Sťahovanie | Topky.sk

Štvrtok, 24. január 2019. Meniny má Timotej, zajtra Gejza.

Sťahovanie

stahovanie
stahovanie
09.02.2009 09:02

Download, porušenie autorských práv, softvérové pirátstvo, voľne dostupné materiály, riziká sťahovania...


Dowload: „sťahovanie“ – doslova nahrať dole. Ide o prenos dát z internetu smerom k užívateľovi. Opak upload.

 

Porušovanie autorských práv

 

Porušovanie práv duševného vlastníctva v jeho rôznych formách je dnes určite jedným z dominantných foriem porušovania práva v oblasti informačných technológií, a to v celosvetovom meradle.

 

Podľa súčasne platnej legislatívy Slovenskej republiky (Autorský zákon, 618/2003 Z.z., a §283 Trestného zákona) je porušovanie autorského práva považované za trestný čin s vážnymi dôsledkami – možnosť odňatia slobody do 5 rokov, vysoké pokuty alebo prepadnutie majetku.

 

Pritom je nutné mať na zreteli, že porušovateľovi autorského práva môže byť v občianskom procese určená aj náhrada škody spôsobenej nelegálnym používaním alebo šírením diela.

 

Z pohľadu informačných technológií sú dnes za autorské diela považované:

 • počítačové programy,
 • databázy,
 • zdrojové kódy počítačových programov,
 • podkladové materiály pre tvorbu programu,
 • multimediálne diela,
 • literárne diela v digitalizovanej forme,
 • hudobné diela v digitalizovanej forme,
 • filmové diela v digitalizovanej forme.

Najčastejšími formami porušovania autorských práv v oblasti informačných technológií sú určite nasledovné:

 • používanie programov v rozpore s licenčnou zmluvou,
 • používanie programov bez platnej licencie (nezakúpené softvérové produkty),
 • používanie programov formou tzv. nadužívania licencií – používajú sa inštalácie programov na väčšom počte počítačov než pre aký bola zakúpená platná licencia,
 • používanie programov v rozpore s licenciou napr. prevádzkovanie softvéru v internetových kaviarňach bez platnej licencie na verejné prevádzkovanie,
 • neoprávnené šírenie počítačových programov a iných autorských diel (multimediálne diela, literárne diela, a pod.),
 • duplikovanie médií obsahujúcich produkty podliehajúce autorským právam,
 • prevádzkovanie internetových stránok ponúkajúcich stiahnutie nelegálnych kópií licenčného softvéru či iných diel,
 • prevádzkovanie a využívanie peer-to-peer sietí umožňujúcich neautorizovaný prenos programov či iných produktov požívajúcich autorsko-právnu ochranu,
 • osobitnou kategóriou je tzv. hard disk loading - predaj počítačov s predinštalovaným programovým vybavením, kedy predajca v snahe získať alebo zvýhodniť zákazníka poskytne spolu s predávaným hardvérom aj nelegálne kópie operačného systému, či aplikačných programov,
 • plagiátorstvo - tvorba a šírenie počítačových programov, ktoré parazitujú na dobrom mene už zabehnutých produktov kopírovaním ich dizajnu, mena alebo funkcionality. V tom to prípade však nemusí ísť len o porušovanie autorských práv, podobné kauzy často zasahujú do oblasti porušovania priemyselného vlastníctva. 

Softvérové pirátstvo

 

Aké sú dôvody, že softvérové pirátstvo je tak rozšíreným a to v celosvetovom meradle? Aspoň niekoľko základných dôvodov:

 • nízka úroveň všeobecno-právneho povedomia,
 • vysoké náklady na obstaranie legálnej licencie,
 • ľahká replikovateľnosť spôsobená základnými vlastnosťami softvéru (SW),
 • kópia je vytvoriteľná v rovnakej kvalite ako originál,
 • vytvorením kópie nedochádza k obmedzeniu strany vlastniacej originál,
 • existencia nekontrolovateľného komunikačného kanálu umožňujúceho získanie pirátskeho SW,
 • zneužívanie fenoménu SW pirátstva ako prostriedku konkurenčného boja medzi predajcami výpočtovej techniky – „zabudnuté“ inštalácie SW na disku predávaného počítača ako výhoda pri nákupe nového počítača u konkurenčného predajcu,
 • zložitá kontrolovateľnosť vytvára priestor pre rôzne „podnikateľské“ aktivity súvisiace s nelegálnym rozmnožovaním a predajom SW,
 • možno až prehnane dynamický vývoj nových verzií vyžadujúci pomerne časté a nákladné investície,
 • dynamický vývoj prináša so sebou aj ďalší sekundárny jav – chybovosť, ktorá je síce online u väčšiny vývojárskych spoločností odstraňovaná, ale u používateľa vyvoláva efekt znechutenia a odmietavého stanoviska k vynakladaniu prostriedkov na legálnu aktualizáciu,
 • reálny stav ekonomík – najmä v krajinách bývalého socialistického bloku väčšina používateľov (ziskové i neziskové organizácie, štátna správa, školstvo, ...) rieši často existenčné, či prevádzkové otázky, pri ktorých otázka riešenia licenčnej politiky má nižšiu prioritu. 

Voľne dostupné materiály

 

Na internete sa nachádza množstvo voľne dostupného materiálu, na ktorý sa nevzťahujú autorské práva. Medzi takéto patrí:

 

 • študijný materiál, ktorý zverejní samotný autor na svojej www stránke alebo ich pridá do zoznamu materiálov na stránky typu www.referaty.sk, www.tahaky-referaty.sk, a pod.,
 • informácie zverejnené na voľne dostupných online encyklopédiách, napr. http://wikipedia.org/,
 • trial verzie programov – verzie komerčných programov, ktorých použitie je obmedzené časom alebo počtom spustení,
 • demo verzie programov – verzie komerčných programov, ktorých použitie nie je časovo obmedzené, ale nefungujú všetky ich aplikácie, najčastejšie nefunguje ukladanie zmien,
 • beta verzie – skúšobné verzie komerčných programov oslobodené od licencie, za účelom ich testovania a vychytávania chýb pred samotným spustením plných verzií programov, ktoré už obsahujú licenciu,
 • shareware – nekomerčný plnohodnotný program, ktorý je zadarmo použiteľný určitú dobu, alebo určitý počet spustení, potom je potrebné zakúpiť si licenciu, lebo po uplynutí stanoveného času prestáva program fungovať,
 • freeware – „slobodný softvér“, ktorého “sloboda“ sa určuje na viacerých úrovniach: 
  •  je použiteľný na rôzne účely,
  •  je voľne šíriteľný, ale nie za poplatok,
  • so súhlasom autora môže byť aj upravovateľný ,
  • po vylepšení je možné poskytnúť ho širokej verejnosti, pričom autorské práva musia byť zachované.

Rôzne freeware programy môžu byť obmedzené v niektorej z týchto úrovní.

 • open source – „voľný zdroj“, vo všeobecnosti akákoľvek informácia alebo zdrojový kód programov voľne a bezplatne dostupný verejnosti. Programy, ktoré sú open source, je možné upravovať podľa vlastných predstáv, šíriť ďalej, či dokonca predávať. Takéto programy sú buď bez autorských práv, čiže public domain, alebo majú tzv. GPL licenciu, kde je meno pôvodného autora stále uvedené.

  

Riziká sťahovania

 

Za predpokladu, že sa neangažujete v počítačovom pirátstve, plagiátorstve, či nezneužívate bezplatne licencované softvérové produkty, vám nehrozí žiadny právny postih. Je však dôležité upozorniť, že zapájanie sa do rôznych peer-to-peer sietí(využívanie programov pomocou ktorých je možné sťahovať z internetu rôzne programy a multimediálne diela) je z pohľadu ochrany autorského práva problematické, nakoľko  pri sťahovaní rôznych autorských produktov (SW, hudba, filmové diela, atď.) zároveň umožňujete, aby z Vášho počítača iní účastníci p2p siete sťahovali produkty, ktoré môžu podliehať autorskoprávnej  ochrane, alebo ich obsah môže byť protizákonný (napr. detská pornografia, materiály propagujúce rasizmus, xenofóbiu, fašizmus a iné). Pritom o skutočnom obsahu sťahovaných (ďalej takýmto spôsobom šírených) nemusíte mať na základe názvu týchto produktov vôbec vedomosť.

 

Ak radi využívate voľne dostupné programy, či multimediálne diela ponúkané na rôznych stránkach, majte na zreteli riziko ohrozenia vášho počítača a zneužitia vašich osobných údajov. Väčšina takýchto stránok nemá dostatočné zabezpečenie, a tak sa vám môže stať, že s obľúbenou pesničkou si stiahnete zároveň aj nejaký vírus, červa, a pod. Tieto infiltrácie môžu narobiť riadnu škodu samotnému počítaču. Môžu vám pozmeniť niektoré dokumenty, alebo ich vymazať a v horšom prípade môže dôjsť k naformátovaniu harddisku. Iné ohrozenie plynie zo zneužitia vašich osobných údajov, hesiel, emailovej adresy a pod. A to hlavne v prípade trójskeho koňa a keylogera, či tzv. spyware.

 

Niektoré stránky ponúkajú možnosť sťahovania až po predchádzajúcom zaregistrovaní sa. Vtedy je potrebné skontrolovať, ktoré údaje si od vás formulár  vypýta. Často sa stáva, že musíte spolu s registráciou súhlasiť napr. so zasielaním reklám, lebo v podstate tie stránky z reklamy žijú. Reklamy vám potom budú zahlcovať vašu mailovú schránku, preto do formulárov uvádzajte radšej jednu mailovú adresu, ktorá bude slúžiť na „neosobnú“ poštu, a druhú mailovú adresu si strážte pre komunikáciu s priateľmi, či zamestnávateľom.

 

Inou možnosťou je sťahovanie z lokálnych sietí v prípade zdieľaných súborov. Vtedy je potrebné dbať  na správne sieťové nastavenia vo vašom počítači.

 

Prevencia

 

 • Nezneužívajte produkty chránené autorskými právami.
 • Nastavte si správne sieťové parametre vo vašom počítači.
 • Zabezpečte si pripojenie do vašej siete heslom.
 • Chráňte svoj počítač aktuálnym antivírusovým systémom. Aby bola ochrana účinná, antivírusové systémy sa aktualizujú i niekoľkokrát za deň.
 • Chráňte svoj počítač proti špionážnym programom. Tieto programy sa aktualizujú rovnako ako antivírusové systémy.
 • Zvážte, ktoré priečinky budete zdieľať v sieti. Nastavte na všetky zdieľané priečinky príslušné oprávnenia a chráňte k nim prístup heslom.
 • Nezverejňujte svoju emailovú adresu na rôznych fórach, inzertných a kontaktných stránkach a pod. V prípade, že sa tomu nedá vyhnúť, zriaďte si ďalšiu emailovú adresu, ktorú budete publikovať.
 • Pri kontrolných otázkach, ktoré sa používajú ako pomoc pri strate hesla, zvoľte odpoveď, ktorú okrem vás nikto nepozná.

 

 


Nástroje k článku


ZDROJ: Zodpovedne.sk

Nahlásiť chybu

Najčítanejšie články