Znížiť extrémne teploty v mestách pomôžu eurofondy z agrorezortu | Topky.sk
Pondelok, 25. október 2021. Meniny má Aurel, zajtra Demeter.

Znížiť extrémne teploty v mestách pomôžu eurofondy z agrorezortu

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: STERED
19.10.2017 15:00

BRATISLAVA – „Horúce teploty a sucho netrápia len poľnohospodárov, ale aj obyvateľov miest. Globálna zmena klímy sa v týchto dňoch prejavuje najmä rekordne vysokými teplotami, ktorých účinky však vieme zmierňovať,“ povedala Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Klimatické zmeny spôsobujú aj extrémne mrazy, sucho, povodne alebo víchrice.


MPRV SR v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v marci tohto roku spustilo výzvu na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach (mimo Bratislavy). Oprávnenými žiadateľmi sú organizácie štátnej správy, obce, mestá, samosprávne kraje, subjekty verejnej správy, mimovládne organizácie a subjekty zo súkromného sektora.

Slovenské mestá môžu využiť eurofondy na zelené strechy

Podpora z eurofondovej výzvy sa vzťahuje najmä na budovanie prvkov drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelených parkov, zelených stien a zelených striech, ale tiež aktivity v oblasti dopravnej infraštruktúry ako sú zelené koridory pozdĺž cyklotrás, čiže aleje, živé ploty, remízky. Výzva podporuje aj opatrenia na prácu s dažďovou vodou. Ide o budovanie dažďových nádrží a predčisťovanie dažďových vôd a tiež zavedenie osobitných zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu.

Jaguár Land Rover - overovacia inštalácia ľahkej vegetačnej strechy preukázala odlnosť voči víchrom a až 40% úspory energií na chladenie priestorov.
Jaguár Land Rover -
Zdroj: STERED

Ponuka eurofondov určených na zlepšenie environmentálnych aspektov prvom kole výzvy nebola využitá, keď nebol podaný žiadosť žiadny projekt na zelenú strechu. „Pritom parametre zelených striech nie sú presne špecifikované, čo dáva žiadateľom voľnosť. Z hľadiska dopadu na životné prostredie už 5% zatrávnených striech v meste je pre životné prostredie významným prínosom,“ zdôrazňuje Ing. Michal Feik, štátny radca z Odboru komunikácie a marketingu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Envirorezort pripravuje Akčný plán boja proti suchu

Zaviesť opatrenia na zadržiavanie vody v krajine s cieľom minimalizovať sucho, zlepšiť monitoring sucha budovaním nových meracích staníc, ako aj systém krízového manažmentu sucha a určiť priority pri zásobovaní vodou počas dlhotrvajúceho sucha. To je hlavným cieľom kľúčového dokumentu v boji proti suchu z dielne ministerstva životného prostredia. Akčný plán plánuje envirorezort predložiť na rokovanie vlády do konca tohto roka. „Sucho je fenoménom, s ktorým bojuje celý svet nielen v posledných rokoch. Preto pracujeme na pláne, ktorý má za cieľ pripraviť návrh opatrení na zmiernenie následkov sucha,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

Uvažuje sa tiež o zriadení rizikového fondu pre poľnohospodárov. „Naši poľnohospodári potrebujú, aby bol takýto fond vytvorený čo najskôr. Musí byť funkčný a pomáhať tým, ktorí to budú najviac potrebovať“.

Uplatnenie Obehovej ekonomiky - overená kvalita materiálov z automobilového priemyslu prispieva k novej kvalite životného prostredia

„Zelená strecha“ je jedným z aktívnych prvkov , ktorý výrazne prispieva k zmieňovaniu prehrievania ovzdušia, je významným prvkov pre vodozádržnoť a vodovýparnosť v mieste zrážok . Pre investora prináša však i ďalšie , synergické efekty v energetickej efektívnosti prevádzky budovy.

Trh ponúka viacero skladieb zelených striech. Osobitnú pozornosť v sortimente ľahkých extenzívnych vegetačných striech zaujíma skladba ktorá využíva zhodnotené odpady z automobilového priemyslu. Toto jedinečné riešenie vzniklo vďaka zmysluplnej podpory štrukturálnych fondov premenu odpadu na surovinu. Unikátne a vo svete prvé technické riešenie na spracovanie zmiešaných odpadov syntetických technických textílii, z ktorých sa vyrábajú jednotlivé diely do konštrukcie automobilu nielen že uplatňuje princípy obehovej ekonomiky - využitie odpadu ako zdroj novej suroviny. V novom výrobku z recyklovaného materiálu plne využíva overenú kvalitu materiálov z automobilového priemyslu pre novú kvalitu životného prostredia.

VW Bratislava - porovnávanie klasickej skladby zo substrátu a skladby STERED preukázalo vyššiu efektivitu pri inštalácií, odolnosť pre pochôdznosť
VW Bratislava - porovnávanie
Zdroj: STERED

Aplikácie ľahkých extenzívnych vegetačných striech s využitím materiálu STERED prináša na trh spoločnosť MDM Slovakia, s.r.o. Skalica - Centrum obnoviteľných zdrojov energií.

O tom čo robí „zelenú strechu“ so STERED zaujímavou v porovnaní s inými skladbami ľahkých extenzívnych „zelených striech“ sme sa porozprávali s konateľom spoločnosti pánom Ing. Dušanom Marečkom.

Pán Mareček , od roku 2013 sa venujete Centru obnoviteľných zdrojov energie, kde sú prezentované najnovšie technológie pre vykurovanie , ohrev TÚV a výrobu elektriny pre rodinné domy a priemyselné objekty . Fotovoltické elektrárne, tepelné čerpadlá, solárne kolektory, kotle na biomasu).Prečo ste sa rozhodli do svojho portfólia rozhodli zaradiť i ľahké extenzívne strechy a osobitne v skladbe s doskami STERED?

V súvislosti s klimatickými zmenami sa dnes čoraz častejšie hovorí o použití zelených striech., Nás oslovila skutočnosť, že zelená strecha prináša viaceré synergické efekty : zadržiava zrážkovú vodu, čím prináša ekonomický efekt v nákladoch za zrážkovné, vracia zadržanú vodu späť do malého vodného obehu, pričom prispieva k znižovaniu tepelného napätia v okolí, znižuje prašnosť. Predlžuje životnosť hydroizolácie strešného plášťa až 2 násobne . Zelená strecha má však nesporné pozitívne vplyvy na energetickú hospodárnosť budov. Exaktne máme overené, že pri udržovaní strechy v mokrom stave (čerpanie vody z retenčných nádrží naspäť na strechu v závislosti na intenzite osvetlenia a vonkajšej teplote) prináša až 40% úspory energie na chladenie priestorov pod zelenou strechou. Zvyšuje sa tiež účinnosť fotovoltických panelov a vonkajších jednotiek klimatizácií umiestnených na takejto streche. Úspory nákladov na vykurovanie až do 5% v závislosti do skladby strechy. V neposlednom rade zelená strecha je i ekvivalent pre náhradu výsadby zelene , čím sa , najmä v hustej , urbanizovanej zástavbe rieši spoločenská potreba podstatne väčšou plochou zelene na streche, pričom okolie stavby môže byť využité pre obsluhu budovy. (pri splnení minimálneho podielu zelene uvedeného v záväzných regulatívoch pre dané územie).

Tomu rozumiem, ale , v čom je skladba s doskami STERED odlišná od iných ponúk?

Ako jediná využíva takmer v 80 % skladby recykláty - syntetické technické textílie, záťažové koberce , najmä z automobilového priemyslu. Spĺňa tak pravidlá "zeleného obstarávania" . Ak sme povedali, že sa chceme venovať obnoviteľným zdrojom energie, je len prirodzené , že do ponuky zelenej strechy sme vybrali skladbu práve takú, ktorá princípy obehovej ekonomiky splňuje. Dnes už vieme, že do recyklácie môžu byť postupne zaraďované i technické, záťažové koberce zo syntetických materiálov. Ani tie dnes nemajú svoju recyklačnú koncovku. Vytvárame tak zaujíma okruh obehovej ekonomiky - ako keby si developer - investor zelenou strechou so STERED predplatil budúcu recykláciu svojich odpadov - technických kobercov.

Čo ešte môže byť pre investora zaujímavé?

Okrem základných vlastností materiálov z automotive - je plne pochôdzna , teda môže byť zaťažovaná obsluhou zariadení na streche v suchom i mokrom stave, akumulačná a drenážna vrstva je už v samotnej doske v hrúbke 50 mm, táto samotná zadrží až 25 l vody na m2 , tým sa dosahuje vysoký podiel výparu vody ( ochladzovanie a zvlhčovanie vzduchu), má schopnosť rýchlej akumulácie vody prívalového dažďa v samotnej doske STERED – až 15 l/m2 za prvých 15 min.

Za nespornú prednosť považujeme nízky difúzny odpor dosky z recyklovanej syntetickej technickej textílie umožňuje strechu využiť na systémové vyparovanie sivej vody ( zadržaná dažďová voda, prečistená voda..) , priemer výparu je 3-9 l vody /m2/deň – príklad samo zavlažovacích kvetináčov.

Ak si uvedomujeme , že máme čoraz viac dní bez zrážok, budované retenčné nádrže na zadržanie prívalového dažďa môžu byť vďaka zelenej streche menšie , čo predstavuje nemalú úsporu investičných nákladov. Ale najmä v období dlhotrvajúcich horúčav vieme práve dodanou sivou vodou do retenčných nádrží a napr. prečistená voda z ČOV , vracať na strechu za účelom ochladzovania.

Hovorili ste o zelenej streche ako súčasti energetickej bilancie budovy . vysvetlite, prosím bližšie , čo si pod tým máme predstaviť?

Inštalovanie zelenej strechy znižuje tepelné napätie na strešnom plášti v letných dňoch až o 12-20 °C , čo má pozitívny ekonomický vplyv na šetrenie s energiou pre chladenie vzduchu pre klimatizácie, prispieva k tomu samotný kondenzát z chladiacich jednotiek, ktorý vstrebáva zelená strecha,

Skladba zvyšuje tepelnú zotrvačnosť – čas za ktorý sa prederie teplo/chlad na druhú stranu, čo prispieva k možnosti znižovania potrebnej tepelnej izolácii v skladbe strešného plášťa

Dobre , hovoríte o syntetickej textílii , ale čo zeleň, vegetácia?

V časti zeleň je partnerom spoločnosť ARBOR, okrasné a ovocné dreviny, s.r.o. Senec . Už dnes je známe, že na zakladanie trávnikov, rohoží pre zelené strechy a z rastlín rodu SEDUm ( rozchodníky sa používa textília). Viacročné overovanie vlastnosti materiálu STERED preukázalo, že na založenie zelene nie je buď vôbec potrebný substrát , prípadne maximálne do 2 cm, čo výrazne ovplyvňuje plošné zaťaženie. Podľa účelu zelenej strechy dnes vieme ponúknuť vegetačné skladby od rohoží, cez lokálne výsadby , zazelenanie cez skladby postupné rozmnoženie z rezkov až po presne naprojektovanú vodomilnú zeleň - machy , lišajníky, vodomilné traviny - to pre skladby silne výparných striech.

Využitie dosky zo synteticky v skladbe prináša jednoduchosť inštalácie, ale najmä v ostatnom období istotu pre projektantov, investorov a užívateľov - pevnosť kotvenia proti náhlym poryvom vetra ,pre víchor . Umožňuje ho chemické kotvenie k podkladu, vhodné i na šikmé strechy,

Plošné zaťažanie od 25 kg/ m2 v suchom stave plus 30 -35 kg – plošne nasýtený vodou umožňuje inštaláciu i na staršie stavebné objekty.

 

Ďakujem , za rozhovor 

- reklamná správa -


Galéria

Ilustračné foto Jaguár Land Rover - VW Bratislava - porovnávanie

Nástroje k článkuPR článok


FOTO: STERED

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články