotekárnych záložných listov v nadväznosti na evidované podnety od subjektov finančného trhu, ako aj plánované odporúčania v tejto oblasti na európskej úrovni najmä zo strany Európskeho orgánu dohľadu nad bankovníctvom a rastúcu potrebu prehodnotenia dlhodobého financovania v slovenskom bankovom sektore.
 • prehodnotí prístup k regulácii hazardných hier zmenou zákona o hazardných hrách v oblasti prevádzkovania a propagovania hazardných hier zahraničnými subjektmi,
  navrhne efektívnejšie pravidlá a podmienky v oblasti dozoru nad prevádzkovaním hazardných hier s dôrazom na výherné prístroje.
 • zvýši úroveň ochrany spotrebiteľov, hráčov a maloletých v oblasti online hazardných hier v nadväznosti na Odporúčanie EK vo sfére poskytovania služieb online hazardných hier.
 • podporí dobudovanie plne funkčnej a akcieschopnej bankovej únie skladajúcej sa z troch pilierov, menovite jednotného mechanizmu dohľadu nad úverovými inštitúciami, jednotného mechanizmu na riešenie krízových situácií bánk a európskej schémy poistenia vkladov.
 • posilní boj s úžerou tak v legislatívnej, ako aj exekutívnej oblasti, a to i v spolupráci s miestnymi aktérmi.
 • sa zameria na ďalšie znevýhodnené skupiny, napríklad na mladých, ktorí nie sú v práci, ani v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, alebo na podporu práce ľudí žijúcich v sociálne zaos0talých komunitách. Špecifickými vyrovnávacími opatreniami tak zabezpečí, aby aj ich obyvatelia pocítili výhody ekonomického a sociálneho rastu.
 • sprísni podmienky pri poskytovaní sociálnych dávok pre osoby odmietajúce pracovať.
 • bude naďalej presadzovať primerané zvyšovanie minimálnej mzdy, rešpektujúc zákonné kompetencie sociálnych partnerov.
 • zabezpečí výrazné zvýšenie verejnej investície do školstva, spojené so zásadnými vnútornými zmenami systému školstva.
 • podporí rozvoj odborných kapacít pre tvorbu vzdelávacích politík založených na faktoch a prenose najlepšej zahraničnej praxe do podmienok SR.
 • vytvorí predpoklady na zvýšenie atraktívnosti povolania učiteľa prostredníctvom jeho finančného ocenenia, vhodného pracovného prostredia a podpory zvyšovania kvality jeho práce; zvyšovanie finančného ocenenia sa bude realizovať u všetkých kategórií pedagogických a odborných zamestnancov s osobitným dôrazom na začínajúcich učiteľov.
 • vykoná legislatívne úpravy tak, aby sa platová tarifa pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1.9.2016 a následne, za predpokladu realizácie zásadných vnútorných zmien v systéme výchovy a vzdelávania, počínajúc dňom 1.1.2018 každoročne zvýšila priemerne o 6 %, na čo zabezpečí primerané zvýšenie finančných prostriedkov.
 • pripraví legislatívne zmeny v systéme kontinuálneho vzdelávania, kreditovom systéme, kariérovom systéme a vykonávaní atestácií vo väzbe na profesijné štandardy pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva.
 • zefektívni proces zabezpečovania učebníc a ďalších učebných zdrojov vrátane verejných licencií a postupne umožní školám výber z viacerých druhov učebníc.
 • komplexne prehodnotí školskú legislatívu s cieľom jej zjednodušenia a redukcie jej rozsahu; zadefinuje obsah právnej identity školy s jej ukotvením naprieč legislatívou.
 • posilní decentralizáciu školstva v oblasti rozhodovania riaditeľov škôl o obsahu, metódach a formách, akými budú plniť stanovené ciele vzdelávania.
 • pripraví nový zákon o financovaní škôl a školských zariadení, ktorý bude riešiť komplexne problematiku financovania škôl a školských zariadení v oblasti prenesených kompetencií a originálnych kompetencií s cieľom zvýšiť jeho efektívnosť, rozšíriť transparentnosť na všetky poskytované finančné prostriedky, podporiť zvyšovanie kvality vzdelávania a umožniť grantovú podporu inovatívnych projektov škôl a pedagogických zamestnancov.
 • vytvorí postupne podmienky na to, aby sa Slovenská republika priblížila čo najviac k 100 % zaškolenosti detí v materských školách od štyroch rokov veku.
 • bude osobitne podporovať implementáciu princípu vysokoškolského vzdelávania orientovaného na potreby študenta, ktoré mu umožní profilovať sa podľa svojich predstáv a získať zo štúdia maximum pre svoju budúcnosť.
 • podporí rozširovanie uskutočňovania študijných programov v cudzích jazykoch.
 • cielene bude podporovať skvalitňovanie doktorandského štúdia ako najvyššieho nástroja na rozvoj ľudských zdrojov a vytvorí grantovú schému na získavanie post doktorandov, osobitne na excelentné pracoviská.
 • zabezpečí systémovú, dlhodobú a transparentnú podporu štátnej športovej reprezentácie, vrcholového športu, športu detí a mládeže, športu pre všetkých a športu zdravotne postihnutých športovcov.
 • podporí Národný program pre šport a ďalšie národné projekty, ktoré sa budú týkať telesnej kultúry a zdravého životného štýlu obyvateľov Slovenskej republiky.
 • podporí kandidatúru a organizovanie vrcholových medzinárodných športových podujatí na Slovensku, okrem iných MS v ľadovom hokeji v roku 2019, kandidatúru mesta Košice na usporiadanie Európskeho olympijského festivalu mládeže EYOF 2021 a pod.
 • posilní finančnú podporu starostlivosti príbuzných a blízkych o deti, o ktoré sa nestarajú ich biologickí rodičia, aby čo najviac takýchto detí vyrastalo v rodinnom prostredí.
 • bude riešiť aj problematiku odmeňovania pracovníkov v sociálnych službách, ktorí patria medzi najhoršie platených zamestnancov.
 • bude podporovať rodinu, ktorá je nielen základnou bunkou spoločnosti, ale aj hlavnou nositeľkou základných ľudských, kultúrnych, sociálnych, občianskych a duchovných hodnôt.
 • zvýši materské a vytvorí legislatívne podmienky pre rozvoj sociálnych služieb pre rodiny s nezaopatrenými deťmi s dôrazom na deti do troch rokov veku a na zvýšenie podpory zosúlaďovania rodinného života a pracovného života.
 • uskutoční úpravu valorizácie dôchodkov pri zachovaní dlhodobej udržateľnosti verejných financií.
 • bude znižovať administratívnu záťaž spojenú so sociálnym poistením.
 • prehodnotí možnosť zavedenia jednotnej lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti s cieľom zjednodušiť posudzovanie zdravotného stavu a zefektívniť výkon posudkovej činnosti.
 • bude venovať náležitú pozornosť aj znižovaniu nerovností medzi mužmi a ženami vo všetkých oblastiach verejného i súkromného života v zmysle prijatých strategických dokumentov a medzinárodných záväzkov SR.
 • sa zaväzuje zabezpečiť skrátenie čakacích lehôt na zdravotné a ošetrovateľské výkony aj zavedením maximálnych čakacích lehôt na plánované výkony v nemocniciach a skvalitňovanie stavu budov a oddelení regionálnych nemocníc.
 • pripraví zavedenie prehľadných pravidiel pri platbách pacientov a vytvorenie systému viaczdrojového financovania.
 • začne s postupnou centralizáciou transparentného obstarávania štátnych nemocníc na úrovni MZ SR a so zverejňovaním porovnávacích cenníkov.
 • bude nadväzovať a pokračovať so zmenami aj v oblasti financovania kultúry a to postupne z priamej gescie štátu k formám verejnoprávnosti a samosprávy.
 • sústredí pozornosť aj na kultúrne potreby marginalizovaných a znevýhodnených skupín obyvateľstva v záujme predchádzania ich  kultúrnej a sociálnej izolácii, a to aj formou zvýšenej podpory z grantového systému ministerstva kultúry.
 • bude súčasne hľadať nové zdroje financovania kultúry prostredníctvom aktivovania súkromných zdrojov, napr. využívaním možností sponzorských príspevkov na základe sponzorskej zmluvy.
 • finančne zabezpečí dokončenie rekonštrukcie Slovenskej národnej galérie, ako aj obnovu hradu Krásna Hôrka.
 • bude venovať náležitú pozornosť ochrane, podpore a rozvoju nehmotného kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry.
 • bude pokračovať v procesoch digitalizácie a zverejňovania kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky širokej verejnosti.
 • bude podporovať prezentáciu slovenskej kultúry a umenia v zahraničí, ktorú považuje za významný nástroj zahraničnej politiky Slovenskej republiky.
 • bude dbať na splnenie cieľa zníženia emisií skleníkových plynov, a to o minimálne 20 % do roku 2020 oproti roku 2005 v kontexte záväzkov klimaticko-energetického rámca 2020.
 • sa zameria na dopracovanie národnej a medzinárodnej siete chránených území vrátane siete NATURA 2000, implementáciu programov starostlivosti o chránené územia a bude pokračovať v zonácii chránených území.
 • sa zameria na budovanie zelenej infraštruktúry zabezpečujúcej ekologickú stabilitu krajiny a elimináciu inváznych druhov poškodzujúcich prírodne prostredie. 
 • podporí tiež opatrenia na adekvátnu ochranu vôd, najmä kvality podzemných vôd, ktoré sú hlavným zdrojom pitnej vody a dobudovanie kanalizačnej a vodovodnej siete v súlade so schválenými strategickými dokumentmi.

4. Prehĺbiť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť Slovenska

Vláda

 • podporí a uskutoční činnosti vedúce k posilneniu reálnej hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti
 • sa zameria predovšetkým na znižovanie rozdielov medzi úrovňami rozvoja v jednotlivých  regiónoch Slovenska a odstraňovanie zaostalosti v najviac znevýhodnených regiónoch.
 • pre podporu udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti zabezpečí zvýšenie podielu verejných výdavkov do zaostávajúcich regiónov.
 • jadrom sa stane programová podpora rastových možností, zohľadňujúca danosti jednotlivých regiónov.
 • za účelom zvýšenia miery zamestnanosti sa zameria najmä na zlepšenie miestneho podnikateľského prostredia stimuláciou podpory samozamestnávania a mobility pracovnej sily.
 • podporí okresy pomocou špeciálneho zvýhodneného režimu predovšetkým o uprednostnený prístup k podpore z európskych fondov, zásadne výhodnejšie podmienky pre získanie investičných stimulov a zvýhodnené podmienky pre tvorbu pracovných miest.
 • v lehote určenej zákonom, v roku 2016 schváli akčné plány pre všetky najmenej rozvinuté okresy. Na základe uvedeného uceleného programu umožní obdobnú pomoc pre všetky ostatné najmenej rozvinuté okresy – Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobrance a Trebišov.
 • navrhne nárokovateľnosť daňových úľav pre malé a stredné podniky s cieľom vytvoriť nové pracovné miesta s dôrazom na najmenej rozvinuté okresy.
 • podporí vyňatie všetkých málotriednych škôl z povinných kvót na jazykovo zmiešanom území;
 • zvýši podporu a zabezpečí rozvoj vzdelávania detí a žiakov patriacich k národnostným menšinám v ich materinskom jazyku;
 • podporí zmenu metodiky výučby slovenského jazyka na menšinových školách v záujme jeho lepšieho ovládania;
 • podporí odborné vzdelávanie a prípravu v školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín vrátane odborného vzdelávania a prípravy v systéme duálneho vzdelávania;
 • posilní materiálno technické zabezpečenie škôl, tvorbu učebníc a ďalších vzdelávacích zdrojov a kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín;
 • vypracuje koncepciu rozvoja výučby rusínskeho jazyka a kultúry v materských školách, základných školách a stredných školách;
 • podporí zmeny podmienok poskytovania sociálnych dávok, a to najmä so zreteľom na zvýšenie počtu pracovne aktívnych ľudí;
 • rozšíri sieť terénnych sociálnych pracovníkov a rómskych občianskych hliadok;
 • podporí dobudovanie siete predškolských zariadení a komunitných centier v oblastiach s koncentrovaným počtom marginalizovaných komunít;
 • podporí rozšírenie dostupnosti predškolského vzdelávania;
 • pripraví zmenu diagnostiky žiakov základných škôl s cieľom minimalizovať presmerovanie žiakov z marginalizovaných komunít do špeciálnych škôl a tried;
 • zabezpečí viac odborných pracovníkov, najmä asistentov učiteľa v základných a stredných školách;
 • zabezpečí ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov pracujúcich s deťmi pochádzajúcich z marginalizovaných komunít;
 • iniciuje rozšírenie mimoškolských aktivít v rámci celodenného vzdelávania;
 • zvýši finančnú gramotnosť ľudí žijúcich v marginalizovaných komunitách;
 • pripraví návrh zákonnej úpravy, ktorou sa zavedie účinný inštitút osobného bankrotu;
  sa zaväzuje so zapojením postihnutých komunít účinne bojovať proti úžere;
 • podporí lepší prístup marginalizovaných komunít k zdravotnej starostlivosti;
 • rozšíri programy na riešenie usporiadania vlastníckych vzťahov pozemkov pod ilegálnymi stavbami v marginalizovaných komunitách;
 • podporí pri výstavbe sociálnych bytov svojpomocnú výstavbu so zreteľom na udržateľnosť bytov.

5. Posilniť úlohu štátu a ochranu verejného záujmu

Vláda

 • prijme účinný protischránkový zákon vzťahujúci sa na všetky verejné zdroje, ktorým nad rámec svojich medzinárodnoprávnych záväzkov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí upraví požiadavky na subjekty, s ktorými vstupuje štát, resp. subjekty verejného práva do obchodného vzťahu, resp. v rámci ktorého tretia osoba prijíma akékoľvek plnenie vrátane predaja majetku štátu.
 • bude dôsledne uplatňovať princípy otvoreného  vládnutia v záujme vytvárania priestoru pre participáciu občanov na tvorbe verejnej politiky a zvyšovania transparentnosti procesov rozhodovania verejnej správy, čím sa zvyšuje priestor pre verejnú kontrolu a  zužuje priestor pre korupciu.
 • bude najmä  podporovať prepájanie štátnych databáz, ktoré zverejňuje, dôsledne dohliadať na plnenie zákonných povinností zverejňovania alebo sprístupňovania informácií vrátane súdnych rozhodnutí a rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní a zavedie povinné zverejňovanie profesných životopisov a platov štátnych nominantov.
 • zavedie povinné zverejňovanie úradných dokumentov obcí a krajov, ako sú zápisnice z rokovaní zastupiteľstva a komisií, vrátane hlasovania poslancov.
 • zváži možnosť rozšírenia pôsobnosti Úradu pre ochranu osobných údajov o kontrolu zverejňovania informácií verejnou správou z pohľadu osobných údajov, ako aj práv občanov na informácie.
 • v záujme zdokonalenia a rozšírenia systému povinného zverejňovania zmlúv najmä spresní zákonnú povinnosť obchodných spoločností so stopercentným verejným vlastníctvom zverejňovať zmluvy, predĺži povinné zverejňovanie zmlúv na internete z piatich na desať rokov od ich účinnosti a vytvorí mechanizmus kontroly dodržiavania povinnosti zverejňovania zmlúv.
 • vytvorí priestor na zverejňovanie zmlúv samospráv na jednom centrálnom registri.
 • vynaloží maximálne úsilie na presadenie ústavného  zákona o preukazovaní pôvodu majetku s cieľom jeho reálnej účinnosti.
 • vytvorí podmienky pre zavedenie osobnej hmotnej zodpovednosti osôb nakladajúcich s verejnými zdrojmi.
 • pripraví návrh zákona s cieľom dosiahnuť, aby vopred určené kategórie osôb s priamymi rozhodovacími právomocami vo vzťahu k správe majetku štátu boli viazané jednotným štandardom hmotnej zodpovednosti za zverené zdroje.
 • v záujme zužovania priestoru pre korupciu zavedie protikorupčnú doložku pri návrhoch zákonov, v rámci ktorej bude posudzovať návrhy zákonov z hľadiska toho, či návrh zákona rozširuje alebo zužuje priestor pre korupciu.
 • pripraví návrh opatrení vrátane legislatívnych na poslinenie ochrany verejného záujmu záväzkovo-právnych vzťahoch, vláda v tejto súvislosti najmä vytvorí centrálnu evidenciu pohľadávok voči štátu.
 • zvýši verejnú kontrolu justície od výberu cez hodnotenie až po disciplinárne konanie sudcov, posilnenie občianskeho prvku v Súdnej rade.
 • pristúpi k otvorenej kontrole verejnosti pri výbere sudcov.
 • navrhne prijatie opatrení na zvýšenie  osobnej zodpovednosti sudcov za ich preukázané subjektívne zlyhania.
 • prijme opatrenia na dôsledné, rýchle a efektívne uplatňovanie disciplinárnej zodpovednosti sudcov.
 • s cieľom zásadne zvýšiť vymáhateľnosť pohľadávok, najmä z faktúr, vytvorí podmienky na to, aby sa zásadne urýchlili konania na súdoch, a to s využitím špecializácie a elektronizácie procesov, vrátane prehodnotenia podaných opravných prostriedkov proti nim a vymáhania nezaplatených súdnych poplatkov a elektronického doručovania (súd pre platobné rozkazy, exekučný súd).
 • bude riešiť možnosti skvalitnenia konkurzov, reštrukturalizácií a likvidácií s cieľom poskytnúť primeranú ochranu poctivých veriteľov, ako aj zvýšením osobnej zodpovednosti štatutárov a spoločníkov. Vláda vytvorí funkčnejšie pravidlá pre konkurzy fyzických osôb, nepodnikateľov (tzv. osobné bankroty).
 • prijme opatrenia za účelom vytvorenia fungujúceho modelu pre podporu a ochranu obetí trestných činov vrátane ich odškodnenia.
 • navrhne riešenie aplikačných problémov v súvislosti s postihovaním drogovej trestnej činnosti, konkrétne s určovaním množstva omamných a psychotropných látok, a prehodnotí možnosti nastavenia účinnejšieho modelu drogovej politiky so zameraním na postihovanie nelegálneho obchodovania s drogami.
 • bude reflektovať potreby väzenstva. V súlade s Koncepciou väzenstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2020 vláda vytvorí podmienky na naplnenie stanovených cieľov v oblasti zvýšenia kapacít, spoľahlivosti prevádzky a bezpečnosti ústavov.
 • bude pokračovať v rekonštrukciách ústavov a  zabezpečí prípravu a v rámci zdrojových možností aj realizáciu výstavby nových objektov s cieľom udržania, modernizácie a zvýšenia súčasných ubytovacích kapacít zboru v súlade s odporúčaniami Výboru CPT.
 • navrhne prijatie ústavného zákona, ktorý sa bude týkať kreácie ústavného súdu pri prehodnotení funkčného obdobia sudcov, kvalifikačných kritérií na osobu sudcu s dôrazom na odbornú a morálnu zdatnosť, vyjasnenie právomoci  prezidenta v procese výberu.
 • sa zameria na dobudovanie kompletnej siete Klientskych pracovísk v okresných mestách a mestách, ktoré sú vzdialené od okresných miest viac ako 50 km, respektíve viac ako 1hod cestovania verejnou dopravou. V tejto súvislosti dobuduje a obnoví existujúcu štátnu infraštruktúru v regiónoch.
 • s cieľom zvýšiť prehľadnosť a predvídateľnosť vývoja sporov vláda vytvorí centrálnu evidenciu súdnych sporov vedených proti Slovenskej republike.
 • navrhne opatrenia na skvalitnenie správy majetku štátu využitím centrálnej správy majetku štátu, aby sa štátna a verejná správa mohla koncentrovať na svoju hlavnú činnosť.
 • navrhne novelizáciu zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov.
 • vytvorí legislatívne podmienky pre zriadenie nezávislého monitorovacieho orgánu, ktorý bude dohliadať na dodržiavanie princípov štátnej služby.
 • zvýši nezávislosť štátnej služby, a to určením hranice medzi politickými a nepolitickými funkciami.
 • príjme opatrenia v oblasti odmeňovania v štátnej a verejnej službe tak, aby sa odstránili diskrepancie medzi minimálnou mzdou a nastavením minimálnej výšky tarifného platu.
 • navrhne zmeniť  systém odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme za účelom zefektívnenia systému, zohľadnenia a podpory kariérneho rastu a kariérneho postupu a prijme opatrenia v oblasti odmeňovania v štátnej a verejnej službe tak, aby sa odstránili rozdiely medzi minimálnou mzdou a minimálnymi tarifnými platmi.
 • podporí centrálne riadenie informatizácie spoločnosti a agendy jednotného digitálneho trhu s cieľom zvýšenia transparentnosti a efektívnosti investícií z verejných zdrojov do informatizácie spoločnosti  tak, aby sa maximalizovali benefity pre slovenských občanov a podnikateľov.
 • sa zameria na realizáciu a prijímanie takých opatrení, ktoré posunú Slovensko v oblasti elektronickej verejnej správy na úroveň priemeru EÚ. Tieto opatrenia budú vychádzať z dôslednej reformy procesov vo verejnej správe, pričom IKT prostriedky budú slúžiť ako významný podporný nástroj na implementáciu týchto reforiem.
 • dokončí projekt pokrytia „bielych miest“ Slovenska širokopásmovým internetom s rýchlosťou 30mbit/s pre všetkých občanov a vytvorí podmienky pre budovanie sietí novej generácie s vysokorýchlostným pripojením pre husto osídlené oblasti.
 • s ohľadom na nedávne teroristické útoky prijme zvýšené bezpečnostné opatrenia v súvislosti s nastávajúcom predsedníctvom SR v Rade Európskej únie, aby bol zabezpečený plynulý priebeh podujatí v rámci predsedníctva v súvislosti s ochranou verejného poriadku. Vláda prijme všetky opatrenia smerujúce k posilneniu bezpečnosti a ochrany obyvateľov a ich rodín, pokojný život v obciach a mestách.
 • zabezpečí dobudovanie systému fyzického a technického zabezpečenia vonkajšej hranice Slovenskej republiky s Ukrajinou s využitím finančných zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
 • podporí posilnenie spoločenského statusu policajného povolania zvýšením jeho atraktivity, garanciou stability existujúceho sociálneho systému policajtov a príslušníkov ostatných zložiek, zavedením motivačných nástrojov do systému kariérneho postupu, ktoré budú odrážať výkonnosť a kvalitu vykonávanej pracovnej činnosti.
 • zintenzívni a zefektívni  prijímacie konanie uchádzačov o službu v Policajnom zbore a vzdelávanie policajtov vo všetkých rezortných vzdelávacích zariadeniach.
 • vytvorí podmienky pre posilnenie parlamentnej kontroly menovania prezidenta Policajného zboru formou verejného vypočutia pred menovaním a obmedzenie možnosti jeho odvolania na  zákonom  ustanovené dôvody.
 • rozšíri akcieschopnosť Hasičského a záchranného zboru a efektívnejšie reagovať na nežiaduce udalosti súvisiace so zmenou klímy.
 • dobuduje sieť operačných stredísk  Hasičského a záchranného zboru s cieľom skvalitniť poskytovanie pomoci v tiesni.
 • stanovila kľúčové úlohy v oblasti kybernetickej bezpečnosti (2016 – 2020).
 • prijme opatrenia na zvýšenie obranyschopnosti Slovenskej republiky rozvojom individuálnej a kolektívnej schopnosti odolávať ozbrojenému útoku, čím posilní aj obranný potenciál NATO a vojenské spôsobilosti EÚ.
 • systémovo usmerní dlhodobý rozvoj rezortu obrany s dôrazom na ozbrojené sily s cieľom zvyšovania ich kvalitatívnych parametrov v kľúčových oblastiach. Bude presadzovať zvyšovanie morálnej a vzdelanostnej úrovne, odbornej pripravenosti a kvality života vojenského personálu pri zachovaní rozsahu nárokov sociálneho a dôchodkového zabezpečenia vrátane starostlivosti o rodinných príslušníkov a vojnových veteránov. Pozornosť bude venovať aj zlepšeniu pracovných podmienok civilného personálu v rezorte obrany.
 • bude realizovať cielenú a dlhodobo udržateľnú modernizáciu a výmenu hlavných druhov výzbroje a techniky spolu s tvorbou zásob materiálu na rozvoj spôsobilostí ozbrojených síl v súlade s prijatými záväzkami SR.
 • podporí rozvoj obrannej infraštruktúry, zdokonalí systém dodávok tovarov, poskytovanie služieb a činností na podporu ozbrojených síl pri obrane SR a spojeneckých síl pri plnení úloh kolektívnej obrany na území SR ako hostiteľskej krajiny.
 • podporí sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 ako jedinečnú príležitosť získať spoľahlivé, porovnateľné a vzájomne prepojené štatistické údaje a informácie o stave spoločnosti, jej štruktúrach a bývaní. Bude pri tom dbať na zníženie  administratívnej záťaže obyvateľov.

Galéria

Premiér Robert Fico a Súčasťou programového vyhlásenia sú

Nástroje k článkuZDROJ: TASR, sz, TMZ
FOTO: SITA

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články