Spoločné vyhlásenie premiérov Fica a Bajnaia | Topky.sk

°C

Pondelok, 9. december 2019. Meniny má Izabela, zajtra Radúz.

Spoločné vyhlásenie premiérov Fica a Bajnaia

Róbert Fico a Gordon Bajnai
Róbert Fico a Gordon Bajnai
10.09.2009 19:55

BRATISLAVA - Predsedovia vlád Slovenskej republiky a Maďarskej republiky pán Róbert Fico a pán Gordon Bajnai sa stretli dňa 10. septembra 2009 v Széczény v Maďarsku s cieľom prerokovať aktuálne otázky slovensko-maďarských vzťahov.


SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

Uvedomujúc si spoločnú zodpovednosť voči občanom svojich krajín a za vzájomné hľadanie riešení otvorených otázok a usilujúc sa o zintenzívnenie dvojstranných vzťahov;

Opierajúc sa o spoločné hodnoty, právne záväzky a demokratické princípy, vyplývajúce zo spoločného členstva Slovenskej republiky a Maďarskej republiky v Európskej únii a NATO;

Opäť potvrdzujúc dôležitosť dodržiavania a implementácie všetkých ustanovení o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou, podpísanej 19. marca 1995 v Paríži

si želajú vyhlásiť nasledovné body:

1. Je v spoločnom záujme Maďarska a Slovenska uvoľniť politické napätie medzi oboma krajinami, ktoré počas uplynulých pár týždňov vytvorilo živnú pôdu pre niektoré znepokojujúce incidenty. Obe strany upriamujú pozornosť všetkých zodpovedných politických strán na sociálne riziká a vyzývajú občanov Maďarska a Slovenska k tolerancii a vzájomnému porozumeniu.

2. Predsedovia vlád Slovenskej republiky a Maďarskej republiky si uvedomujú, že bilaterálne vzťahy by mali byť budované na základe vzájomnej dôvery, transparentnosti a pragmatického a konštruktívneho bilaterálneho dialógu. Predsedovia vlád Slovenskej republiky a Maďarskej republiky využijú všetky dostupné mechanizmy a formy spolupráce, vrátane ďalších kontaktov na úrovni predsedov vlád, aby zabránili akýmkoľvek krokom, ktoré by mohli negatívnym spôsobom ovplyvniť vzájomné vzťahy.

3. Predsedovia vlád Slovenska a Maďarska vyjadrili poľutovanie nad okolnosťami plánovanej návštevy prezidenta Maďarskej republiky Lászlóa Sólyoma v Komárne 21. augusta 2009, hoci na právne aspekty záležitosti si zachovávajú vlastný názor. S cieľom vyhnúť sa podobným situáciám v budúcnosti, poveria obe strany príslušných expertov vypracovaním princípov a pravidiel, ktoré budú v budúcnosti zohľadnené. Obe strany potvrdzujú rešpektovanie voľného pohybu osôb ako základného princípu EÚ a zdôrazňujú dôležitosť voľných neobmedzených kontaktov medzi občanmi Európskej únie.

4. Predsedovia vlád Slovenska a Maďarska potvrdzujú medzinárodné záväzky Slovenskej republiky a Maďarskej republiky v oblasti rešpektovania a uplatňovania práv osôb patriacich k národnostným menšinám, ktoré žijú na Slovensku a v Maďarsku, ako aj všetky záväzky vyplývajúce zo o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou z roku 1995.

5. Obe strany akceptujú posudok a všetky odporúčania Vysokého komisára OBSE pre otázky národnostných menšín týkajúce sa novely zákona o štátnom jazyku SR a vítajú komisárov zámer zohrať aktívnu podpornú a monitorovaciu úlohu pri implementácii jeho odporúčaní. Slovenská strana potvrdila, že pri implementácii novely bude úzko spolupracovať s úradom Vysokého komisára. Strany v tejto súvislosti zintenzívnia prácu dvojstrannej Zmiešanej komisie pre záležitosti menšín, ktorá sa má schádzať pravidelne a na ktorú budú na základe dohody oboch strán prizývaní zástupcovia úradu Vysokého komisára.

6. V nadväznosti na obsah Spoločného vyhlásenia predsedov vlád podpísanom na ich stretnutí v Komárne v novembri 2008 obe strany súhlasia prijať prísne opatrenia proti extrémistickým fenoménom a skupinám, všetkým formám xenofóbie, intolerancie, šovinizmu a nacionalizmu a všetkým prejavom násilia a ich exportu do iných krajín. Obe strany použijú všetky právne prostriedky, aby zabránili občanom žijúcim v ich krajinám šíriť nenávisť, xenofóbiu, intoleranciu, zneužívanie alebo diskrimináciu. Obe vlády urobia všetko pre to, aby zabránili extrémistickým živlom získať priestor, s osobitným dôrazom na zakázané a stíhané polovojenské organizácie. Obe strany sa zhodli, že v priebehu dvoch mesiacov zvážia vytvorenie spoločnej policajnej skupiny poverenej vyššie uvedenými úlohami, a za týmto účelom začnú rokovania na expertnej úrovni.

7. Obe strany potvrdzujú zámer urýchliť implementáciu 14-bodového pracovného plánu prijatého predsedom vlády Maďarskej republiky a predsedom vlády Slovenskej republiky stretnutí v júni 2007. Pre plnú implementáciu cieľov tohto programu treba pripraviť detaily harmonogramu spoločnej práce. Túto úlohu vykonajú určení členovia oboch vlád do 30. septembra 2009.

8. Predsedovia vlád zdôrazňujú potrebu zvolať v krátkom čase zasadania všetkých zmiešaných komisií na implementáciu Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi SR a MR s cieľom preskúmať možnosť, predbežné podmienky a ciele budúceho spoločného zasadania oboch vlád.

9. Obe strany zvážia možnosť vytvorenie Rady pre maďarsko-slovenskú spoluprácu ako nepolitického, nezávislého konzultačného orgánu na podporu spolupráce medzi oboma krajinami. Rada vydá každý rok správu o vývoji vzťahov a predloží odporúčania na zlepšenie vzťahov oboch krajín. Rada by mala dozerať na plánovaný Fond maďarsko-slovenskej spolupráce, ktorého cieľom je podpora projektov, štipendií a študentských výmenných programov, ako aj kultúrnych, umeleckých a športových podujatí zameraných na podporu maďarsko-slovenského spolužitia a spolupráce.

10. Predsedovia vlád súhlasili, v súlade s horeuvedenými politickými cieľmi a Základnou zmluvou medzi Maďarskom a Slovenskom a v súlade s európskymi hodnotami, poveriť ministrov zahraničných vecí vypracovaním posilneného balíka spolupráce, ktorý bude do dvoch mesiacov predložený na posúdenie predsedom vlád a bude o. i. obsahovať:

- Detaily o Rade pre maďarsko-slovenskú spoluprácu a Fonde maďarsko-slovenskej spolupráce;

- Zoznam projektov spolupráce v oblasti energetickej bezpečnosti oboch krajín;

- Plán zlepšenia cestných a železničných spojení;

- Rámcovú dohodu o nových mostoch na riekach Dunaj a Ipeľ;

- Spoločný balík opatrení na zníženie nezamestnanosti v pohraničných regiónoch;

- Používanie pripravovanej učebnice o spoločnej histórii a pokračovanie spoločného historického výskumu aj po jej publikácii;

- Plán spolupráce na posilnenie integrácie Rómov v oboch krajinách, čo je závažnou otázkou v oboch krajinách

11. Predsedovia vlády sa dohodli na prevzatí záštity nad dôstojným pripomenutím si 15. výročia podpísania Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi SR a MR z 19. marca 1995 v Paríži.


Nástroje k článkuZDROJ: SITA
FOTO: SITA

Nahlásiť chybu

Najčítanejšie články