Utorok, 25. január 2022. Meniny má Gejza, zajtra Tamara.

Nové COVID opatrenia: Toto sú VÝNIMKY zo zákazu vychádzania a hromadných podujatí!

Galéria fotiek (1)
Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Na Slovensku budú od piatka nové opatrenia. Aj naďalej však platí núdzový stav a zákaz vychádzania, aj keď očkovaní a tí, čo prekonali COVID budú mať výnimky a otvoria sa pre nich obchody a iné služby. Zákaz vychádzania neplatí od 1.00 do 5.00 h. Zoznam výnimiek sa mierne zmenil, my vám prinášame ich prehľad.


Vláda SCHVÁLILA nové opatrenia: Detaily o povinnom očkovaní! Návštevy počas Vianoc nebudú povolené

Výnimky zo zákazu vychádzania od 5:00 do 20:00

1. Cesta do a zo zamestnania zamestnanca školy a školského zariadenia, ak sa táto osoba preukáže potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce. 

2. Cesta na hromadné podujatie (uvedené výnimky viď nižšie v texte) od miesta bydliska a cesta späť.

3. Cesta na preventívnu prehliadku vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cesta späť.

4. Cesta na vykonanie PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo do mobilného odberového miesta na účel vykonania antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 a cesta späť, na cesta na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a cesta späť. 

5. Cesta na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cesta späť.

6. Cesta dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku. 

7. Cesta dieťaťa do a z materskej školy, žiaka prvého stupňa základnej školy, dieťaťa alebo žiaka špeciálnej školy do a zo školy a školského zariadenia a žiaka strednej zdravotníckej školy na cesta do a z miesta výkonu praktického vyučovania. 

8. Do 12. decembra 2021 cesta žiaka druhého stupňa základnej školy a strednej školy do a zo školy a školského zariadenia.

9. Cesta študenta do a z vysokej školy, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia vysokej školy.

10. Cesta na účel sprevádzania dieťaťa, žiaka alebo študenta podľa bodov 6 až 9 a cesta späť.

11. Cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom, a cesta späť. 

12. Cesta rodiča, inej oprávnenej osoby a cesta dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cesta realizovanú na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov a cesta späť. 

13. Cesta osoby pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a pri poskytovaní terénnej sociálnej služby a cesta späť. 

14. Zdravotná vychádzka osoby staršej ako 65 rokov alebo zdravotne ťažko postihnutej osoby, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka, alebo osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie, alebo osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra, do vzdialenosti 1000 metrov od bydliska, pričom takúto vychádzku vykonáva samostatne alebo s členom spoločnej domácnosti, a cesta späť. 

15. Cesta na orgán verejnej moci na účely vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie, a cesta späť.

16. Cesta na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, a cesta späť.

17. Cesta osoby na účel vykonania pracovného pohovoru, výberového konania, prijímacieho konania alebo uzavretia pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy a cesta späť.  

18. Cesta osoby s dieťaťom do vzdialenosti 1000 m od bydliska a cesta späť.

19. Cesta na účel individuálnej návštevy kostola a cesta späť.

Výnimky zo zákazu vychádzania od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa

1. Cesta do a zo zamestnania zamestnanca okrem zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorý nemôže vzhľadom na povahu práce vykonávať túto ako prácu z domácnosti, ak sa preukáže potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce, a cesta späť, a na cesta na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná ako práca z domácnosti, a cesta späť.

2. Cesta v nevyhnutnom rozsahu na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej predajne, maloobchodnej prevádzky alebo obdobného miesta (uvedených v zozname nižšie) od miesta bydliska a cesta späť.

3. Cesta do maloobchodnej predajne, maloobchodnej prevádzky, obdobného miesta alebo prevádzky poskytujúcej služby (neuvedených v zozname nižšie, teda všetkých ostatných) okrem prevádzky verejného stravovania, a od 25. decembra 2021 aj na cesta do prevádzky wellness, ak ide o osobu, ktorá sa považuje za osobu v režime "OP", teda očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19 podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva SR, a cesta späť.

4. Cesta do zdravotníckeho zariadenia na účel poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti alebo plánovanej zdravotnej starostlivosť vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cesta späť. 

5. Cesta v nevyhnutnom rozsahu na účel prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cesta späť.

6. Cesta na účel starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, a cesta späť. 

7. Cesta osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti 500 metrov od bydliska, cesta na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo cesta na účel poskytnutia veterinárnej starostlivosti a cesta späť.

8. Cesta na účel vycestovania do zahraničia a cesta späť pri návrate zo zahraničia.

9. Cesta na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu a cesta späť. 

10. Cesta na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní v súvislosti s úkonom v trestnom konaní a cesta späť. 

11. Cesta na účel účasti na bohoslužbe alebo na náboženskom úkone ak ide o osobu, ktorá sa považuje za osobu v režime očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19 podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva SR, a cesta späť.

12. Od 25. decembra 2021 cesta na účel individuálnej rekreácie alebo rekreácie členov spoločnej domácnosti do ubytovacieho zariadenia ak ide o osobu, ktorá sa považuje za osobu v režime očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19 podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva SR, ak sa táto osoba preukáže negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 platného podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva SR, a cesta späť. 

13. Cesta do vlastnej nehnuteľnosti a cesta späť.

14. Cesta na účel pobytu v prírode držiteľa poľovného lístka na účel plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných a cesta späť. 

15. Cesta do ústavu na výkon väzby, ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnice pre obvinených a odsúdených za účelom návštevy ak ide o osobu, ktorá sa považuje za osobu v režime očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19 podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva SR, a cesta späť. 

Maloobchodné predajne, prevádzky a iné zariadenia, na cestu do ktorých sa v rozsahu nevyhnutnom na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb udeľuje výnimka zo zákazu vychádzania (ESENCIÁLNE PREVÁDZKY)

1. Prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu lekára, ktoré sú indikované zo zdravotných dôvodov podľa osobitného predpisu.
2. Prevádzky verejného stravovania vrátane stánkov s trvalým stanovišťom, vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené výhradne na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby.
3. Predajne potravín vrátane ambulantného predaja potravín. 
4. Predajne drogérie. 
5. Lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok a očné optiky vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne.
6. Predajne novín a tlačovín.
7. Predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie. 
8. Výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, v ktorých je možno tovar zakúpený na diaľku prevziať, vrátiť alebo reklamovať, pri dodržaní podmienok podľa aktuálnych opatrení pri ohrození verejného zdravia nariadených Úradom verejného zdravotníctva podľa osobitného predpisu, pričom tovarom zakúpeným na diaľku sa rozumie tovar zakúpený prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo telefónu.
9. Zásielkový predaj tovarov zakúpených na diaľku.
10. Výdaj, vrátenie alebo reklamácia tovarov zakúpených na diaľku, vydávaných prostredníctvom technických zariadení, najmä balíkomatov, boxov na zásielky a iných obdobných technických zariadení.
11. Predajne náhradných dielov motorových vozidiel, odťahové služby.
12. Prevádzky telekomunikačných operátorov.
13. Prevádzky poštových, bankových, iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb. 
14. Práčovne a čistiarne odevov.
15. Čerpacie stanice pohonných hmôt a palív.
16. Pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória.
17. Služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru, predajné miesta poskytujúce služby elektronického výberu mýta.
18. Prevádzky poskytujúce opravu a servis elektroniky strojov a iných vecí a zariadení.
19. Taxislužby pri dodržaní podmienok podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva SR.
20. Advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.
21. Prevádzky kľúčových služieb.
22. Zberné dvory.
23. Obchodné miesta sieťových odvetví.
24. Služby dlhodobého ubytovania alebo karanténneho ubytovania.
25. Predajne domácich potrieb a záhradkárskych potrieb.
26. Prevádzky, ktoré poskytujú liečebnopedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím.
27. Nekryté alebo čiastočné kryté trhoviská s predajom sadeníc, rezaných kvetov, zeleniny a ovocia, potravín so zabezpečeným jednosmerným pohybom zákazníkov, regulovaným vstupom a výstupom z trhoviska, s usmernením predajných miest s minimálnou vzdialenosťou 2 metre.
28. Zariadenia spoločného stravovania, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním na mieste pokrmov alebo nápojov na pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zdravotníckych zariadeniach.
29. Obchodné domy pri dodržaní podmienok podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva SR.
30. Prevádzky poskytujúce služby krátkodobého ubytovania v súvislosti s výkonom práce alebo podnikania či inej obdobnej činnosti a služby nevyhnutného ubytovania za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia za podmienky, že prevádzkovateľ umožňuje vstup iba osobám, ktoré sa považujú za osoby v režime očkované, testované alebo prekonali ochorenie podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva SR,
31. Prevádzky, ktorých činnosť je potrebná výlučne na výkon hromadných podujatí (viď nižšie body 6 a 7).

Hromadné podujatia, na ktoré sa udeľuje výnimka zo zákazu vychádzania

1. Hromadné podujatia v súvislosti s výkonom práce, pričom všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia v režime OP; maximálna kapacita takéhoto hromadného podujatia je 10 osôb.
2. Bohoslužby, cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, pohrebného obradu a obradu krstu podľa opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadeného Úradom verejného zdravotníctva SR,
3. Zasadnutia a schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov.
4. Zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona.
5. Voľby.
6. Výkon hromadných podujatí nevyhnutných  pre priebeh nasledujúcich profesionálnych súťaží vo vybraných športoch:

  • hokej: TIPOS extraliga (hokej – muži), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej – muži), Slovenská hokejová liga (hokej – muži),
  • futbal: FORTUNA Liga (futbal – muži), II. futbalová liga (futbal – muži),
  • hádzaná: Niké Handball Extraliga (hádzaná – muži), MOL Liga (hádzaná – ženy),
  • volejbal: Extraliga muži (volejbal), Extraliga ženy (volejbal),
  • basketbal: Niké Slovenská basketbalová liga (muži – basketbal),  Niké Extraliga žien (basketbal – ženy),
  • medzinárodné súťaže organizované medzinárodnou športovou federáciou na základe účasti klubov v súťažiach podľa bodov 1. až 5.

7. Hromadné podujatie nevyhnutné na činnosť karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport so súhlasom ministerstva zdravotníctva a ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu vydaným po 24. novembri 2021.

Viac o téme:
AUTOR: © Zoznam/AMaj/VIDEO: Topky/Vlado Anjel Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Najčítanejšie články