Utorok23. júl 2024, meniny má Oľga, zajtra Vladimír

V stredu zasadala vláda: Toto sú návrhy, ktoré prerokovala

Robert Kaliňák a Matúš Šutaj Eštok Zobraziť galériu (6)
Robert Kaliňák a Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Tepelné čerpadlá typu voda-voda by mohli byť oslobodené od odvádzania platieb a poplatkov za využívanie energetického potenciálu povrchových a podzemných vôd. Vyplýva to z novely vodného zákona z dielne Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, ktorú v stredu schválila vláda.

Cieľom návrhu je podľa rezortu odstránenie legislatívnych bariér pri využívaní systémov tepelných čerpadiel. "Plánom Európskej komisie je zdvojnásobiť mieru zavádzania tepelných čerpadiel v nasledujúcich piatich rokoch. Zároveň vyzvala členské štáty, aby v plnej miere využili opatrenia, ktoré by znížili bariéry pri prechode na čistú energiu, ako je využívanie tepelných čerpadiel," priblížil evirorezort. Zároveň doplnil, že najvyššiu efektívnosť a najvyššie úspory primárnej energie je možné dosiahnuť práve pri systémoch tepelných čerpadiel voda-voda.

video

Po rokovaní Bezpečnostnej rady SR (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Rezort pripomenul, že v SR je v súčasnosti zavedená povinnosť odvádzať platby a poplatky za využívanie vôd pri tepelných čerpadlách systému voda-voda, ktoré majú podľa zákona slúžiť ako finančná náhrada za užívanie vôd. Tieto poplatky sú príjmom štátneho Slovenského vodohospodárskeho podniku.

Účinnosť zmien o zaručenej konverzii v zákone o e-Governmente sa posunie

Zmeny, ktoré mali zjednodušiť výkon zaručenej konverzie v rámci zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente), by mali platiť až od októbra 2026. S dvojročným posunom oproti pôvodnému legislatívnemu plánu ráta návrh novely zákona z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Návrh v stredu schválila vláda.

MIRRI v dôvodovej správe upozorňuje, že v roku 2022 prijali poslanci zmeny v oblasti zaručenej konverzie s cieľom zjednodušiť proces pre osoby, ktoré zaručenú konverziu vykonávajú. Výsledkom má byť posilnenie dôveryhodnosti výstupov zo zaručenej konverzie. "Tieto zmeny si vyžadujú úpravu aktuálneho technického riešenia centrálnej evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii, ktorej správcom je MIRRI," upozorňuje rezort. Práve stav implementácie týchto zmien je dôvodom návrhu na posun účinnosti o dva roky.

"Posunutie účinnosti sa navrhuje taktiež z dôvodu zabezpečenia postupného a kontinuálneho nábehu všetkých oprávnených osôb na nový systém centrálnej evidencie záznamov o vykonanej zaručenej konverzii," dodáva MIRRI.

Zaručenou konverziou je konverzia pôvodných dokumentov do elektronickej či listinnej podoby s cieľom zachovania ich právnych účinkov a použiteľnosti na právne úkony. Zaručenú konverziu môžu vykonávať orgány verejnej moci, štátne firmy, ktoré spravujú pohľadávky verejného sektora, takisto pošty, ale aj advokáti či notári.

Nevyčerpané kapitálové výdavky z roku 2022 budú použité na iný účel

Nevyčerpané kapitálové výdavky z roku 2022 v kapitole Úradu vlády SR pre Úrad podpredsedu vlády budú použité na iný účel. Dôvodom je efektívne využitie týchto finančných prostriedkov. Vyplýva to z návrhu vicepremiéra pre plán obnovy a eurofondy SR Petra Kmeca (Hlas-SD), ktorý v stredu schválila vláda.

V roku 2022 bolo rozpočtovým opatrením kapitole Úradu vlády SR pre Úrad podpredsedu vlády SR povolené prekročenie limitu výdavkov na vytvorenie elektronickej platformy verejného obstarávania (EPVO), a to vo výške 5,09 milióna eur. V súčasnosti je zostatok finančných prostriedkov podľa predkladateľa vo výške 3,17 milióna eur.

"Vzhľadom na to, že tieto prostriedky nie je možné použiť na pôvodne stanovený účel a v záujme efektívneho využitia finančných prostriedkov navrhuje úrad v rámci svojej kapitoly zmenu účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z roku 2022 v celkovej výške 731 988 eur," vyplýva z predkladacej správy.

Bežné výdavky vo výške 724 988 eur budú použité na oracle cloud kredity, nakoľko je EPVO prevádzkovaná vo verejnej časti tohto vládneho cloudu. Taktiež aj na konzultačné služby k bezpečnosti EPVO, telekomunikačnú techniku, výpočtovú techniku, licencie a bežné výdavky. Kapitálové výdavky vo výške 7-tisíc eur budú použité na krytie výdavkov "zhodnotenie motorových vozidiel".

Predkladateľ taktiež deklaroval, že táto zmena nezakladá zvýšené nároky na pôvodný účel na štátny rozpočet v tomto roku. Pri zmene účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z roku 2022 na bežné výdavky bude možné podľa predkladateľa tieto bežné výdavky použiť do 31. decembra 2024.

Členom rady vlády pre protidrogovú politiku bude aj Dušan Keketi

Súčasťou Rady vlády SR pre protidrogovú politiku bude po novom aj minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi (nominant SNS). Vyplýva to z návrhu dodatku k štatútu rady, ktorý v stredu schválila vláda. Rada vlády SR pre protidrogovú politiku je poradným, koordinačným, iniciatívnym a kontrolným orgánom vlády vo veciach protidrogovej politiky vlády vo verejnom záujme.

Zdaňovať sa majú po novom aj elektronické cigarety či nikotínové vrecúška

Spotrebná daň z tabakových výrobkov sa má od budúceho roka vzťahovať aj na náplne do elektronickej cigarety, nikotínové vrecúška a iné nikotínové výrobky. Zároveň sa má táto daň v ďalších rokoch postupne zvyšovať. Vyplýva to z návrhu novely zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorý v stredu schválila vláda.

Cieľom návrhu je aj zavedenie označovania výrobkov súvisiacich s tabakovými výrobkami kontrolnou známkou a stanovenie lehoty na dopredaj týchto výrobkov neoznačených kontrolnou známkou, sprehľadnenie a kontrola pohybu výrobkov súvisiacich s tabakovými výrobkami a bezdymovými tabakovými výrobkami či rozšírenie definície bezdymového tabakového výrobku o žuvací tabak a šnupavý tabak.

"Vzhľadom na vysoký deficit verejných financií a zadlženie Slovenska je návrh zákona súčasťou konsolidačných opatrení, realizáciou ktorých sa zabezpečia dodatočné príjmy štátneho rozpočtu, čo prispeje k stabilizácii verejných financií a k eliminácii negatívnych vplyvov na vývoj hospodárenia Slovenskej republiky," zdôraznilo Ministerstvo financií (MF) SR v dôvodovej správe k schválenej novele. Zmeny majú podľa MF priniesť do rozpočtu 15 miliónov eur v budúcom roku, 126 miliónov eur v roku 2026 a 180 miliónov eur v roku 2027.

Ladislav Kamenický
Zobraziť galériu (6)
Ladislav Kamenický  (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Rezort financií upozornil, že spotreba nových, inovatívnych tabakových výrobkov na Slovensku každý rok rastie, a to v čoraz mladších vekových skupinách. Stávajú sa tak náhradami klasických tabakových výrobkov. "Z dôvodu ich zatiaľ krátkej existencie na trhu nie je možné v súčasnosti na základe dostupných dôkazov tvrdiť, že ide o výrobky, ktoré sú menej škodlivé, a to najmä pri nízkych vekových kategóriách, pri potenciálnom riziku budúcich verejných výdavkov na zdravotnú starostlivosť spojenú s užívaním týchto produktov. Naopak, ich užívanie nie je často spojené s vedomím potenciálne existujúcich zdravotných rizík v širokej verejnosti," upozornilo ministerstvo.

Daň sa pritom podľa MF považuje za jeden z najúčinnejších nástrojov kontroly spotreby výrobkov spadajúcich do negatívnych externalít, a to najmä u mladšej populácie. Na výzvy spojené s novými produktmi má v krátkom čase reagovať aj Európska únia. "Pokiaľ ide o región V4, Poľsko v súčasnosti zdaňuje elektronické cigarety, Maďarsko elektronické cigarety a nikotínové vrecúška a Česko zdaňuje elektronické cigarety, nikotínové vrecúška, iné nikotínové výrobky, žuvací tabak a šnupavý tabak," priblížil rezort financií.

Ladislav Kamenický
Zobraziť galériu (6)
Ladislav Kamenický  (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Vzrastajúca spotreba takýchto výrobkov bez účinnej kontroly znamená podľa MF aj vyššie riziko daňových únikov. Na základe údajov z eKasy od januára 2022 do decembra 2023 ich spotreba výrazne vzrástla. Predaj elektronických cigariet medziročne vzrástol o 200 % a nárast predaja nikotínových vrecúšok predstavoval 57 %.

Keďže v súčasnosti podľa rezortu financií neexistuje ucelený rámec kontroly ich predaja a časť produktov môže byť nelegálna, respektíve zdraviu škodlivá, navrhuje zaviesť systém evidencií na obchodovanie s predmetnými tovarmi vrátane kontroly ich distribúcie a predaja na diaľku. Výkon kontroly nad tovarom súvisiacim s tabakovými výrobkami sa zverí colným úradom. Jednotlivé ustanovenia novely by mali nadobudnúť účinnosť postupne 1. novembra 2024, 1. februára 2025, 1. januára a 1. februára 2026.

Novým členom dozornej rady ÚDZS by sa mohol stať Š. Durdík

Vláda schválila návrh na zvolenie Štefana Durdíka do funkcie člena dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). O návrhu musí ešte rozhodnúť Národná rada SR. Kabinet na stredajšom zasadnutí zároveň vzal na vedomie zánik výkonu funkcie člena dozornej rady úradu Juraja Váňu uplynutím funkčného obdobia ku dňu 24. júna. Vláda rozhodla aj o vymenovaní Róberta Illéša do funkcie člena správnej rady ÚDZS dňom 23. mája.

Možnosť požadovať predčasné splatenie úveru má mať nové pravidlá

Možnosť veriteľa požadovať úhradu celej dlžnej sumy pri nesplácaní úveru má mať nové pravidlá. Tie majú zohľadňovať aj iné kritériá ako počet omeškaných splátok. Vyplýva to z návrhu novely Občianskeho zákonníka z dielne Ministerstva spravodlivosti (MS) SR, ktorý v stredu schválila vláda.

Cieľom je zosúladiť slovenskú legislatívu so závermi Súdneho dvora Európskej únie, ktorý v prípade, týkajúcom sa Slovenska, poukázal na nesúlad vnútroštátnej právnej úpravy s normami EÚ. Ministerstvo preto navrhuje nové pravidlá pre uplatnenie práva na predčasné splatenie úveru. "Navrhovaná nová právna úprava upravuje možnosť dodávateľa požadovať úhradu celého plnenia, resp. celej dlžnej sumy za zákonom ustanovených podmienok, ktoré zohľadňujú nielen počet omeškaných splátok, ale aj ich celkovú ´omeškanú´ výšku vo vzťahu k celkovej výške plnenia, na ktoré je spotrebiteľ podľa spotrebiteľskej zmluvy povinný, a vo vzťahu k dĺžke trvania spotrebiteľskej zmluvy," vysvetlilo MS.

Veriteľ by tak mohol v budúcnosti požadovať vrátenie celého plnenia, ak je jeho dlžník celkom alebo čiastočne v omeškaní aspoň s troma splátkami. Omeškaná suma pritom musí byť najmenej 10 % celkovej výšky plnenia pri zmluve dohodnutej najviac na tri roky, 5 % pri zmluve dohodnutej na viac ako tri roky, prípadne 2,5 % pri úvere zabezpečenom záložným právom k nehnuteľnosti na bývanie.

Navrhované znenie ponecháva na uvážení veriteľa, či a kedy si toto právo uplatní, avšak len počas obdobia, kedy sú splnené podmienky na tzv. zosplatnenie. Pred uplatnením tohto práva bude povinný vyzvať spotrebiteľa na vrátenie celej dlžnej sumy a určiť mu lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní. "Až po uplynutí tejto dodatočnej lehoty sa stáva celé plnenie zo spotrebiteľskej zmluvy splatným," doplnil rezort spravodlivosti v dôvodovej správe. Navrhovaná novela, ktorej inšpiráciou je podľa MS nemecká právna úprava, zároveň nevylučuje inú úpravu zmluvných podmienok. Vládny návrh zákona predloží šéf Národnej rady (NR) SR na ďalšie ústavné prerokovanie. Účinnosť novely sa navrhuje od 1. novembra 2024.

Látka HHC sa má zaradiť do zoznamu omamných látok

Zoznam omamných a psychotropných látok sa má rozšíriť. Zaradiť sa doň majú aj látky HHC, HHC-P a HHC-O, ktoré na Slovensku možno kúpiť v špeciálnych automatoch. Vyplýva to z návrhu novely zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch, ktorý v stredu schválila vláda.

"HHC sa predáva otvorene ako legálna náhrada za výrobky z konope s obsahom THC, hoci dostupné informácie naznačujú, že účinky HHC sú podobné ako u THC. (...) Informácie z prebiehajúcich výskumov týkajúcich sa účinkov HHC a príbuzných látok naznačujú potenciál vytvárania návyku, ako aj psychickú a fyzickú závislosť charakterizovanú zmenami správania a závažnými zdravotnými a psychosociálnymi dôsledkami," priblížil rezort zdravotníctva v materiáli.

Ministerstvo už skôr deklarovalo potrebu zaradenia látok medzi zakázané látky. Odôvodňovalo to najmä ohrozením širokej verejnosti, predovšetkým detí a mládeže, ktoré v súčasnosti majú k látkam voľný prístup. Na ohrozenie mládeže v súvislosti s HHC upozornili koncom minulého roka aj lekári z Národného ústavu detských chorôb. Informovali o prípadoch otravy detí.

Vláda schválila strategické zámery činnosti Sociálnej poisťovne do roku 2029

Dostupné profesionálne služby klientom, moderne riadená inštitúcia a efektívny manažment zdrojov - to sú strategické zámery činnosti Sociálnej poisťovne (SP) na obdobie 2024 - 2029, ktorých návrh v stredu schválila vláda. Predložený bude na rokovanie Národnej rady (NR) SR.

"Účelom strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne je identifikácia základných dlhodobých cieľov rozvoja poisťovne, spôsoby ich dosiahnutia a alokácia zdrojov nevyhnutných na ich uskutočnenie v rámci celej organizačnej štruktúry poisťovne, ktoré budú napĺňané konkrétnymi opatreniami, projektovými a líniovými úlohami," uviedla Sociálna poisťovňa v materiáli na rokovanie vlády.

Strategické zámery na obdobie 2024 - 2029 nadväzujú podľa súčasného vedenia SP na podobný dokument, ktorý bol vypracovaný na obdobie 2022 - 2027 a schválený vládou i parlamentom. Niektoré opatrenia zo strategických zámerov na roky 2022 - 2027 už boli zavedené, tie doteraz nerealizované ostávajú súčasťou nových strategických zámerov SP.

Sociálna poisťovňa sa sústredila v dokumente na rozvoj dostupných profesionálnych služieb klientom, ktoré majú byť zamerané na zlepšenie poskytovaných služieb poisťovne navonok voči svojim klientom i partnerom a komunikácie s nimi. Stanovila si tiež budovať moderne riadenú inštitúciu zameranú na zlepšenie riadenia poisťovne dovnútra voči svojim zamestnancom a interným procesom. Pracovať chce tiež na efektívnom manažmente zdrojov, ktorý bude zameraný na zlepšenie manažmentu dostupných zdrojov a ich efektívnemu a hospodárnemu využívaniu.

"Všetky ciele, opatrenia alebo výstupy patria do jednej z týchto troch kategórií strategického smerovania. Zároveň poisťovňa eliminuje také aktivity, ktoré by k niektorému smerovaniu neprispievali alebo spôsobovali nemožnosť dosiahnutia niektorého zámeru. Všetky strategické zámery a súvisiace opatrenia nevyhnutné na ich naplnenie budú realizované so zreteľom na Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2023-2027," uviedla SP.

Koordinátorom digitálnych služieb sa má stať RpMS

Koordinačným orgánom pre dohľad nad dodržiavaním povinností poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb vrátane internetových vyhľadávačov má byť Rada pre mediálne služby (RpMS). Vyplýva to z návrhu novely zákona o mediálnych službách a transpozície príslušných nariadení Európskej únie (EÚ), ktorý v stredu schválila vláda. Kabinet takisto odobril návrh, aby sa o legislatíve rokovalo v skrátenom konaní.

Tzv. národný koordinátor bude mať úlohu presadzovať nariadenia EÚ o digitálnych službách a dohľad nad trhom, s právomocou ukladať sankcie za porušenie povinností. "Za hlavný orgán zodpovedný za aplikáciu a presadzovanie týchto nariadení EÚ sa navrhuje RpMS, ktorá má už v súčasnosti kompetencie v oblasti platforiem na zdieľanie videí a platforiem na zdieľanie obsahu," vysvetľuje ministerstvo kultúry. Rada by v tejto súvislosti mala disponovať aj príslušnými vyšetrovacími právomocami, podobne ako ich budú mať národní koordinátori v iných členských štátoch.

RpMS bude mať tiež väčšiu voľnosť v rozhodovaní o vyhlasovaní výberových konaní na rozhlasové frekvencie, v novele zákona chce predkladateľ vypustiť obmedzenie, podľa ktorého sa tieto výberové konania mohli konať iba dvakrát ročne v konkrétnych obdobiach. "RpMS sa tak bude môcť lepšie prispôsobiť aktuálnemu počtu voľných frekvencií," argumentuje ministerstvo.

Návrh novely zákona o mediálnych službách takisto upravuje povinnosti v oblasti multimodálneho prístupu v televíznom vysielaní RTVS. Medzi programy, ktoré sú vyňaté z povinnosti hlasového komentovania pre nevidiacich, sa podľa návrhu novely majú zaradiť aj publicistické programy založené na diskusii hostí. "Pri publicistických programoch, ktoré sú založené na diskusii hostí, totiž nie je potrebné pre ich vnímanie a pochopenie zo strany nevidiacich realizovať hlasové komentovanie pre nevidiacich, keďže z hľadiska obrazovej zložky majú zvyčajne statický priebeh," uvádza návrh.

Rovnako uvádza, aby sa povinný podiel programov s multimodálnym prístupom vo vysielaní RTVS určil ako podiel z celkového vysielacieho času programov vo vysielaní všetkých televíznych programových služieb za kalendárny štvrťrok. Novela mediálneho zákona má podľa schváleného návrhu nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou niektorých ustanovení, ktoré sú naviazané na iné zákony, napríklad zákon o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím.

Slovensko sa pripojí k Dohodám Artemis týkajúcim sa vesmírneho prieskumu

Slovensko sa pripojí k Dohodám Artemis týkajúcim sa vesmírneho prieskumu. Ide o politickú iniciatívu Spojených štátov, ku ktorej sa pridalo zatiaľ 39 ďalších štátov sveta. Vláda v stredu vzala zámer na vedomie a splnomocnila na podpis dokumentov ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD). "Princípy dohôd sa snažia reflektovať podmienky 21. storočia, existenciu komerčných aktérov vo vesmírnej oblasti a technologický progres. Pre Slovenskú republiku dohody predstavujú platformu na prehlbovanie spolupráce v oblasti vesmírneho výskumu, vývoja a priemyslu s USA, ako aj ďalšími zapojenými krajinami," priblížil predkladateľ.

Tomáš Drucker
Zobraziť galériu (6)
Tomáš Drucker  (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Autormi dohôd sú Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov amerických a americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA). Definujú ich ako súbor princípov a akýsi kódex zodpovedného mierového prieskumu Mesiaca, Marsu a ďalších vesmírnych telies v rámci nimi pripravovaného vesmírneho programu Artemis z roku 2019, ktorého cieľom je pristáť na Mesiaci do roku 2025 a do konca desaťročia vytvoriť udržateľnú prítomnosť na Mesiaci s potenciálom vesmírnej misie aj na Mars.

Na programe pod vedením NASA participujú aj ďalšie vesmírne agentúry členských štátov Európskej únie, Kanady a Japonska, ako aj mnohé súkromné spoločnosti. Na programe Artemis sa tiež zúčastňuje Európska vesmírna agentúra, ktorej pridruženým členom je aj Slovenská republika. Dohody podpíše minister školstva na svojej zahraničnej pracovnej ceste do USA.

Pracovná skupina bude riešiť návrhy na zlepšenie bezpečnostnej situácie

Na Úrade vlády SR vznikne pracovná skupina k príprave opatrení a návrhu zákona na zlepšenie bezpečnostnej situácie. V stredu o tom rozhodla vláda. Ako približuje uznesenie, vedúci Úradu vlády SR má vytvoriť pracovnú skupinu "s cieľom navrhovania odporúčaní, opatrení a prípravy návrhu zákona, ktorého účelom bude riešiť preventívne a bezpečnostné opatrenia na zlepšenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike".

Šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) potvrdil, že pracovná skupina pripraví súbor podnetov, ktoré budú reagovať na minulotýždňový útok na premiéra Roberta Fica (Smer-SD). "Následne príde k dohode na koaličnej rade, či sa tieto idey zjednocujú. Pri bodoch, kde bude prienik, príde k legislatívnej príprave materiálov," podotkol.

V stredu zasadala vláda:
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) hovorí o nastavovaní rôznych opatrení, pričom môže ísť aj o legislatívne zmeny. "Ak prídeme k tomu, že je potrebné zaviesť nejaké úpravy v legislatíve z hľadiska útokov verbálnych, či už na verejných činiteľoch alebo iné osoby, či už v médiách alebo na sociálnych sieťach, tak samozrejme navrhneme takúto právnu úpravu," načrtol.

V stredu zasadala vláda:
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Projekt novej nemocnice v Prešove by mal stáť 550 miliónov eur

Projekt novej vojenskej nemocnice v Prešove by mal stáť podľa odhadov 550 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu na vydanie súhlasu s postupom pri realizácii stavebnej časti investičného projektu, ktorý v stredu schválila vláda. Kabinet zároveň súhlasil s prevodom pozemkov, na ktorých sa má stavať, pod rezort obrany. Odobril aj začatie obstarávania projektu.

"Objekt nemocnice poskytne v regióne Šariš viac ako 2800 pracovných miest pri lôžkovej kapacite približne 942 lôžok. Zároveň zastreší priestor pre výskum a rovnako zabezpečí aj štúdium nových lekárov, ktorých počet sa zvýši," dodalo Ministerstvo obrany SR.

Plánovaná nemocnica má byť podľa materiálu koncovým typom zdravotníckeho zariadenia, kde sa pod jednou strechou nachádzajú všetky oddelenia, urgentný príjem, operačné sály, výukové a výskumné priestory, lôžková časť pacientov, psychiatria pre deti a dospelých, súdne lekárstvo, rehabilitačný trakt či heliport. Projekt počíta aj s výstavbou parkovacieho domu s kapacitou 1120 miest. So stavebnými prácami by sa malo začať ešte v tomto roku. Rezort odhaduje, že na dokončenie projektu bude potrebných 31 mesiacov.

Viac o téme: NávrhyRokovanie Vláda SR
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Celý program

Ďalšie zo Zoznamu