Piatok19. apríl 2024, meniny má Jela, zajtra Marcel

Veľký PREHĽAD zvýšených poplatkov od apríla: TU všade si poriadne priplatíte

Ilustračné foto Zobraziť galériu (2)
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Od 1. apríla sa pripravte na nárast viacerých poplatkov. Po vrecku sa budete musieť buchnúť pri vybavovaní nových dokladov, na katastrálnom úrade, pri vybavovaní rôznych žiadostí ale aj na súdoch. Prinášame vám veľký prehľad, za čo všetko si priplatíte, v niektorých prípadoch poriadne.

Nové poplatky za doklady 

Úkon

Pôvodná suma

Nová suma

Nový občiansky preukaz

4,50 eura

7 eur

Stratený preukaz s platnosťou do 10 rokov

9 eur

14 eur

Stratený preukaz s platnosťou nad 10 rokov

16,50 eura

25 eur

Doručenie preukazu na udanú adresu

3 eurá

4 eurá

Vydanie cestovného pasu do 30 dní

Pôvodná suma

Nová suma

Deti do 6 rokov

8 eur

12 eur

Deti od 6 do 16 rokov

13 eur

20 eur

Občania od 16 rokov

33 eur

50 eur

Vydanie cestovného pasu do 10 dní

Pôvodná suma

Nová suma

Deti do 6 rokov

16 eur

24 eur

Deti od 6 do 16 rokov 

26 eur

40 eur

Občania od 16 rokov

66 eur

100 eur

Vydanie cestovného pasu do 2 dní

Pôvodná suma

Nová suma

Deti do 6 rokov

24 eur

36 eur

Deti od 6 do 16 rokov 

39 eur

60 eur

Občania od 16 rokov

99 eur

159 eur

Na katastri nehnuteľností zaplatíte po novom:

Úkon

Pôvodná suma

Nová suma

Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností
 

66 eur

100 eur

Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky

33 eur

50 eur

Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie – fyzická osoba
 

9,50 eur

15 eur

Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie – právnická osoba
 

165,50 eur

250 eur

Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých informácií

27 eur

40 eur

Overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu
 

7 eur

10 eur

Vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj začatých päť strán formátu A4

8 eur

12 eur

Splnomocnenie – správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 266 eur, ak účastník konania pri doručení návrhu na vklad do katastra nehnuteľností žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní
 

266 eur

300 eur

Poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného katastrálneho ú­zemia
 

3 eurá

5 eur

Poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností na vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu v rámci jedného katastrálneho ú­zemia
 

17 eur

25 eur

Vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov

8 eur

12 eur

Zvýšenie súdnych poplatkov (výber)

Poplatky vyberané v civilnom procese                    a správ. súd. procese:

Pôvodná suma

Nová suma

Zo žaloby alebo z návrhu na začatie konania, ak nie je ustanovená osobitná sadzba

 

 

a) z ceny (z úhrady) predmetu konania alebo z hodnoty predmetu sporu

6 %, najmenej 16,50 eura, najviac 16 596,50 eura, v obchodných veciach najviac 33 193,50 eura

Najmenej 25 eur, Najviac 25 000 eur, v obchodných veciach najviac 50 000 eur

b) ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi

99,50 eura

140 eur

c) Návrh na nariadenie alebo zrušenie neodkladného opatrenia

33 eur

50 eur

d) Návrh na nariadenie neodkladného opatrenia podľa osobitného predpisu, ktoré sa má vykonať

 

 

1. čo i len sčasti v Slovenskej republike

49,50 eura

70 eur

2. v inom členskom štáte Európskej únie

33 eur

50 eur

e) Návrh na zrušenie alebo zmenu neodkladného opatrenia podľa osobitného predpisu

33 eur

50 eur

f) Žiadosť o získanie informácie, ktorá je súčasťou návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia podľa osobitného predpisu9a)

3 eurá za každý členský štát EÚ,
v ktorom sa má informácia získať

5 eur

g) Návrh na vykonanie neodkladného opatrenia podľa osobitného predpisu9a)nariadeného v inom členskom štáte Európskej únie

16,50 eura

25 eur

 

 

 

Žaloba na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

66 eur

100 eur

Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov z predmetu konania,

ak sa konanie skončilo rozsudkom, 3 % a ak sa konanie skončilo súdnym zmierom, 1 %, najmenej 66 eur, najviac 16 596,50 eura

Najmenej 100 eur, najviac 25 000 eur

Žaloba na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

165,50 eura

250 eur

Návrh na začatie konania o rozvod manželstva

66 eur

100 eur

Návrh na začatie konania o určenie neplatnosti alebo o určenie neexistencie manželstva

66 eur

100 eur

Návrh na určenie výživného medzi manželmi, príspevku na výživu rozvedeného manžela, vyživovacej povinnosti medzi ostatnými príbuznými a z návrhu o ich zvýšenie

2 % z ceny predmetu najmenej 16,50 eura

25 eur

Návrh na zníženie alebo na zrušenie výživného medzi manželmi, príspevku na výživu rozvedeného manžela a vyživovacej povinnosti medzi ostatnými príbuznými

2 % z ceny predmetu konania, najmenej 16,50 eura

25 eur

Návrh na začatie konania vo veciach určenia rodičovstva

66 eur

100 eur

 

 

 

a) Konanie o dedičstve

 

 

do 3 319 eur čistej hodnoty dedičstva

6,50 eura

10 eur

do 9 958 eur čistej hodnoty dedičstva

16,50 eura

25 eur

nad 9 958 eur z čistej hodnoty dedičstva

0, 2 %, najviac 165,50 eura

Najviac 250 eur

b) Podanie návrhu na prejednanie dedičstva k novoobjavenému majetku súdom

1 % z čistej hodnoty dedičstva, ktoré sa má prejednať, najmenej 6,50 eura, najviac 165,50 eura

Najmenej 10 eur, najviac 250 eur

c) Podanie odvolania, ktoré smeruje proti rozhodnutiu súdu vo veci samej

16,50 eura

25 eur

Vo veciach obchodného registra:

Úkon

Pôvodná suma

Nová suma

a) Návrh na prvý zápis

 

 

1. akciovej spoločnosti

375 eur

550 eur

2. iných právnických osôb

150 eur

220 eur

3. organizačnej zložky podniku právnickej osoby

150 eur

220 eur

4. podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby

150 eur

220 eur

b) Návrh na zmenu právnej formy obchodnej spoločnosti (družstva)

165 eur

220 eur

c) Návrh na zápis zmeny alebo na doplnenie akéhokoľvek počtu údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby s výnimkou zmeny alebo doplnenia údajov v názve obce, v poštovom smerovacom čísle, v názve ulice alebo iného verejného priestranstva, prípadne s tým súvisiacej zmeny orientačného čísla alebo súpisného čísla, ak nedochádza k zmene jej sídla, miesta podnikania alebo bydliska

33 eur

50 eur

d) Návrh akcionára na poverenie na zvolanie valného zhromaždenia

99 eur

140 eur

e) Návrh na predĺženie lehoty, po uplynutí ktorej súd v konaní o zrušení obchodnej spoločnosti alebo družstva rozhodne o výmaze obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra aj bez návrhu podľa Civilného mimosporového poriadku

100 eur

140 eur

Ostatné zvýšenie správnych poplatkov (výber)

Úkon

Pôvodná suma

Nová suma

Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti

82,50 eura

120 eur

Zmena priezviska maloletých detí

33 eur

50 eur

Udelenie štátneho občianstva slovenskej republiky osobe nad 18 rokov

700 eur

1000 eur

Žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra

9,50 eura

14 eur

Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom alebo osobitnou matrikou s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí...

5 eur

7 eur

Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike

9,50 eura

15 eur

Uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného povolania, ak Slovenská republika nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý

30 eur

40 eur

Uznanie dokladu o vzdelaní na účel výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike

50 eur

70 eur

Uznanie odbornej kvalifikácie na účel výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike

50 eur

70 eur

Zápis prideleného daňového kódu registračnej pokladnice do náhradnej knihy pokladnice
v prípade straty, zničenia, poškodenia alebo odcudzenia

9,50 eura

14 eur

Udelenie súhlasu s nakladaním s predmetom záložného práva

9,50 eura

14 eur

Vydanie osvedčenia o registrácii ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie

6,50 eura

10 eur

 

Viac o téme: PoplatkyPrehľad
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Celý program

Ďalšie zo Zoznamu