°C

Streda, 12. august 2020. Meniny má Darina, zajtra Ľubomír.

KAUZA DOBYTKÁR Detaily uznesenia! Bödora prepustili, dnes sa postaví pred Najvyšší súd

Norbert Bödör
Norbert Bödör
Zdroj: Topky/Ján Zemiar
09.07.2020 09:59

BRATISLAVA - Elitní policajti Národnej kriminálnej agentúry obvinili v piatok v súvislosti s megakauzou Dobytkár tri fyzické osoby a dve firmy. Rozruch spôsobilo hlavne zadržanie nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra, ktorý mal prostredníctvom aplikácie Threema komunikovať s Marianom Kočnerom.


Rozruch však nespôsobilo, len zadržanie nitrianskeho podnikateľa, ale aj jeho prepustenie na slobodu. To prišlo potom, ako sudca Špecializovaného trestného súdu nevyhovel návrhu prokurátora na Bödörovo väzobné stíhanie. Kľúčový deň pre Norberta Bödöra je práve dnešok, keď o návrhu na jeho väzbu, bude po odvolaní prokurátora rozhodovať Najvyšší súd.

Bödör sa postaví pred Najvyšší súd

Najvyšší sud sa dnes stane centrom pozornosti. Dôvodom je toto rozhodnutie: "Sudca prepustil Norberta Bödöra na slobodu, nakoľko nebola preukázaná dôvodnosť trestného stíhania legalizácie príjmu z trestnej činnosti". Vyšlo z úst hovorkyne Špecializovaného trestného súdu Kataríny Kudjákovej. Bolo to tesne potom, ako v nedeľu popoludní vykráčal z budovy súdu v Banskej Bystrici Norbert Bödör. Pre tento verdikt sa do pozornosti médií dostal sudca Michal Truban. Na jeho adresu sa strhla lavína článkov a komentárov.

Na snímke nitriansky podnikateľ
Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Zadržanie Norberta Bödöra totiž súviselo s najväčšou korupčnou kauzou v dejinách Slovenska. NAKA už v tejto súvislosti obvinila 19 fyzických a 5 právnických osôb. Úplatky, ktoré vyšetrujú presiahli 10 miliónov eur. V uznesení je podrobný popis skutku, ktorého sa mal Norbert Bödör podľa polície dopustiť, reakcia samotného Bödöra aj Trubanovo odôvodnenie rozhodnutia, ktorým sa nitriansky podnikateľ dostal na slobodu.

Milióny v hotovosti

Meno Norberta Bödöra sa v súvislosti s megakauzou Dobytkár začalo spájať v piatok ráno. Bolo to tesne potom, ako média informovali o tom, že policajti NAKA prišili vo štvrtok do sídla bezpečnostnej firmy Bonul patriacej otcovi Norberta Bödöra a odniesli odtiaľ dokumenty. O niečo neskôr už policajti informovali, že v súvislosti s kauzou Dobytkár rozbehli v poradí už tretiu akciu. No a potom sa Slovenskom prehnala správa, že policajti v súvislosti s megakauzou obvinili nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra, bratislavského podnikateľa Petra Kubu a bývalého výkonného riaditeľa PPA Ľubomíra Partiku z legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Okrem trojice mužov, obvinili v piatok, elitní policajti NAKA aj dve firmy.

Norbert B.
Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Jednou je reklamná agentúra Roko, v ktorej figuruje obvinený Peter Kuba. Druhou sa stala Casapa Group, v ktorej je šéfkou predstavenstva manželka niekdajšieho výkonného riaditeľa PPA Tatiana Partiková. Podľa vyšetrovateľa sa práve cez tieto spoločnosti mali legalizovať príjmy z úplatkov, ktoré sa  podľa výpovedí pohybovali v rozmedzí 14 až 25 percent zo schválenej dotácie z Poľnohospodárskej platobnej agentúry.

V uznesení sa píše, že obvinený Peter Kuba v me­ne fir­my Roko od­kú­pil v decembri 2016, spoločnos­ť Bokran Norberta Bödöra, kto­rej vý­ška zá­klad­né­ho ima­nia bola 6.000 eur, za vý­še 16 miliónov eur. V júni 2020 predali Bokran mužovi z Čes­kej re­pub­li­ky a nás­led­ne sa ob­chod­ný ná­zov tej­to spo­ločnosti úplne zmenil. Táto sku­toč­nosť je podľa polície jasným dôkazom toho, že Peter Kuba sa takým­to spô­sobom ­sna­ží zmariť účel tres­tné­ho ko­na­nia. Predaj 6-tisícovej firmy za 16 miliónov eur bol podľa polície len zásterkou na vyplatenie miliónov eur z úplatkov Norbertovi Bödörovi. Policajti prípad zdokumentovali tak, že výkonný riaditeľ PPA Ľubomír Partika zhromaždil milióny eur v hotovosti,  ktoré získali za sprostredkovanie dotácií od Poľnohospodárskej platobnej agentúry. Peniaze mal potom odovzdať Petrovi Kubovi a ten ich mal dostať na účty Norberta Bödöra a spomínaného Partiku.

Vysvetlenie nitrianskeho podnikateľa

Norbert Bödör pred súdom, ktorý rozhodoval o jeho väzbe odmietol, že ide o úplatky a legalizáciu príjmov z trestnej činnosti. „Sú to plat­by, kto­ré som prijal a dô­vod bol pre­daj ob­chod­ných po­die­lov fir­my Bokran fir­me Roko. Bo­li to plat­by 5.350.000 eur, 5.100.000 eur, 50.000 eur a 5.500.000 eur, cel­kom spo­lu 16 miliónov eur,“ začal svoju obhajobnú reč Bödör. Ďalej vysvetľoval, zložité obchodné transakcie a že to všetko začalo už v roku 2011, keď sa mu naskytla možnosť kúpiť akcie Cyperskej spoločnosti. Sudcovi Michalovi Trubanovi vysvetlil, že išlo o kú­pu ob­chod­né­ho po­die­lu v su­me 16 miliónov eur a tiež o vrátenie pô­žič­ky z minulosti vo výške 20 miliónov Slovenských korún. V súvislosti s prevodom ob­chod­né­ho podie­lu pred­lo­žil Norbert Bödör sudcovi zmlu­vu o prevode obchodné­ho po­die­lu a aj zna­lec­ký posudok, kto­rým bo­la stano­ve­ná všeobecná hodno­ta pod­ni­ku.

KAUZA DOBYTKÁR Detaily uznesenia!
Zdroj: TASR/Martin Baumann

Na zá­ver svojho vyjadrenia pred súdom uvie­dol, že mu nie je zrej­mé akej ko­rup­čnej tres­tnej čin­nos­ti sa mal do­pus­tiť, že je­ho príj­my sú doh­ľa­da­teľ­né a zdo­ku­men­to­va­né. „Pe­nia­ze priš­li v splát­kach na účet, tran­sak­cia bo­la pre­ve­ro­va­ná Ná­rod­nou jed­not­kou finan­čnej po­lí­cie v tom ča­se. Keď všet­ky pod­kla­dy pred­lo­ži­li, ne­ma­li žiad­nu spät­nú väz­bu, že by tam bol ne­ja­ký prob­lém,“ dôvodil podnikateľ legálnosť svojich obchodov a doplnil svoj pohľad na celé obvinenie. „Vní­mam to ako dvoj­roč­ný hon v sna­he ma kri­mi­na­li­zo­vať. V tej­to sú­vis­los­ti som po­dal tres­tné ozná­me­nie za vy­die­ra­nie, keď­že po do­mo­vej pre­hliad­ke, nie­ke­dy za­čiat­kom ro­ku 2020 mi priš­la vý­hraž­ná SMS, z kto­rej som po­cho­pil, že to čo sa oko­lo mňa de­je je or­ga­ni­zo­va­né,“ nechal sa počuť pred súdom Norbert Bödör.

Rozhodnutie sudcu Trubana

Sudca Michal Truban vo svojom odôvodnení viac krát poukázal na to, že policajti neurobili dôkladne svoju prácu a sú v dôkaznej núdzi. Skutok podľa jeho slov stojí hlavne na výpovedi jedného spoluobvineného, svedka kajúcnika, ktorého vierohodnosť výpovede sa môže javiť ako oslabená. „V uz­ne­se­ní sa uvá­dza, že mal Partika na do­po­siaľ ne­zis­te­nom mies­te a v ne­zis­te­nom ča­se Bödöro­vi od­ov­zdať pe­nia­ze a tiež, že tak mal uro­biť pros­tred­níc­tvom Kubu. Ten­to zá­ver však opo­ru v do­te­raj­šom vy­ko­na­nom do­ka­zo­va­ní ne­má, pre­to bol pri­ja­tý zá­ver, že vo vzťa­hu k exis­ten­cii ma­te­riál­nych pod­mie­nok väz­by z do­po­siaľ vy­ko­na­né­ho do­ka­zo­va­nia ne­vyp­lý­va exis­ten­cia dô­vod­né­ho po­doz­re­nia, že sa sku­tok, kto­rý mu je kla­de­ný za vi­nu stal, te­da kon­krét­ne, že by mal le­ga­li­zo­vať príj­my z tres­tnej čin­nos­ti pá­cha­nej inou oso­bou,“ odôvodnil sudca Truban svoje rozhodovanie a prepustil Norberta Bödöra na slobodu.

V závere svojej reči ešte poukázal na to, že v súvislosti s obvinením Bödöra a Kubu doteraz nevypočuli spoluobvineného Partiku. Policajtom poslal odkaz, že ak by Partika vo svojej výpovedi potvrdil slová svedka kajúcnika, malo by to podľa neho zásadný význam pre posúdenie hodnovernosti svedka, ktorý Bödöra a Kubu usvedčuje. Po odvolaní prokurátora je teraz na rade Najvyšší súd. Či sa s rozhodnutím sudcu Trubana stotožní, alebo sa prikloní na stranu prokuratúry, ukážu už najbližšie hodiny.


Galéria

Norbert Bödör Na snímke nitriansky podnikateľ Norbert B.

Nástroje k článku


AUTOR: © Zoznam/Ivan Mego

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články