Nedeľa, 9. máj 2021. Meniny má Roland, zajtra Viktória.

Dušan Kováčik píše spoza mreží: Sťažnosti na väzbu! Budíček každú hodinu, s rodinou len videohovory

Obvinený bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik.
Obvinený bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik.
Zdroj: Topky/Vlado Anjel
21.04.2021 08:39

BRATISLAVA - Dušan Kováčik je vo väzbe od konca októbra minulého roka. Bývalý špeciálny prokurátor je obvinený z viacerých trestných činov. Teraz spoza mreží píše a sťažuje sa na podmienky jej výkonu.


Bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika zadržala NAKA 22. októbra pred budovou policajného prezídia, kam šiel na stretnutie. Vyšetrovateľ NAKA ho obvinil z viacerých trestných činov a 25. októbra ho sudkyňa pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku vzala do väzby. Prvá námestníčka generálneho prokurátora Kováčiková mu hneď 22. októbra dočasne pozastavila činnosť.

Obvinený Kováčik ostal v ŠOKU! FOTO Na kauzy si nepamätá: Materiály mal zbierať aj na Makóa

Zároveň vyslovila názor, že je nežiaduce, aby obvinený zastával funkciu špeciálneho prokurátora. Na vzdanie sa funkcie ho vyzvala aj Etická komisia prokuratúry, Rada prokurátorov a zároveň aj 20 z 29 prokurátorov ÚŠP. Kováčik sa nakoniec funkcie vzdal. Po niekoľkých mesiacoch vo väzbe sa rozhodol napísať o tom, aký má režim. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal v utorok na Kováčika obžalobu.

Budíček každú hodinu

Dušan Kováčik napísal o spôsobe výkonu väzby na blogu pravnelisty.sk. Okrem iného sa tam sťažuje aj na to, že ho kontrolujú každú hodinu vo dne, aj v noci. 

"Oso­bit­ne si do­vo­ľu­jem pou­ká­zať na sku­toč­nosť, že po­čas vý­ko­nu väz­by som bol prís­luš­ník­mi ZVJS kon­tro­lo­va­ný v ce­le v inter­va­le prib­liž­ne raz za ho­di­nu a to cez deň ako i v no­ci. Kon­tro­la pre­bie­ha­la for­mou naz­re­tia cez prie­zor na dve­rách, pri­čom v no­ci bo­li tie­to kon­tro­ly spre­vá­dza­né roz­svie­te­ním svet­la. V ur­či­tých dňoch sa in­ten­zi­ta kon­trol zvý­ši­la v pol­ho­di­no­vých inter­va­loch. Za­žil som pri­tom ob­do­bie 5 dní a no­cí, ke­dy nep­retr­ži­te do­chá­dza­lo k pra­vi­del­nej kon­tro­le kaž­dú pol ho­di­nu a v no­ci sa­moz­rej­me aj roz­svie­te­ním svet­la. Uve­de­né kon­tro­ly s roz­sve­co­va­ním svet­la pred­sta­vu­jú znač­ný a nep­ri­me­ra­ný zá­sah do prie­be­hu vý­ko­nu väz­by, pri­čom spô­so­bu­jú vý­raz­ný spán­ko­vý de­fi­cit, kto­rý má v ko­neč­nom dôs­led­ku ne­ga­tív­ny vplyv na fy­zic­ké zdra­vie ako i na psy­chi­ku ob­vi­ne­né­ho," píše Kováčik. 

Dušan Kováčik píše spoza
Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Rovnako opisuje aj to, že mu nie je dostatočne umožnený kontakt s rodinou. Pre pandémiu koronavírusu sú vo väzniciach zakázané návštevy. Tie nahrádzajú videohovory. 

"Žia­dosť o po­vo­le­nie vi­deo­náv­šte­vy som pre­to v ús­ta­ve po­dá­val na za­čiat­ku me­sia­ca no­vem­ber 2020 v dom­nien­ke, že o žia­dos­ti by moh­li OČTK v ob­do­bí tak­mer jed­né­ho me­sia­ca roz­hod­núť. O žia­dos­ti však roz­hod­nu­té ne­bo­lo, a to i na­priek ur­gen­cii mo­jich ob­haj­cov. Pr­vý mož­ný ter­mín vi­deo­náv­šte­vy tak bol zma­re­ný. Vi­deo­náv­šte­va s ro­din­ný­mi prís­luš­ník­mi mi bo­la nás­led­ne po­vo­le­ná až prib­liž­ne v po­lo­vi­ci de­cem­bra 2020 a to až po ur­gen­cii or­gá­nov čin­ných v tres­tnom ko­na­ní pra­cov­ník­mi Ústa­vu na vý­kon väz­by a po opä­tov­nom vy­pl­ne­ní no­vej žia­dos­ti o vy­da­nie súh­la­su s vi­deo­náv­šte­vou. Ďal­šie vi­deo­náv­šte­vy sa ko­na­jú v inter­va­le raz za me­siac," opísal Kováčik, ktorý zdôraznil aj to, že sa dlho vydávalo povolenie na telefonát jeho obhajcom. Rovnako neskoro sa k nemu dostávajú aj listy od rodiny.

Návrh na úpravu podmienok väzby

Ministerstvo spravodlivosti SR už minulý týždeň predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novelu trestného poriadku, ktorá má upraviť aj podmienky a lehoty trvania väzby. Materiál je možné pripomienkovať do 6. mája. Kľúčovú zmenu má predstavovať zavedenie päťmesačnej lehoty kolúznej väzby. Trvať však môže aj dlhšie.

Dušan Kováčik píše spoza
Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Cieľom návrhu je upraviť lehotu trvania tzv. kolúznej väzby a výslovne v zákone ustanoviť vyšší štandard náležitostí pre návrh na vzatie obvineného do väzby a rozhodnutia súdu o väzbe," priblížil hovorca Peter Bubla s tým, že sa v ňom ponecháva možnosť súdu a v prípravnom konaní sudcu pre prípravné konanie na návrh prokurátora za určitých okolností rozhodnúť o ponechaní obvineného v kolúznej väzbe aj nad ustanovenú lehotu. Kolúzna väzba by mohla trvať dlhšie ako päť mesiacov, ak by bolo zistené, že sa obvinený kolúzne správal, či už sám alebo prostredníctvom iných osôb.

Rovnako, ak sa "vedie trestné stíhanie pre trestný čin spáchaný organizovanou, zločineckou alebo teroristickou skupinou, pre trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, alebo pre trestný čin, za ktorý je možné uložiť trest odňatia slobody na doživotie". Návrhom sa majú posilniť práva obvineného umiestneného v kolúznej väzbe aj zabezpečiť vyššia kvalita návrhov na vzatie obvineného do väzby a rozhodnutí súdov o väzbe.


Galéria

Obvinený bývalý špeciálny prokurátor

Nástroje k článku


AUTOR: © Zoznam/ada

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články