°C

Piatok, 5. marec 2021. Meniny má Fridrich, zajtra Radoslav.

DEKRIMINALIZÁCIA! Tvrdé drogy pre vlastnú potrebu bez trestu, ministerstvo už na tom pracuje

Ilustračné foto
Ilustračné foto
17.05.2016 00:00

BRATISLAVA - Všetci sme si mysleli, že prechovávanie alebo užívanie drog trestný zákon, ako aj spoločnosť jednoznačne odsudzuje. Drogy sa týkajú ľudí na periférii. Najnovšie sa ale objavili zarážajúce informácie a vyzerá to tak, že v zákone máme poriadnu dieru. Trestný zákon hovorí o nulovej tolerancii držby drog a zároveň o tom, že držba pervitínu v množstve do 100 mg nie je trestným činom. Na problematiku sme sa pozreli bližšie.


Kraj­ský súd v Bra­tis­la­ve prejednával prípad muža, u ktorého policajti zaistili pervitín. Senát ale rozhodol, že mať pri sebe jednorazovú dávku pre vlastnú potrebu, nie je trestné. "Za jed­nu prie­mer­nú ob­vyk­le jed­no­ra­zo­vú dáv­ku psy­chot­rop­nej lát­ky me­tam­fe­ta­ní­mu je pot­reb­né po­va­žo­vať ma­te­riál, kto­rý do­sa­hu­je mi­ni­mál­nu cel­ko­vú hmot­nosť 100 mg s ob­sa­hom účin­nej lát­ky mi­ni­mál­ne 10 mg (me­tam­fe­ta­mín vo for­me voľ­nej bá­zy). Od cel­ko­vej hmot­nos­ti 100 mg sa po­tom bu­dú od­ví­jať ná­sob­ky ob­vyk­le jed­no­ra­zo­vej dáv­ky dro­gy uve­de­né v us­ta­no­ve­ní. Cel­ko­vá hmot­nosť za­is­te­né­ho ma­te­riá­lu sa pri­tom po­su­dzu­je vo svo­jej ce­lis­tvos­ti a je bez vý­zna­mu, či pá­cha­teľ mal pre­cho­vá­va­né množ­stvo dro­gy roz­de­le­né na via­ce­ro čas­tí, nap­rík­lad roz­de­le­né do tzv. skla­da­čiek," stojí v uznesení krajského súdu.  

Chytili ich s pervitínom
Zdroj: PZ

Sudca Krajského súdu v Bratislave Peter Šamko problematiku ďalej vysvetlil. "V prí­pa­de, ak cel­ko­vé za­is­te­né množ­stvo dro­gy (psy­chot­rop­nej lát­ky me­tam­fe­ta­mín) ne­do­siah­ne hmot­nosť mi­ni­mál­ne 100 mg ne­pôj­de o tres­tnop­ráv­nu prob­le­ma­ti­ku, na­koľ­ko ta­ké­to niž­šie množ­stvo dro­gy ne­bu­de napĺňať po­jem ob­vyk­le jed­no­ra­zo­vá dáv­ka pred­met­nej psy­chot­rop­nej lát­ky, a to ani vte­dy nie, ak by ob­sah účin­nej lát­ky bol vy­šší ako 10 mg. Ten­to zá­ver pla­tí aj opač­ne, t. j. ak za­is­te­né množ­stvo dro­gy bu­de mať väč­šiu hmot­nosť ako 100 mg, av­šak ob­sah účin­nej lát­ky bu­de niž­ší ako 10 mg," uvádza Šamko na stránke pravnelisty.sk.


Prečítajte si aj:

Slovák verboval chudobných Čechov, ktorí pašovali pervitín do Japonska


Preblematikou sa zaoberá ministerstvo

Držba pre vlastnú spotrebu

Ddržba omamných a psychotropných látok je upravená v Trestnom zákone, zároveň je vyjadrená aj trestnosť daného konania. "Z kontextu predmetných ustanovení je možné vyvodiť aj záver o uplatňovaní pravidla tzv. „nulovej tolerancie“ pri prechovávaní omamných a psychotropných látok, resp. ich užívaní, predaji a pod. V súvislosti s trestnosťou „držby“ omamnej a psychotropnej látky je dôležitý pojem „pre vlastnú potrebu“," vysvetľuje hovorca ministerstva spravodlivosti Peter Bubla a pokračuje: "Prechovávaním omamnej látky alebo psychotropnej látky pre vlastnú potrebu sa rozumie mať neoprávnene v držbe po akúkoľvek dobu takúto látku v množstve, ktoré zodpovedá najviac trojnásobku obvykle jednorazovej dávky, a to pre osobnú potrebu."

Chytili ich s pervitínom
Zdroj: PZ

Ale koľko je obvykle jednorazová dávka?

Na trestnú zodpovednosť treba v konkrétnych prípadoch určiť aj tzv. objemové kritérium, pokiaľ ide o naplnenie znaku "obvykle jednorazová dávka", a to predovšetkým podľa druhu omamnej, resp. psychotropnej látky a miery závislosti konkrétneho páchateľa, ktorá je smerodajná, opisuje Bubla. Konkrétne číslo sme sa teda nedozvedeli, no z uvedeného je možné usúdiť, že za toto množstvo sa považuje množstvo nižšie ako trojnásobok obvykle jednorazovej dávky pre osobnú potrebu.  

Množstvo drogy zatiaľ nie je jasné ani ministerstvu

Ustanovenie množstva omamnej a psychotropnej látky pre potreby Trestného zákona a Trestného poriadku, a teda aj samotného trestného konania je v súčasnosti otázkou nového legislatívneho návrhu ministerstva. "O konkrétnych termínoch jeho predloženia je nateraz predčasné hovoriť. Určite budeme v danej veci včas informovať," podotkol hovorca ministerstva. 

drogy v Dunajskej Lužnej

Zámer problém riešiť je súčasťou Programového vyhlásenia vlády

"Vláda navrhne riešenie aplikačných problémov v súvislosti s postihovaním drogovej trestnej činnosti, konkrétne s určovaním množstva omamných a psychotropných látok, a prehodnotí možnosti nastavenia účinnejšieho modelu drogovej politiky so zameraním na postihovanie nelegálneho obchodovania s drogami," uzavrel Bubla. 


Galéria

Ilustračné foto Chytili ich s pervitínom Chytili ich s pervitínom drogy v Dunajskej Lužnej

Nástroje k článkuZDROJ: miš
FOTO: Archív

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články