Greenpeace odhalil obrovskú hrozbu pre Slovákov: Rakovina! Toto je znečistená oblasť | Topky.sk

°C

Utorok, 19. november 2019. Meniny má Alžbeta, zajtra Félix.

Greenpeace odhalil obrovskú hrozbu pre Slovákov: Rakovina! Toto je znečistená oblasť

Odber vzoriek z odpadových vôd
Odber vzoriek z odpadových vôd
Zdroj: Juraj Rizman/Greenpeace
13.12.2016 20:01

BRATISLAVA - Odpadové vody spoločnosti Fortischem Nováky obsahujú nebezpečné chemikálie vo vysokých koncentráciách ako napríklad vinylchlorid či benzén. Spoločnosť tieto odpadové vody vypúšťa priamo do rieky Nitry, čím dochádza k jej znečisteniu. Vyplýva to zo vzoriek, ktoré Greenpeace Slovensko odobral v júni v Novákoch. Bývalé Novácke chemické závody tak v niektorých ukazovateľoch prekračujú zákonné limity pre vypúšťanie odpadových vôd.


Vzorky odhalili široké spektrum prchavých organických látok. Skoro polovicu tvoria halogénové prchavé organické látky, ktoré sú jedovaté a mnohé z nich vyvolávajú rakovinové ochorenia. Najväčšie riziko predstavuje vinylchlorid, ktorý bol vo vysokých koncentráciách (16000 μg/l; 9000 μg/l), pričom limitná hodnota v pitných vodách je 0,5 μg/l  (limit pre odpadové a povrchové vody slovenská legislatíva nedefinuje). Táto látka spôsobuje rakovinu a poškodzuje plod.

Nebezpečné látky v odpadových vodách

Zistil sa tiež vysoký obsah benzénu, ktorý v jednej vzorke prekročil limitnú hodnotu skoro trojnásobne. Táto látka vyvoláva rakovinové ochorenia, poškodzuje plod a ohrozuje rozmnožovací systém. Potvrdilo sa tiež výrazne nízke pH odpadových vôd a to 2,4, pričom povolenie spoločnosti na vypúšťanie odpadových vôd uvádza hodnotu medzi 6-9.

Analýza odpadových vôd potvrdila obavy expertov: Najobľúbenejšou drogou Slovákov sú lieky

Spoločnosť Fortischem Nováky dlhodobo vypúšťa odpadové vody s obsahom nebezpečných chemických látok. Aj preto ju ochranári považujú za jeden z najvýznamnejších zdrojov znečistenia rieky Nitra. „Túto skutočnosť dokazuje aj to, že spoločnosť nedokázala splniť podmienky na ochranu vôd do roku 2011, ktoré jej uložila zmluva o pristúpení Slovenska k Európskej únii. Spoločnosť mala opatrenia na nápravu urobiť do roku 2016. Na to, či a ako spoločnosť tieto podmienky splní, si ešte posvietime,“ hovorí koordinátorka toxickej kampane Greenpeace Slovensko Ivana Kohutková.

Konať by mal aj štát

Tento fakt potvrdili aj odobraté vzorky z rieky Nitry. Organizácia zistila rozdiely vo viacerých ukazovateľoch vo vzorkách odobratých pred a po vypustení odpadových vôd. Zmena v koncentráciách spôsobila, že ich hodnota po vypustení odpadových vôd vystúpila až nad limitnú hodnotu definovanú zákonom. „Rizikom v tomto prípade zostáva ortuť, ktorá bola dlhé obdobie spájaná so znečisťovaním v Novákoch. Aj keď sme zistili, že jej vypúšťané množstvo v odpadových vodách nepresahuje hraničnú hodnotu, v rieke jej množstvo po vypustení narastá. Je pritom vysoko toxická a hromadí sa v organizmoch,“ uviedla Kohutková.  Za súčasný stav podľa nej môže nielen spoločnosť, ktorá odpadové vody vypúšťa, ale aj štát, ktorý vykonáva kontroly a nastavuje pravidlá.

Greenpeace odhalil obrovskú hrozbu

„Žiadame štátne kontrolné orgány o zmenu systému kontrol odpadových vôd, ktoré priemyselné prevádzky vypúšťajú do životného prostredia. Chceme, aby kontroly prebiehali neohlásene, pravidelne a aby analýzy odpadových vôd vykonávali kontrolné orgány, uzavrela Kohutková.

Greenpeace odhalil obrovskú hrozbu
Zdroj: Juraj Rizman/Greenpeace

Reakcia spoločnosti Fortischem

Od roku 2012, odkedy závod prevádzkuje spoločnosť Fortischem a.s., sa nám do roku 2015 podarilo vplyvom investícií do ochrany životného prostredia znížiť množstvo emisií do ovzdušia a vôd o viac ako 45 percent. Vypúšťanie znečisťujúcich látok do vôd a ovzdušia je regulované platnými povoleniami vydanými pre našu spoločnosť, kde sú stanovené pre tieto látky emisné limity v súladne s právnymi predpismi SR. Toto vypúšťanie je pravidelne monitorované našou spoločnosťou aj štátnymi inštitúciami v pravidelných intervaloch a vzorky vyhodnocované nezávislým akreditovaným laboratóriom.

Vodný útvar rieka Nitra bol v roku 2015 vyhodnotený ako útvar s dobrým stavom vôd pre všetky parametre znečistenia okrem ortuti. Rieka Nitra má pre dosiahnutie dobrého stavu svojich vôd stanovené vo Vodnom pláne SR a v zmysle európskej smernice o vodách opatrenia termínované do konca roka 2021, resp. 2027.

Vyhodnotenie kvalitatívnych ukazovateľov jednotlivých látkach vo vodnom toku rieky Nitra sa vykonáva a prepočítava na priemerný prietok kalendárneho roka. V jednotlivom prípade a v prípade nižšieho prietoku v rieke Nitra môžu byť dosahované hodnoty vyššie.

Okrem uvedeného spoločnosť Fortischem a.s. v súčasnosti investuje do novej modernej bezortuťovej elektrolýzy soli,čo prispeje ku ďalšiemu zníženiu emisií. Porovnávanie obsahu znečisťujúcich látok v povrchovom toku s limitnými hodnotami stanovenými pre pitné vody je nesprávne, technicky nezmyselné a zavádzajúce najmä pre laickú verejnosť.


Galéria

Odber vzoriek z odpadových

Nástroje k článkuZDROJ: Topky, Greenpeace Slovensko
FOTO: Juraj Rizman/Greenpeace, Google Maps

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články