Pondelok, 12. apríl 2021. Meniny má Estera, zajtra Aleš.

Finančná akcia v obci Kamenín: Porušovanie predpisov v takmer všetkých oblastiach

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: gettyimages.com
29.06.2018 15:15

KAMENÍN - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR vykonal mimoriadnu kontrolnú akciu v obci Kamenín v okrese Nové Zámky. Dôvodom mimoriadnej kontroly bol podnet na hospodárenie v obci, ktorý NKÚ vyhodnotil ako rizikový s dopadom na nakladanie s majetkom obce.


„Podnet poukazoval na porušovanie záväzných právnych predpisov v takmer všetkých oblastiach činnosti obce. Uvedené informácie sa vo veľkej miere potvrdili ako opodstatnené a kontrola poukázala na viaceré systémové nedostatky v hospodárení subjektov územnej samosprávy," informoval hovorca NKÚ Marek Papajčík. Všetky zistenia z kontroly v obci boli odstúpené orgánom činným v trestnom konaní. 

Najvážnejším porušením všeobecne záväzných právnych predpisov bola podľa NKÚ informácia o prevode obecnej nehnuteľnosti na tretiu osobu napriek prebiehajúcemu súdnemu sporu. Kontrolou bolo zistené, že medzi obcou a novým vlastníkom budovy prebiehal od roku 2012 súdny spor o určenie vlastníckeho práva. Napriek tomu, že okresný súd ešte v roku 2014 určil obec za výlučného vlastníka budovy, v roku 2015 došlo k jej prevodu na tretiu osobu a v januári 2018 bol súdom schválený súdny zmier, ktorým by obec o budovu prišla.

„Vďaka spolupráci expozitúry NKÚ SR v Nitre a Krajskej prokuratúry v Nitre vstúpil prokurátor vo februári 2018 do konania o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a neplatnosť kúpnej zmluvy, a podal v celom rozsahu odvolanie proti súdnemu zmieru," skonštatoval Papajčík. Vykonanou kontrolou boli zistené aj viaceré porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom obce.

Najviac pochybení bolo zistených v oblasti rozpočtovníctva. Najzávažnejším nedostatkom bolo to, že obec dôsledne nesledovala vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a vo viacerých prípadoch v ňom nevykonala zmeny. Tým dochádzalo k jeho prekročeniu. Obec neposkytla Ministerstvu financií SR údaje o svojom hospodárení prostredníctvom finančných výkazov alebo ich poskytla oneskorene, čím sa vystavila riziku pozastavenia dotácií zo štátneho rozpočtu, ako aj pokuty až do výšky 33.000 eur.

V obci bolo zistené aj porušenie finančnej disciplíny poskytnutím finančných prostriedkov právnickej osobe vo forme daru a neefektívnym vynaložením verejných prostriedkov na kúpu nehnuteľnosti. Obec v roku 2015 porušila finančnú disciplínu neefektívnou kúpou viničného domčeka, keďže pozemok pod ním do svojho vlastníctva, napriek tvrdeniam, nezískala. Kontrolou bolo ďalej zistené, že Ministerstvo obrany SR v tom istom roku darovalo obci prebytočný majetok – autobus a elektrocentrálu na plnenie úloh spojených s prevádzkou obecného úradu.

Darovaný majetok sa však v obci nenachádzal a bol prenechaný fyzickej osobe do užívania bez akéhokoľvek zmluvného základu. Sporné bolo aj vymenovanie prednostu obecného úradu s troma zamestnancami. Jeho vymenovanie bolo aj v rozpore so zákonom, keďže v obci nebola táto funkcia zriadená. Kontrolovaný subjekt nevzniesol námietky voči pravdivosti, úplnosti a preukázateľnosti kontrolných zistení. „Obec akceptovala odporúčania kontrolnej skupiny a prijala štyri opatrenia, ktorých splnenie, resp. plnenie bude NKÚ SR následne vyhodnocovať," skonštatoval Papajčík.


Nástroje k článku


ZDROJ: TASR

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články