Nedeľa3. december 2023, meniny má Oldrich, zajtra Barbora, Barbara

Štekanie, žutie tabaku a preteky v absurdných výzvach: Riaditeľka školy šokuje spoveďou o správaní žiakov

Advertoriál
(Zdroj: Archív IR)

BRATISLAVA - Deti sú presvedčené, že sú osobnosťami dnešnej doby a môžu naozaj všetko. Hranice, ktoré boli pre deti v minulosti nastavené, sú podľa jej slov už dávno prekročené. Je presvedčená, že hlásaný liberalizmus má veľký vplyv na dnešné deti a mládež. Od roku 1989 pracuje v školstve a posledných osem rokov na pozícií riaditeľky základnej školy v Nových Zámkoch. S čím všetkým sa denne stretáva? Viac v rozhovore riaditeľka školy Iveta Rajčániová.

Takmer 34 rokov pracujete v školstve. Je veľký rozdiel medzi deťmi, ktoré ste učili na začiatku svojej kariéry a teraz?

 Všetci prechádzame určitým vývojom, meníme sa, navzájom sa ovplyvňujeme a dozrievame. Taktiež treba povedať, že každá doba a predovšetkým generácia detí a mladých ľudí má svoje špecifiká, veď samotní odborníci ich pomenúvajú ako generácie X, mileniáli atď. V súčasnosti treba spomenúť, že deti sú rozhľadenejšie, internetovo zdatnejšie a veľmi vynaliezavé. Na druhej strane sú ohrozenejšie a vystavené rizikám prinášaným prístupnosťou k internetu a sociálnym sieťam. Čo deti prežívajú a cítia, aké hodnoty z okolia prijímajú či vyznávajú nepriamo ovplyvňujú aj médiá. Médiá sú zdrojom mnohých informácií a môžu byť pre deti prínosom, ale aj naopak. Deti sa vo virtuálnom svete stávajú pri nadväzovaní kontaktov odvážnejšími, ale zároveň zraniteľnejšími. V škole sa preto snažíme žiakov viesť k zdravej miere využívania digitálnych médií, či už formou rozhovorov s triednym učiteľom, školským psychológ alebo formou prednášok či besied s ďalšími odborníkmi pracujúcimi s deťmi a mládežou.

 Aké výzvy z internetu ste museli v škole riešiť?

Generácia detí spred 10 rokov bola formovaná sociálnymi vzťahmi, v reálnom prostredí, tvárou v tvár. Deti si budovali zdravé rovesnícke vzťahy, komunikovali „naživo“ medzi sebou, s dospelými, vyjadrovali svoje pocity a obavy, okolie ich vypočulo a odpovedalo. Dnes vidíme rôzne trendy a internetové výzvy šíriace sa ako lavína, ktoré strhnú so sebou množstvo detí a čo je nebezpečné, častokrát s fatálnymi následkami. Spomeniem napríklad problém so žuvacím tabakom, jedenie extrémne štipľavých chipsov, vdychovanie škorice či konzumácia liekov na znižovanie teploty. Pokiaľ deti niektoré informácie nemajú dostatočne vysvetlené rodičmi, pedagógmi, odborníkmi či dôveryhodnými dospelými, môžu si vytvoriť mylné názory na užívanie omamných látok, len na základe informácií, ktoré im poskytuje partia či internet, ako napr. názory pána Spišiaka, bývalého policajného prezidenta, teraz kandidáta za Progresívne Slovensko, ktorý by zlegalizoval všetky druhy drog, aj tie „tvrdé“. To je skutočne veľmi nebezpečné a pre nás v SMERe - SSD neprijateľné.  

 Koho je to zodpovednosť? Zaneprázdnených rodičov, školy, vplyvu okolia, či množstva dostupného obsahu na internete?

Tieto informácie sa šíria rýchlosťou blesku. Mienkotvorné média sú schopné takýto obsah zverejniť aj ako platenú reklamu. Ja, ako rodič, alebo pedagóg, nemám šancu nijako obmedziť, ak mi takáto reklama vyskočí aj pri sledovaní rozprávky. Niektorí rodičia nevhodný obsah internetu uzamknú rodičovským zámkom, ale takto vieme deti ochrániť len do určitého veku. Preto je dôležitý mať otvorený a bezpečný vzťah s dieťaťom, veľa sa s ním rozprávať a počúvať, čo hovorí. V škole preto treba vytvárať bezpečný priestor, aby sa deti so svojimi otázkami mohli obrátiť na odborníkov, dostupných priamo na školách.

Všetky deti na svete sledujú výzvy. Tieto trendy logicky prichádzajú aj k nám. Ako sa dá tomu zabrániť?

Skúsim to priblížiť z iného videnia. Pridržiavajme sa teda slova „výzva“. Ak je medzi deťmi napr. športová výzva, tak samozrejme, to je v poriadku. Deti sú hravé, súťaživé a vedie ich to k lepším výkonom. Problém vidím v tom, čo ponúkajú určité skupiny ľudí, či už vo svete, alebo na Slovensku. Servírujú totiž nezdravú inakosť a nepriamo nútia deti a mladistvých, aby boli iní, ako ich rovesníci. Na základe ich praktík, deti a adolescenti, pristupujú k takým konaniam, ktoré sú nebezpečné pre ich duševný i telesný vývoj. Jednoducho povedané, ide o experimentálne výzvy aplikované na našich deťoch o inakosti. V súčasnosti prebieha volebná kampaň a odvšadiaľ sa na nás valí, čo Progresívne Slovensko hlása. Podľa nich je normálne sebaurčenie pohlavia, či identity a prirodzené, ak sa mladý človek rozhodne na transrodovú zmenu pohlavia po dosiahnutí 16 roku veku, najlepšie bez súhlasu svojich rodičov! V takomto veku mladiství podľa môjho názoru nie sú schopní prijať takého zásadné rozhodnutie, ktoré ovplyvní celý ich život. Stotožňujem sa s názormi odborníkov, že obdobie dospievania je jedno z najťažších období života jednotlivca. Pri formovaní identity majú vplyv aj nasledujúce vývinové štádiá, nielen obdobie adolescencie, čiže utváranie identity je celoživotný proces. Nemôžme preto od mladého teenegera očakávať, že sa definitívne a správne v tomto veku rozhodne.

 Deti majú svoje práva a rodičia vždy svoju pravdu. Čo by bolo z vášho pohľadu riešením?

Rodičia majú často potrebu na základe svojich skúseností radiť svojim deťom. Pozorne počúvať potrebám svojich detí sa neustále učíme, nikto nie je dokonalým rodičom. Dôležité je povzbudzovať svoje dieťa, nech vyjadrí svoj názor. Deti majú svoje práva, a základným je právo mať rodinu, kde sa budú cítiť bezpečne a milované. Rodinu, kde budú prospievať, osobne rásť a rozvíjať sa. Rovnako však majú aj svoje povinnosti, ktoré sú spojené s prejavovaním primeranej úcty voči svojim rodičom a s podieľaním sa na fungovaní domácnosti, samozrejme primeraných svojmu veku a schopnostiam. Tým, že dieťa niekde patrí, môže sa budovať jeho zdravá identita, empatia a zvyšuje sa miera spolupatričnosti a solidarity. Vytvárame mu tak prostredie, kde sa mu darí učiť sa a kde je učenie otvorené a spolupracujúce. Pokiaľ má dieťa nejaké problémy doma, veľakrát sa to odrazí aj na jeho výsledkoch či správaní sa v škole. Na pôde školy preto kladieme veľký dôraz na spoluprácu rodiny a školy.

 Zaoberajú sa súčasné deti otázkami sexuality? Pochybujú o svojej sexuálnej orientácií, alebo riešia, že sa cítia byť niekým iným?

 Zvedavosť a príťažlivosť je v období adolescencie silnejšia, preto aj pri nadväzovaní priateľských a partnerských vzťahov sa už objavujú aj prvé sexuálne skúsenosti. Rozhodnutie začať sexuálne žiť je však veľmi individuálne. V tomto období puberty je pre nich dôležitejšia zamilovanosť, chcú sa páčiť a chcú byť centrom pozornosti svojich rovesníkov. Žiaľ, čím ďalej, tým viac prechádza inakosť či nepochopenie osobnosti dieťaťa do extrémnych podôb prekračujúcich hranice morálky a zdravého rozumu. Treba si však uvedomiť, že ide o životy konkrétnych detí a mladých ľudí, ich vnútorné prežívanie a boj s prijatím samých seba. Počas mojej praxe sme mali napríklad dievčatko, ktoré si nechalo ostrihať vlasy na krátko, začalo nosiť chlapčenské oblečenie a prestalo prijímať potravu. Vzhľadom na vážnosť problému sme v spolupráci s rodičmi riešili odbornú psychologickú a psychiatrickú starostlivosť.

 Čo je riešením?

Trvám na tom, že musia byť hranice. Mantinely, ktoré chcú liberáli a progresívci odbúrať, je potrebné mať zadefinované. V prvom rade ich určujeme my všetci, každý je v systéme dôležitý. V našej krajine platia zákony, ktorých tvorcami sú politici. Často sú pod vplyvom tretieho sektora, čiže neziskoviek, ktoré vytvárajú v danej tematike nadprácu a podprahovo, či už vedome alebo nevedome pomáhajú šíriť posolstvá ideologických zvráteností. Moderná doba s tzv. modernými lídrami a modernými mienkotvorcami nútia deti sa stále hľadať a prežívať neustále dilemy. Nebudem konkretizovať názov knihy, ale podľa mňa je nevhodné, že aj v rozprávkach pre deti dávajú hlavným postavám odlišnú sexuálnu orientáciu, a tak im podprahovo podsúvajú nejakú ideológiu. Nebudem ďaleko od pravdy, ak poviem, že takéto knihy číta viac detí ako bibliu, čiže sa bavíme o tom, že média ovplyvňujú sugesciou ďalšie generácie a ukazujú im, že v prenesenom význame slova, že je to v poriadku. Médiá tak preberajú netradične jednu z dôležitých úloh rodiny, a tou je výchova svojich detí.

 Ako riešite inakosť dieťaťa na  základnej škole?

Som zástankyňou toho, že škola má spájať. Úlohou pedagógov a školského podporného tímu je neustále žiakov vzdelávať, vychovávať k tolerancii a búrať predsudky. Pristupovať rovnako ku všetkým žiakom bez rozdielu. Pri tzv. trendovej inakosti, treba mať nastavené jasné hranice vhodných prejavov správania sa. Vo vývine mladého človeka môže takáto ideológia zanechať devastačné následky.  

 Rozprávate sa v škole aj o sexe a striedaní partnerov?

Dospievanie je obdobie života,  ktoré je spojené s rôznymi zmenami a rozhodnutiami, ktoré sú prepojené aj povedomím o sexualite. Výchova k manželstvu a rodičovstvu a s ňou spojená aj sexuálna výchova je na škole prierezovou témou v niektorých vyučovacích predmetoch na prvom aj druhom stupni ZŠ. Rozhodujúce je, otvorene so žiakmi riešiť aj ľudské otázky sexuálneho vývinu, primerane odpovedať na faktické informácie ohľadom sexuality primerane ich veku. Poskytnutie dobrých morálnych usmernení je dôležitou súčasťou pomoci žiakovi porozumieť sebe samému. Sexuálna výchova má byť podľa môjho názoru primeraná veku. Rozumiem tomu, že tradičná prednáška v dnešnej dobe o „vtákoch a včielkach“, prípadne brožúrka, ktorú si má dieťa prečítať samo, nie je úplne vhodná o základoch reprodukcie a spôsobe ochrany. Dôkladná a postupná príprava detí na bežné zmeny v ich tele je spôsob ako vytvoriť pocit bezpečia pre rodičov a deti. Vzdelávame ich aj o možných rizikách a postupne ich tak pripravujeme k zdravému sexuálnemu životu.

 Chceli by ste niečo odkázať čitateľom?

Naozaj vyzývam všetkých rodičov a učiteľov, či sa na výstupy z grantu pána profesora Batku – vrátane úvah o umožnení začatia procesu zmeny pohlavia už u 16-ročných detí, chcú len nemo prizerať. Diskutujme o tom naprieč celou spoločnosťou, vážne sa zamyslime nad budúcnosťou a výchovou našich detí. Nespravme chybu len kvôli tomu, že je dnes niečo trendy a cool a zároveň sa nám to určitá skupina ľudí snaží takto prezentovať, že je to niečo bežné a nutné.

 

Advertoriál pripravený v spolupráci so stranou Smer – SSD

Objednávateľ: SMER - sociálna demokracia, Súmračná 3263/25 82102 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO 31801242

Dodávateľ: Zoznam, s.r.o., Svätoplukova II. 18892/2 A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 36029076

Viac o téme: RozhovorVoľby2023Smer-SSDIveta Rajčániová
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Celý program

Ďalšie zo Zoznamu