°C

Piatok, 5. marec 2021. Meniny má Fridrich, zajtra Radoslav.

KORONAVÍRUS Očkovacia stratégia má 11 fáz! Niektorých presunuli: Kedy sa dostanete na rad vy?

Krajčí zverejnil novú stratégiu vakcinácie
Krajčí zverejnil novú stratégiu vakcinácie
Zdroj: Topky - Ján Zemiar
20.01.2021 15:30

BRATISLAVA - Na svete je nová očkovacia stratégia. Kým vláda na čele s ministerstvom zdravotníctva SR v minulosti prezentovali 4 fázy očkovania, dnes je plán podstatne podrobnejší a delí sa až na 11 fáz. Na Slovensku sa v týchto dňoch očkuje len dvoma mRNA vakcínami - od spoločnosti Pfizer a BioNTech a od spoločnosti Moderna.


Jedenásť fáz očkovania:

Prvá fáza – vakcína sa podá

a)
1.
 zdravotníckym pracovníkom
2. študentom zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorý počas štúdia prichádza do kontaktu s pacientom,
3. zamestnancom zariadenia sociálnych služieb,
4. terénnym sociálnym pracovníkom,
5. zamestnancom obslužnej organizácie, ktorý vykonáva svoju činnosť v
nemocnici,
6. zamestnancom nemocnice, záchrannej zdravotnej služby a dopravnej
zdravotnej služby, ktorý prichádza do kontaktu s pacientom,
7. osobou, ktorá v rámci cirkvi alebo náboženskej spoločnosti registrovanej podľa osobitného predpisu poskytuje duchovnú službu pre pacientov s ochorením COVID-19 v nemocnici alebo pre prijímateľov sociálnych služieb v zariadení sociálnych služieb,
8. zamestnancom mobilného odberového miesta, ktorý prichádza do kontaktu s testovanou osobou,

b) osobe má byť podaná druhá dávka očkovacej látky v súlade so súhrnom charakteristických vlastností očkovacej látky a odo dňa podania prvej dávky očkovacej látky uplynulo aspoň 28 kalendárnych dní,

c) na očkovanie sa v daný deň nedostavili všetky osoby objednané prostredníctvom centrálneho objednávkového systému a poskytovateľ môže dávky očkovacej látky, v počte v akom sa z tohto dôvodu v daný deň nepoužili, podať prioritne osobám s vekom najmenej 65 rokov, ktorým sa v jeho zdravotníckom zariadení poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť alebo osobám s ochorením podľa bodu E písm. b), ktorým sa v jeho zdravotníckom zariadení poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť; ak nemôže dávku očkovacej látky podať osobe podľa predchádzajúcej vety, môže ju podať inej osobe s vekom najmenej 65 rokov alebo
osobe s ochorením podľa bodu E písm. b),

d) očkovanie je organizované pre väčšiu skupinu

1. prijímateľov pobytovej sociálnej služby poskytovanej v zariadení
sociálnych služieb podľa osobitného predpisu1
) a vykonáva sa priamo
v zariadení sociálnych služieb,
2. osôb, ktorým sa pravidelne vykonáva hemodialýza u poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie
stacionáru v špecializačnom odbore nefrológia , ak toto očkovanie
zabezpečí tento poskytovateľ zdravotnej starostlivosti,
3. osôb aktuálne absolvujúcich ambulantnú chemoterapiu, ak toto očkovanie
zabezpečí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, u ktorého sa chemoterapia
vykonáva,
4. imobilných ležiacich pacientov so závažným ochorením, pre ktorých
poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zabezpečí očkovanie ambulantnou
formou v domácom prostredí, v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa ambulantná starostlivosť poskytuje alebo inom prostredí.

Druhá fáza – vakcína sa podáva osobe, ktorá (Slovensko sa teraz (20.1.) nachádza v tejto fáze)

a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze alebo
b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového
systému a je osobou s vekom najmenej 85 rokov.

Tretia fáza – vakcína sa podáva osobe, ktorá

a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze alebo druhej fáze alebo
b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového
systému a je osobou s vekom najmenej 75 rokov.

Štvrtá fáza – vakcína sa podáva osobe, ktorá

a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze, druhej fáze alebo tretej fáze alebo
b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového
systému a je osobou s vekom najmenej 65 rokov.

Piata fáza – vakcína sa podáva osobe, ktorá

a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze alebo v
štvrtej fáze alebo

b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho
objednávkového systému a je osobou so závažnou chorobou významne
zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19, bez
ohľadu na vek; osobou so závažnou chorobou významne zvyšujúcou
riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je napríklad pacient

1. onkologický v štádiu liečby ochorenia,
2. s aktívnou formou hemato-onkologického ochorenia,
3. s transplantáciou solídnych orgánov,
4. s transplantáciou krvotvorných buniek (BMT),
5. s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu
GOLD C,D
6. v minulosti liečený pre závažnú formu sepsy alebo ktorý prekonal
v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom,
7. so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej
poruchy,
8. s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV),
9. po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami,
10. so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami
reštrikčných ochorení srdca,
11. s diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia na
minimálne 2 orgánoch,
12. s HIV v štádiu AIDS/late presenter,
13. s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/s),
14. s extrémnou obezitou - BMI vyšší ako 35,
15. so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu
infekcie na ostatných),
16. s cirhózou pečene,
17. so závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaný a
vyžadujúci substitučnú liečbu,
18. so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu
a substitučnú liečbu,
19. so závažnou neurologickou chorobou – sclerosis multiplex
vyžadujúcou liečbu, myastenia gravis, amyotrofická laterálna
skleróza a iné,
20. s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným
znížením kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia ochorenia)
21. so závažnou formou reumatologických, gastroenterologických
a iných ochorení vyžadujúce biologickú liečbu,
22. so závažnými poruchami hemokoagulácie,
23. so závažným priebehom infekčných ochorení (napr.
tuberkulóza).

Šiesta fáza – vakcína sa podáva osobe, ktorá

a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze, štvrtej fáze
alebo piatej fáze alebo

b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho
objednávkového systému a je osobou so stredne závažnou chorobou
zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 bez
ohľadu na vek; osobou so stredne závažnou chorobou zvyšujúcou
riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je napríklad pacient

1. s onkologickým ochorením v dlhodobej remisii,
2. s onkologickým ochorením prekonaným v minulosti,
3. s druhým a tretím stupňom hypertenzie ESH/EHC,
4. s ischemickou chorobou srdca, pacient po prekonaní infarktu
myokardu a cievnej mozgovej príhody bez závažnejších komplikácií,
5. s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu
GOLD A,B,
6. liečený pre bronchiálnu astmu a závažné formy alergie a atopie,
7. s miernym stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy,
8. s diabetes mellitus s postihnutím maximálne jedného orgánu,
9. s v minulosti prekonanou sepsou alebo pneumóniou,
10. HIV pozitívny, ktorý nie je v štádiu AIDS,
11. s chronickým zlyhaním obličiek (GF vyššie ako 0,5 ml/s),
12. s obezitou – BMI vyšší ako 30,
13. so stredne závažnou psychiatrickou chorobou (vyššie riziko prenosu
infekcie na ostatných),
14. s chronickou chorobou pečene, ktorá nie je v štádiu cirhózy,
15. so stredne závažnou metabolickou chorobou, dispenzarizovaný a
nevyžadujúci substitučnú liečbu,
16. so stredne závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a
substitučnú liečbu,
17. so stredne závažnou formou reumatologických, chronických
gastroenterologických a iných ochorení nevyžadujúcich biologickú
liečbu,
18. so stredne závažnými poruchami hemokoagulácie.

Siedma fáza – vakcína sa podáva osobe, ktorá

a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze, štvrtej fáze,
piatej fáze alebo šiestej fáze alebo

b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového
systému a je učiteľom s vekom najmenej 55 rokov.

Ôsma fáza vakcína sa podáva osobe, ktorá

a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze, štvrtej fáze,
piatej fáze, šiestej fáze alebo siedmej fáze alebo

b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového
systému a je osobou s vekom najmenej 55 rokov.

Deviata fáza vakcína sa podáva osobe, ktorá

a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze, štvrtej
fáze, piatej fáze, šiestej fáze, siedmej fáze alebo ôsmej fáze alebo

b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového
systému a je učiteľom.

Desiata fáza – vakcína sa podáva osobe, ktorá

a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze, štvrtej fáze,
piatej fáze, šiestej fáze, siedmej fáze, ôsmej fáze alebo deviatej fáze alebo

b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového
systému a je osobou s vekom najmenej 45 rokov.

Jedenásta fáza – vakcína sa podáva osobe, ktorá

a) spĺňa kritérium pre zaočkovanie v prvej fáze, druhej fáze, tretej fáze, štvrtej fáze,
piatej fáze, šiestej fáze, siedmej fáze, ôsmej fáze, deviatej fáze alebo desiatej
fáze alebo

b) je objednaná na očkovanie prostredníctvom centrálneho objednávkového
systému a je osobou s vekom najmenej 18 rokov.

Ľudia sú prekvapení

Niektorým sa dnešné zverejnenie plánu nepačilo, pretože si uvedomili, že spadajú až do nižšej fázy. V tomto prípade ide o ľudí nad 65 rokov. "Dnes však vydal Krajčí ďalšiu zo svojich obávaných vyhlášok - a som v kýbli. Z druhej fázy ma vyrazil do štvrtej," píše sťažnosť na sociálnej sieti anonym. 

KORONAVÍRUS Očkovacia stratégia má
Zdroj: Facebook/Nekŕmte nás odpadom

V minulosti pritom ministerstvo delilo vakcináciu na 4 hlavné vlny a ľudia nad 65 rokov spadali už do tej druhej, hneď po pracovníkoch prvej línie akými sú zdravotníci či lekári v nemocniciach.

KORONAVÍRUS Očkovacia stratégia má
Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR


Galéria

Krajčí zverejnil novú stratégiu

Nástroje k článku


AUTOR: © Zoznam/msz

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články