°C

Utorok, 26. január 2021. Meniny má Tamara, zajtra Bohuš.

Streda v znamení podpisovania zákonov: Prezidentka odobrila viacero noviel

Prezidentka SR Zuzana Čaputová
Prezidentka SR Zuzana Čaputová
Zdroj: Topky/Vlado Anjel
25.11.2020 15:59

BRATISLAVA - Uznesenie o odvolaní hlavného kontrolóra obce či samosprávneho kraja bude musieť byť zdôvodnené. Vyplýva to z novely zákona o obecnom zriadení, ktorou sa mení aj zákon o samosprávnych krajoch. Legislatívu v stredu podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.


Uznesenie o odvolaní hlavného kontrolóra má po novom explicitne obsahovať dôvody odvolania. V doterajšej právnej úprave tento dodatok chýbal, čo spôsobovalo nejednotný postup obcí a aplikáciu v praxi. Niektoré samosprávy odôvodňovali uznesenie o odvolaní hlavného kontrolóra, iné nie. Nová legislatíva bude účinná od 1. januára 2021.

Zrušenie oslobodenia od DPH na zásielky z 3. krajín

Od 1. júla budúceho roka dôjde k zásadným zmenám pri uplatňovaní dane z pridanej hodnoty (DPH) pri elektronickom obchodovaní s tovarom. Po novom sa zruší oslobodenie od dane pri dovoze malých zásielok z tretích štátov, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur. Vyplýva to z novely zákona o DPH, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Zámerom novely je do zákona prebrať eurosmernicu, pokiaľ ide o určité povinnosti týkajúce sa DPH pri poskytovaní služieb a predaji tovaru na diaľku. "Platná právna úprava sa vzhľadom na rýchly nárast elektronického obchodu, a teda aj nárast predaja tovaru na diaľku, dodávaného tak z jedného členského štátu do druhého, ako aj z tretích území alebo tretích krajín na územie Európskej únie (EÚ), ukázala ako nedostatočná," konštatuje Ministerstvo financií (MF) SR. Nejednotným postupom členských štátov z hľadiska uplatňovania DPH dochádza podľa ministerstva k vytváraniu zbytočnej bariéry, ktorá bráni plynulému pohybu tovaru v rámci vnútorného trhu a efektívnemu výberu DPH. "Harmonizácia a spresnenie pravidiel pri týchto transakciách zvyšuje stav právnej istoty, čo možno považovať za pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie," uvádza MF SR.

Návrh zákona o kompenzácii pre letiskové spoločnosti

Letiskovým spoločnostiam bude poskytnutá čiastočná kompenzácia v súvislosti s koronakrízou. Zavedie sa preto nový účel poskytnutia príspevku v civilnom letectve s obmedzenou lehotou na jeho poskytnutie. Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala návrh zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR.

"Naliehavosť prijatia návrhu zákona upravujúceho poskytovanie príspevku v civilnom letectve na nový účel vyplýva z dôvodu zabezpečenia čiastočnej kompenzácie oprávnených nákladov, ktoré súvisia so zabezpečením nevyhnutnej leteckej dostupnosti územia Slovenskej republiky počas krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s prenosným ochorením COVID-19," konštatuje sa v doložke vplyvov k návrhu zákona. Cieľom návrhu zákona je teda právna úprava poskytovania verejných prostriedkov v oblasti civilného letectva na nový účel s ohľadom na krízovú situáciu vyhlásenú v spojitosti s ochorením COVID-19.

Podpora cestovného ruchu na Slovensku

Cestovný ruch na Slovensku sa podporí schémou štátnej pomoci. Organizáciám cestovného ruchu (OCR) sa zároveň umožní žiadať o dotáciu poskytovanú Ministerstvom dopravy a výstavby (MDV) SR podľa údajov predkrízového roka 2019. Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o podpore cestovného ruchu z dielne rezortu dopravy, ktorá sa tým zaoberá.

Novelou sa vytvorí legislatívny rámec, ktorý umožní ministerstvu tvoriť schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis" pre podniky v odvetví cestovného ruchu. Vytvorenie týchto schém je podľa MDV nevyhnutné na zníženie negatívnych dosahov pandémie na odvetvie cestovného ruchu a pre podniky v ňom fungujúce.

Schémy pomoci sa zameriavajú na oprávnené obdobie od začiatku druhého štvrťroka 2020 do 31. decembra 2020, ktoré slúžia k výpočtu predpokladanej výšky finančného príspevku. Podnikom bude udelený finančný príspevok za predpokladu, že došlo k poklesu tržieb o viac ako 40 %. Výška príspevku je rátaná ako 4 % až 10 % z tržieb za každý mesiac, v ktorom podnikatelia zaznamenali pokles tržieb viac ako 40 %. Predpokladaná finančná potreba je vo výške 10 miliónov eur na tento rok, 70 miliónov eur na rok 2021 a 20 miliónov eur na rok 2022.

Zníženie rizika v bankovom sektore

K zníženiu rizík v bankovom sektore má prispieť novela zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu, ako aj novela zákona o bankách. Obe právne normy podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Novelou zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu sa preberá do slovenskej legislatívy eurosmernica, ktorá sa zaoberá kapacitou úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorpciu strát. Právna úprava prináša zmeny, ktoré majú zabezpečiť rovnaké podmienky pre inštitúcie a subjekty usadené v Európskej únii, a to aj na globálnej úrovni. Zosúladiť sa tak majú kritériá oprávnenosti pre záväzky použiteľné pri záchrane. Tiež rieši situácie subjektov, ktoré sa dostali do krízy.

"Inštitúcie a subjekty budú podávať správy Rade pre riešenie krízových situácií a pravidelne sprístupňovať verejnosti svoje úrovne oprávnených záväzkov a záväzkov použiteľných pri záchrane pomocou vnútorných zdrojov, ako aj zloženie týchto záväzkov vrátane ich profilu splatnosti a postavenia v bežnom insolvenčnom konaní," uvádza sa v novele. Zmeny majú prispieť aj k ochrane retailových investorov.

Novela zákona o bankách upravuje pravidlá na výpočet kapitálových požiadaviek, prináša tiež zmeny v úprave kapitálových vankúšov. Tie majú pomôcť bankám prekonať zhoršenú situáciu v čase krízy. "Dochádza k úprave limitov možných sadzieb vankúšov pre lokálne systémovo významnú banku, nastáva posun hornej hranice sadzby z dvoch percent na tri percentá, respektíve vyššiu sadzbu na základe súhlasu Európskej komisie. Zavádza sa nová povinnosť pre globálne systémovo významné banky, ktorá sa týka rozdeľovania výnosov, a to v nadväznosti na ich povinnosť plniť kapitálové požiadavky na vankúš ukazovateľa finančnej páky," zdôvodnilo ministerstvo financií.

Právna norma tiež prináša zmeny v oblasti regulácie finančných holdingových spoločností a zmiešaných finančných holdingových spoločností. Zámerom novely je tiež úprava odmeňovania. "Cieľom je predovšetkým zohľadniť princíp proporcionality, najmä v prípade presne vymedzených menších bánk a zamestnancov s nízkymi úrovňami pohyblivej zložky odmeňovania," dodalo MF SR.


Nástroje k článku


ZDROJ: TASR

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články