Nedeľa, 5. december 2021. Meniny má Oto, zajtra Mikuláš.

ŠKANDÁL Firma sa vyhrážala pri vymáhaní dlhu: Prídeme na návštevu, SOI jej naparila pokutu

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: SITA
07.07.2016 06:00

BRATISLAVA - Nekalé praktiky sú u nás na dennom poriadku. Súdy riešia nie jeden prípad, kedy sa nevinná obeť domáha spravodlivosti. Na jeden taký sme sa pozreli aj my. Firma vymáhala vyplatenie sumy od spotrebiteľa a hrozila šokujúcimi praktikami. Slovenská obchodná inšpekcia potvrdila oficiálne, že nie je vymáhať ako vymáhať.


Slovenská obchodná inšpekcia udelila pokutu 4000 eur Dražobnej a vymáhacej kancelárii, s. r. o., so sídlom na Trnávskej cesta v Bratislave pre porušenie zákazu používania nekalej obchodnej praktiky

Dražobná a vymáhacia kancelária zaslala spotrebiteľke M. P. na základe zmluvy o postúpení pohľadávky list Výzva k okamžitej úhrade nesplateného dlhu - záväzku!, v ktorom bolo okrem iného uvedené: „Pokiaľ nebudete reagovať na túto výzvu, naši pracovníci Vás pravdepodobne už v najbližších dňoch vyhľadajú a osobne navštívia, preukážu sa rovnakou listinou aká je v prílohe tohto listu - teda Oznámením o postúpení pohľadávky – poprípade služobným preukazom a budú po Vás nekompromisne a okamžite požadovať úhradu Vášho dlhu.... Využívame všetky dostupné právne prostriedky, ktoré možno k vymoženiu dlhu použiť, a vieme s nimi veľmi dobre zaobchádzať (vrátane osobného inkasa - vymáhanie, prostredníctvom príslušného súdu nariadenie exekúcie na majetok, konkurz, dražba majetku, trestné stíhanie a pod.).“

Vo výzve ďalej stálo: „Pokiaľ sa chcete osobnému konaniu s našimi pracovníkmi vyhnúť odporúčame Vám, aby ste čo najrýchlejšie dlžnú čiastku - poprípade aspoň jej primeranú časť, uhradili. Vašu platbu očakávame najneskôr do 7 dní odo dňa obdržania tejto výzvy. Pokiaľ na túto výzvu nebudete reagovať a naši pracovníci Vás budú nútení za účelom dohody o zaplatenie osobne navštíviť; môžu po Vás na mieste požadovať úhradu nákladov tejto návštevy - manipulačný poplatok.“

ŠKANDÁL Firma sa vyhrážala

Nekalé obchodné praktiky

Z uvedených výziev vyplýva, že účastník konania vo vzťahu k spotrebiteľovi využíval silnejšie postavenie, vyvíjal na neho neprimeraný nátlak pod hrozbou, že podnikne kroky, ktoré nemožno podniknúť legálne (osoba vymáhajúca pohľadávky vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy nesmie spotrebiteľa v súvislosti s uplatňovaním alebo vymáhaním pohľadávok osobne navštevovať v jeho domácnosti alebo na pracovisku), pričom predmetné konanie napĺňa znaky nekalej obchodnej praktiky vo forme agresívnej obchodnej praktiky. Uvedená obchodná praktika má negatívny dopad vo vzťahu k spotrebiteľovi, nakoľko je spôsobilá významne zhoršiť slobodu výberu alebo správanie priemerného spotrebiteľa, a tým môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil, čím došlo k porušeniu zákona  o ochrane spotrebiteľa a  zákona  o priestupkoch. 

Proti rozhodnutiu o uložení pokuty podal účastník konania odvolanie. Odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie konanie doplní, prípadne zistené vady odstráni a ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.

Povinnosťou účastníka konania bolo dodržať zákaz použitia nekalých obchodných praktík vo forme agresívnej obchodnej praktiky; čo účastník konania porušil. Za zistené nedostatky účastník konania ako predávajúci na základe zákona o ochrane spotrebiteľa v plnom rozsahu zodpovedá. V odvolaní účastník konania neuviedol žiadne nové skutočnosti ani dôkazy, ktoré by ho zbavovali zodpovednosti za zistené nedostatky.

Vo svojom odvolaní účastník konania má za to, že konajúci orgán rozhodol na základe nesprávneho posúdenia veci. Poukazuje na to, že správny orgán vo výrokovej časti napadnutého rozhodnutia konštatuje, že účastník konania vo vzťahu k spotrebiteľovi využíval silnejšie postavenie, vyvíja na neho neprimeraný nátlak pod hrozbou, že podnikne kroky, ktoré nemožno podniknúť legálne. Z uvedeného nie je jasné, na základe čoho správny orgán dospel k názoru, že postavenie účastníka konania vo vzťahu k spotrebiteľovi je „silnejšie“. Právny poriadok Slovenskej republiky priznáva rovnaké práva a povinnosti všetkým subjektom práva. Z uvedeného vyplýva, že nie je možné aby mal akýkoľvek subjekt „silnejšie postavenie“. Taktiež poukazuje na fakt, že demonštratívne uvedené kroky, ktoré boli vymenované vo „Výzve na úhradu...“ rozhodne nie sú nelegálne. Správny orgán pri rozhodovaní nesprávne posúdil časť textu „Výzvy...“ a to v časti „....naši pracovníci Vás pravdepodobne už v najbližších dňoch vyhľadajú a osobne navštívia...“ Správny orgán správne poukazuje na znenie § 9a ods. 3 zákona o ochrane spotrebiteľa „...nesmie spotrebiteľa v súvislosti s uplatňovaním alebo vymáhaním pohľadávok osobne navštevovať v jeho domácností alebo na pracovisku. Na tento účel je rovnako zakázané, akýmkoľvek spôsobom kontaktovať alebo obťažovať spotrebiteľa počas sviatkov, dní pracovného pokoja alebo počas pracovných dní v čase po osemnástej hodine...“ V predmetnej veci nebol z jeho strany spotrebiteľ rozhodne upomínaný tým, že bude navštívený v jeho domácnosti. Teda výklad predmetného znenia neznamená, že spotrebiteľ nemôže byť navštívený na inom mieste, ako je jeho domácnosť a pracovisko. Teda na základe uvedeného vyplýva, že účastník konania neporušil žiadne ustanovenie zákona o ochrane spotrebiteľa, iba upozornil a poukázal na možnosť, ktorá mu zo zákona vyplýva, ale nijakým spôsobom nedeklaroval, že ho navštívi v jeho domácnosti, či na pracovisku. V kontexte situácie, keď predmetom vymáhania pohľadávky bolo zaplatenie kúpnej ceny, ktorá bola spotrebiteľovi riadne fakturovaná, spotrebiteľ ju nikdy nenamietal čo do výšky či základu a bola v čase zaslania „Výzvy“ niekoľko mesiacov po dátume splatnosti, vyznieva citované ustanovenie až cynicky.

V súlade s uvedeným má účastník konania za to, že dôvod pre ktorý mu bola uložená pokuta vo výške 4.000,- € nikdy nenastal, nakoľko vo „Výzve“ nebola použitá „hrozba podniknúť kroky, ktoré nemožno podniknúť legálne“. Všetky kroky ktoré boli vymenované v predmetnej „Výzve“ sú plne v súlade s platnou legislatívou, a z toho dôvodu nie je možné na takéto konanie nahliadať ako na protiprávne.

K tomu odvolací orgán uvádza, že po preskúmaní napadnutého rozhodnutia nezistil dôvod na jeho zrušenie. Odvolací orgán vyhodnotil tvrdenia účastníka konania o nespoľahlivo zistenom skutkovom stave ako neopodstatnené. Námietky vznesené účastníkom konania ho preto podľa názoru odvolacieho orgánu nezbavujú zodpovednosti za kontrolou presne a spoľahlivo zistené porušenie zákona, ktoré je predmetom preskúmavaného prvostupňového rozhodnutia. Odvolací orgán však pristúpil k zmene výrokovej časti prvostupňového správneho orgánu, nakoľko bližšie upresnil postih účastníka konania pre nedodržanie zákazu nekalých obchodných praktík vo forme agresívnej obchodnej praktiky.

Na základe hore uvedených skutočností odvolací orgán pokladá skutkový stav za spoľahlivo zistený a jeho protiprávnosť za nepochybne preukázanú, a teda nezistil v odvolacom konaní dôvod na zrušenie alebo zmenu napadnutého rozhodnutia. Výšku uloženej pokuty pokladá za primeranú zistenému skutkovému stavu.

O výške pokuty rozhoduje inšpektorát SOI, na základe zákona o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, uloží predávajúcemu za porušenie povinností ustanovených v tomto zákone pokutu až do výšky 66 400 €. Odvolací orgán má za to, že výška pokuty vzhľadom na hornú hranicu sadzby nie je represívna, naďalej plní preventívnu funkciu. 

Účastník konania je povinný uhradiť pokutu I. stupňového rozhodnutia do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia priloženou poštovou poukážkou alebo príkazom na úhradu na účet. Rozhodnutie o odvolaní je konečné a proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné. V prípade nezaplatenia uloženej pokuty v stanovenej lehote bude jej plnenie vymáhané. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

 

 

 

 

 


Galéria

Ilustračné foto

Nástroje k článkuZDROJ: miš
FOTO: Archív

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články