Pozor, aby neprepadol váš hlas! Ako voliť v prezidentských voľbách | Topky.sk

°C

Štvrtok, 23. január 2020. Meniny má Miloš, zajtra Timotej.

Pozor, aby neprepadol váš hlas! Ako voliť v prezidentských voľbách

Zdroj: Getty Images
01.02.2019 10:15

BRATISLAVA – Prezidentské voľby sa blížia. Už o pár týždňov si budú občania Slovenskej republiky voliť nového prezidenta. V polovici marca pristúpite k volebným urnám, aby ste dali hlas svojmu favoritovi. Prečítajte si, ako prebieha proces voľby.


Po príchode do volebnej miestnosti sa preukážete potrebnými dokladmi. Občania Slovenskej republiky predložia občiansky preukaz, ak volíte mimo svoj obvod k občianskemu preukazu priložíte aj hlasovací preukaz. Občania s trvalým pobytom v zahraničí predložia slovenský cestovný doklad a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine.

Hlasujete v osobitnom priestore

Po predložení potrebných dokladov okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov.  Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní. V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov na hlasovacom lístku zakrúžkujte poradové číslo kandidáta, ktorému ste sa rozhodli odovzdať svoj hlas.

Čo robiť, ak sa pomýlite

Ako volič môžete zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Ak zakrúžkujete viac poradových čísiel kandidátov, je takýto hlasovací lístok neplatný. Upravený hlasovací lístok vložíte do obálky a následne do volebnej schránky. Ak ste sa pomýlili, na vyžiadanie vám okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok vložíte do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Pokiaľ ako volič nemôžete hlasovací lístok upraviť sám pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôžete čítať alebo písať, je potrebné pred hlasovaním túto skutočnosť oznámiť okrskovej volebnej komisii.

V takom prípade máte po oznámení právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa vašich pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie vložiť iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Za porušenie hrozí pokuta

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nesprávne upravený hlasovací lístok do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.


Nástroje k článku


AUTOR: © Zoznam/AMaj

Nahlásiť chybu

Najčítanejšie články