Utorok26. september 2023, meniny má Edita, zajtra Cyprián, Damián

Stanovisko ministerstva spravodlivosti k zákonu o ochrane utajovaných skutočností

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Stanovisko k § 34 zákona o ochrane utajovaných skutočností:

1. Platné znenie § 34 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje oprávnené osoby s osobitným postavením:

        § 34
        Oprávnené osoby s osobitným postavením

        (1) Oprávnenou osobou s osobitným postavením podľa tohto zákona je v rozsahu svojej funkcie
        a) prezident Slovenskej republiky,
        b) poslanec Národnej rady Slovenskej republiky,
        c) člen vlády Slovenskej republiky,
        d) sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky,
        e) predseda a podpredsedovia Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
        f) sudca,
        g) člen Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len "súdna rada").
 

(2) Osoby uvedené v odseku 1 sa stávajú oprávnenou osobou po zvolení alebo vymenovaní do funkcie, alebo po zložení predpísaného sľubu, ak sa tento sľub vyžaduje podľa osobitných predpisov.

(3) Na osoby uvedené v odseku 1 sa nevykonáva bezpečnostná previerka, ak tento zákon, osobitný zákon15) alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.


2. Pojem oprávnená osoba, treba vnímať v kontexte výkladového ustanovenia § 2 písm. f) zákona ako "právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je určená na oboznamovanie sa s utajovanými
skutočnosťami alebo ktorej oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami vzniklo zo zákona".

3. K lepšiemu pochopeniu § 34 môže napomôcť dôvodová správa k § 34 vládneho návrhu zákona o ochrane utajovaných skutočností (11/2003):

3.1. "Navrhovaný taxatívny výpočet osôb oprávnených oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami z titulu svojej funkcie je porovnateľný s členskými krajinami NATO a vychádza tiež z odporúčania (požiadavky) predstaviteľov NATO, ktorí jednoznačne dali najavo svoj názor o neakceptovateľnosti takého množstva osôb, ktorý ustanovuje platné znenie § 31 zákona č. 241/2001 Z. z. V navrhovanom ustanovení sú uvedené osoby, ktoré sú zo zákona oprávnené na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami v rozsahu svojej funkcie. Tieto osoby sa stávajú oprávnenými osobami v rozsahu svojej funkcie po zvolení, vymenovaní alebo po zložení predpísaného sľubu. Pokiaľ ide o sudcu, rešpektuje sa inštitút zákonného sudcu. U sudcov špeciálneho súdu vzhľadom na osobitný charakter úloh, bude potrebné vykonanie bezpečnostnej previerky. Takúto úpravu predpokladá i navrhovaný zákon o špeciálnom súde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý
predkladá do legislatívneho procesu minister spravodlivosti."

4. V 34 ods. 1 sa taxatívnym spôsobom vymedzuje okruh oprávnených osôb s osobitným postavením, a ako aj rozsah ich oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami
("...v rozsahu svojej funkcie...").

5. Ustanovenie § 34 ods. 2 upravuje vznik postavenia oprávnenej soby s osobitným postavením, ktorý je stotožnený so vznikom funkcie, ktorá je uvedená v odseku 2. A teda momentom
vymenovania člena vlády (napr. ministra vnútra), sa tento stáva oprávnenou osobou priamo zo zákona z titulu svojej funkcie, čo znamená, že týmto momentom má oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami. Je viac ako zrejmé, že vznik oprávnenia na
oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami nie je podmienený bezpečnostnou previerkou, ani rozhodnutím NBÚ. Tomu svedčí aj dôvodová správa "Tieto osoby sa stávajú oprávnenými
osobami v rozsahu svojej funkcie po zvolení, vymenovaní alebo po zložení predpísaného sľubu."

6. Ustanovenie § 34 ods. 3 umožňuje na oprávnenú osobu vykonať bezpečnostnú previerku, ak tak ustanovuje zákon o ochrane utajovaných skutočností, osobitný predpis alebo medzinárodná
zmluva, ktorou je SR viazaná.

7. Platné znenie zákona o ochrane utajovaných skutočností neobsahuje žiadne ustanovenie, ktoré by umožňovalo, či vyžadovalo vykonanie previerky na oprávnenú osobu s osobitným postavením.
V tomto kontexte neobstojí ani referencia na § 60 zákona o ochrane utajovaných skutočností. Ten je v prípade osôb podľa § 34 nepoužiteľný.

7.1. Je potrebné uviesť, že predmetné ustanovenie nemá žiaden súvis s ustanovením § 34 upravujúcim oprávnené osoby s osobitným postavením, a preto ho nie je možné aplikovať. Dôvodom pre tento výklad je najmä to, že ide o procesné ustanovenie, ktoré ustanovuje
postup pre vydanie certifikátu EÚ a NATO, a to tak, že v prípade, ak osoba nedisponuje osvedčením podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností, NBÚ vykoná bezpečnostnú previerku podľa tohto zákona; ak osoba takýmto certifikátom disponuje, bezpečnostná previerka sa nevykoná a NBÚ vydá certifikát EÚ a NATO na základe bezpečnostného spisu, ktorý bol podkladom pre vydanie osvedčenia.

7.2. Ak by sme chceli posudzovať vzťah tohto ustanovenia k § 34 je rovnako potrebné použiť logický výklad a vychádzať z toho, že ak na vydanie certifikátu EÚ a NATO nie je potrebná iná bezpečnostná previerka, ako tá, ktorú ustanovuje vnútroštátny zákon o ochrane
utajovaných skutočností, nie je žiaden právny dôvod na to, aby v spojení s vyššie citovanou právnou úpravou v práve EÚ a právnou úpravou NATO vykladal NBÚ tieto ustanovenia tak, že oprávnené osoby s osobitným postavením ustanovené v § 34 by na oboznamovanie sa s
utajovanými skutočnosťami EÚ a NATO mali mať zo strany NBÚ vykonanú bezpečnostnú previerku. Práve naopak, oprávnené osoby s osobitným postavením sa môžu oboznamovať s utajovanými skutočnosťami z titulu svojej funkcie a v jej rozsahu bez vykonania bezpečnostnej previerky.

8. Rovnako tak v súčasnosti niet žiadneho osobitného predpisu, ktorý by vyžadoval bezpečnostnú previerku na niektorú z oprávnených osôb s osobitným postavením. Historicky existovali dva zákony, ktorá tak požadovali, a to zákony upravujúce postavenie sudcov, konkrétne sudcov (bývalého) Špeciálneho súdu. Príslušné ustanovenie týchto zákonov však stratili účinnosť na základe nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky PL.ÚS 17/08.

9. V súčasnosti neevidujeme, že by existovala medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republiky viazaná, ktorá by pre oprávnené osoby s osobitným postavením vyžadovala vykonanie previerky na niektorú z oprávnených osôb s osobitným postavením. Touto zmluvou rozhodne nie je Severoatlantická zmluva, pretože táto zmluva neobsahuje žiadnu zmienku o ochrane utajovaných či citlivých informácií. Ak existujú v rámci NATO akékoľvek osobitné dokumenty regulujúce prístup k informáciám, ktoré NATO chráni ako utajené, tak tieto dokumenty rozhodne nie sú medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, a teda nemôžu aktivovať aplikáciu § 34 ods. 3 zákona.

9.1. V tejto súvislosti dávame do pozornosti aj to, že z dôvodovej správy je zrejmé, že samotný NBÚ pri príprave zákona o ochrane utajovaných skutočností zúženie okruhu osôb s osobitným postavením odôvodňoval práve prispôsobením dovtedajšej právnej úpravy
štandardom NATO. Ak to platilo v roku 2004, tak to platí aj v roku 2023.

10. Štandard pre oprávnené osoby s osobitným postavením podľa medzinárodného práva:

10.1. EÚ Rozhodnutie 2013/488/EU, príloha I, bod 28:
Výnimky z požiadavky na PSC 28. Prístup k utajovaným skutočnostiam EÚ v členských štátoch zo strany osôb, ktoré majú náležité povolenie na základe povahy svojej funkcie, sa stanovuje na základe vnútroštátnych zákonov a iných právnych predpisov; takéto osoby sú poučené o bezpečnostných povinnostiach v súvislosti s ochranou utajovaných skutočností EÚ.

10.2. EÚ DOHODA medzi vládami členských štátov Európskej únie, ktoré sa zišli na zasadnutí Rady, o ochrane utajovaných skutočností, ktoré sa vymieňajú v záujme Európskej únie (2011/C 202/05):

Článok 5 odsek 2: Zmluvné strany zaručia, aby sa prístup k utajovaným skutočnostiam označeným stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo vyšším, alebo zodpovedajúcim označením stupňa utajenia podľa prílohy poskytol len osobám, ktoré majú primeranú bezpečnostnú previerku alebo ktoré sú inak náležite
oprávnené na základe svojej funkcie v súlade s vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi.

10.3. NATO DOCUMENT AC/35-D/2000-REV7 Annex: 1 SECURITY COMMITTEE DIRECTIVE on PERSONNEL SECURITY

Personnel Security Clearances for Senior Government Officials
38. Access to NATO classified information by Senior government officials (for example, Heads of State and Government, Government Ministers, Members of Parliament, and members of the Judiciary) is determined by national rules and regulations; such SGOs should be briefed on their security obligations in respect to the protection of NATO classified information.

Záverom možno konštatovať, že ustanovenie § 34 zákona o ochrane utajovaných skutočností zakladá oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami pre tam uvedené osoby bez ďalších dodatočných previerok či rozhodnutí NBÚ.

Štefan Holý
dočasne poverený podpredseda vlády SR pre legislatívu a strategické plánovanie

Viliam Karas
 dočasne poverený minister spravodlivosti SR
 

Viac o téme: Ministerstvo spravodlivostiStanoviskoZákon o ochrane utajovaných skutočností
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Celý program
Článkov: 8

Ďalšie zo Zoznamu