Poslanci viacnásobne prehlasovali Kiskove vetá: Schválili tieto zákony | Topky.sk

°C

Pondelok, 27. január 2020. Meniny má Bohuš, zajtra Alfonz.

Poslanci viacnásobne prehlasovali Kiskove vetá: Schválili tieto zákony

Národná rada SR
Národná rada SR
Zdroj: SITA/Diana Černáková
27.11.2018 18:45

BRATISLAVA - Národná rada SR v utorok prehlasovala veto prezidenta SR Andreja Kisku k veľkej novele zákona o verejnom obstarávaní a schválila ju v pôvodnom znení. Novela by mala zefektívniť a zjednodušiť postupy verejného obstarávania. Zavedie koncepčné delenie zákaziek, pričom na ich nový druh do určitého finančného limitu sa zákon o verejnom obstarávaní nebude vzťahovať. Novelu pripravil Úrad pre verejné obstarávanie, účinnosť nadobudne 1. januára 2019.


Hlava štátu novelu vrátila na opätovné prerokovanie v parlamente so zdôvodnením, že neboli predložené žiadne analýzy, prečo by pravidlá verejného obstarávania mali obsahovať ďalšie obmedzenia hospodárskej súťaže. Tovary a služby pri príprave a výkone predsedníctva v medzinárodnej organizácii alebo zoskupení, či príprave a zabezpečení medzinárodného podujatia významného charakteru na úrovni prezidenta, predsedu NR SR alebo člena vlády bude podľa novely možné nakupovať priamym zadaním.

Novela verejného obstarávania upravuje podmienky dynamického nákupného systému, v rámci ktorého sa rozšíri výnimka na odkladnú lehotu pri uzatváraní zmlúv. Rozšíria sa aj dôvody na podanie určovacej žaloby na zadávanie zákazky, pričom výška súdneho poplatku klesne. Ruší sa predkladanie ponúk v dvoch obálkach, keďže podľa úradu sa neosvedčil, spôsoboval zvýšenú záťaž obstarávateľom a zbytočné predlžovanie verejného obstarávania.

Marek Maďarič
Zdroj: SITA/Diana Černáková

Novela spresňuje postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou, zavádza nové jednoduchšie zadávanie podlimitných zákaziek, umožňuje fakultatívne zriadenie komisie na vyhodnocovanie ponúk či predloženie jednoduchého čestného vyhlásenia ako predbežnej náhrady dokladov o splnení podmienok účasti. Finančné limity na zákazky s nízkou hodnotou sa opäť zvýšia, súťaž nebude povinná pri tovaroch a službách do 70 tis. eur bez DPH (teraz do 50 tis. eur), pri stavebných prácach do 180 tis. eur (150 tis. eur) a pri hotelových, kultúrnych či sociálnych službách do 260 tis. eur (200 tis. eur).

Novela vypúšťa z elektronického trhoviska stavebné práce, resp. znemožňuje zadávať zákazky na uskutočnenie stavebných prác cez elektronické trhovisko. Revízne postupy by mali byť efektívnejšie a jednoduchšie, s obmedzeným obsahom a úpravou lehôt žiadosti o nápravu. Úprava sa týka aj výšky a výpočtu kaucie, zavedie sa koncentračná zásada v konaní o námietkach.

Novela zákona o podpore cestovného ruchu

Národná rada SR v utorok schválila novelu zákona o podpore cestovného ruchu v pôvodnej podobe. Prekonala tak veto prezidenta SR Andreja Kisku, ktorý novelu vrátil na opätovné prerokovanie pre viaceré výhrady. Na základe novely z dielne SNS budú zamestnávatelia od budúceho roka poskytovať svojim zamestnancom príspevok na rekreáciu na Slovensku, ak majú 50 a viac pracovníkov. Pre firmy a inštitúcie s menej ako 50 zamestnancami bude tento príspevok dobrovoľný.

Béla Bugár
Zdroj: SITA/Diana Černáková

Príspevok bude ročne 55 % oprávnených nákladov na rekreáciu, maximálne 275 eur. Takú sumu zamestnávatelia uhradia, ak zamestnanci vynaložia na rekreáciu päťsto eur a viac. Bude sa to týkať zamestnancov, ktorí nepretržite pracujú u zamestnávateľov aspoň 24 mesiacov a majú dohodnutý pracovný pomer na určený pracovný čas. Národniari pôvodne navrhovali vyplácanie príspevku pre všetkých zamestnancov a dĺžku pracovného pomeru u zamestnávateľa v trvaní minimálne dvanásť mesiacov. Krátenie príspevku pre zamestnancov s kratším pracovným časom sa bude týkať len maximálnej sumy príspevku na rok (275 eur).

Zmeny v Občianskom zákonníku

Návrh zákona z Ministerstva spravodlivosti SR o zmenách v Občianskom zákonníku, ktorý reflektuje nález Ústavného súdu SR o nesúlade zákona o ochrane spotrebiteľov, dnes poslanci opätovne schválili po tom, čo ho prezident Andrej Kiska nepodpísal.

Po novom nebude možné premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy súdnou cestou vymáhať. To bude možné iba v prípade, že dlžník o premlčaní vedel. Zákon sa nebude vzťahovať na staré konania, iba na nové podnety, ktoré budú podané po nadobudnutí platnosti novely.

Milan Krajniak a Boris
Zdroj: SITA/Diana Černáková

Schválený návrh zákona je reakciou na nález Ústavného súdu SR, ktorý rozhodol o nesúlade zákona o ochrane spotrebiteľov. Cieľom schváleného materiálu je zavedenie úpravy, v dôsledku ktorej nebude možné premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy vymáhať ani platne zabezpečiť. Dobrovoľné splnenie a prípadná modifikácia, či už na základe jednostranného alebo dvojstranného úkonu, bude možná len ak dlžník o premlčaní vedel. Návrh zákona sa nebude vzťahovať na konania začaté do účinnosti zákona.

Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií

Poslanci NR SR dnes opätovne schválili návrh zákona o registri mimovládnych neziskových organizácií, ktorý nepodpísal prezident Andrej Kiska. Podľa schváleného návrhu rezortu vnútra bude register informačným systémom verejnej správy, do ktorého sa zapisujú údaje o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, nadáciách, neinvestičných fondoch, občianskych združeniach, odborových organizáciách a organizáciách zamestnávateľov a tiež organizáciách s medzinárodným prvkom.

Martin Poliačik
Zdroj: SITA/Diana Černáková

Údajmi, ktoré je potrebné do registra zadať, budú napríklad názov a adresa sídla právnickej osoby, identifikačné číslo, právna forma, údaje zriaďovateľov alebo štatutárov či náplň ich činnosti. Registre mimovládnych neziskových organizácií v súčasnosti podľa rezortu vnútra obsahujú údaje o evidovaných a registrovaných mimovládnych neziskových organizáciách v rôznej kvalite čo do rozsahu a aktuálnosti. Zákon má preto za cieľ vybudovať spoľahlivý a jednotný zdrojový register mimovládnych neziskových organizácií.

Register bude vedený v elektronickej forme. Nezaregistrovaným subjektom nemôžu orgány verejnej správy poskytnúť verejné prostriedky. Právne subjekty evidované v registri mimovládnych neziskových organizácií budú jednoznačne identifikované a budú tvoriť "spoľahlivú a aktuálnu zdrojovú agendu pre register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci". Zákon nadobudne účinnosť 1. januára 2019.

Novela zákona o politických stranách

Poslanci dnes opätovne schválili návrh novely zákona o politických stranách a hnutiach z dielne SNS, ktorú v októbri prezident parlamentu vrátil na prerokovanie. Schválená novela zavádza novú reguláciu pre voľby do NR SR a Európskeho parlamentu. Podmienkou pre kandidujúce strany bude, aby strana, ktorá chce ísť do volieb, mala stanovený minimálny počet orgánov a členov orgánov strán. Zo zákona každá strana bude musieť mať revíznu komisiu, rozhodcovský orgán a výkonný orgán (predsedníctvo). Okrem toho najvyšším straníckym orgánom bude snem. Strana tiež bude musieť mať štatutára. Každý orgán strany okrem štatutárneho bude musieť mať najmenej troch členov a výkonný deväť členov. Jeden člen nemôže byť vo viacerých orgánoch naraz.

Robert Kaliňák
Zdroj: SITA/Diana Černáková

Strany, ktoré budú chcieť kandidovať do NR SR alebo Európskeho parlamentu, budú musieť okrem zoznamu kandidátov a volebnej kaucie predložiť aj zoznam počtu členov strany. „Ten bude musieť byť minimálne dvojnásobok počtu kandidátov zaradených na kandidačnú listinu,“ vysvetlil v októbri Tibor Bernaťák (SNS). Prípadne strany dostanú podľa neho na výber. Ak by si nevybrali túto alternatívu, musia pred voľbami predložiť zoznam členov, ktorý je päťnásobkom najvyššieho výkonného orgánu strany. „Keď teda výkonný orgán, ktorým je predsedníctvo, má deväť členov, strana musí predložiť pred voľbami zoznam 45 členov strany," uviedol.

Strana bude po novom povinná zverejniť na svojom webovom sídle údaje o prijatej pôžičke. Poslanci tiež schválili, že strany budú povinné zriadiť si platobný účet vedený v Štátnej pokladnici. Číslo osobitného účtu oznámi politická strana v listinnej alebo elektronickej podobe bezodkladne po jeho zriadení ministerstvu financií a štátnej komisii, ktorá ho zverejní na svojom webovom sídle.

Ministerstvo financií začne vyplácať príspevky zo štátneho rozpočtu po doručení oznámenia čísla osobitného účtu stranou. Prostriedky vedené na osobitnom účte môžu byť použité výlučne prevodom z účtu na účet. Strana nemôže prostriedky z príspevkov zo štátneho rozpočtu vedené na osobitnom účte previesť na svoj platobný účet v inej banke. Príspevky zo štátneho rozpočtu nemôže strana použiť na pôžičky a úvery fyzickým osobám alebo právnickým osobám, zmluvy o tichom spoločenstve, podnikanie obchodnej spoločnosti, ktorú strana založila alebo sa stala jej jediným spoločníkom, ručenie za záväzky fyzických alebo právnických osôb či darovanie.

 

Galéria

Národná rada SR Marek Maďarič Béla Bugár Milan Krajniak a Boris Martin Poliačik Robert Kaliňák

Nástroje k článku


ZDROJ: SITA

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články