Pondelok, 19. marec 2018. Meniny má Jozef, zajtra Víťazoslav.

Greenpeace odhalil obrovskú hrozbu pre Slovákov: Rakovina! Toto je znečistená oblasť

Odber vzoriek z odpadových vôd
Odber vzoriek z odpadových vôd
13.12.2016 20:01

BRATISLAVA - Odpadové vody spoločnosti Fortischem Nováky obsahujú nebezpečné chemikálie vo vysokých koncentráciách ako napríklad vinylchlorid či benzén. Spoločnosť tieto odpadové vody vypúšťa priamo do rieky Nitry, čím dochádza k jej znečisteniu. Vyplýva to zo vzoriek, ktoré Greenpeace Slovensko odobral v júni v Novákoch. Bývalé Novácke chemické závody tak v niektorých ukazovateľoch prekračujú zákonné limity pre vypúšťanie odpadových vôd.


Vzorky odhalili široké spektrum prchavých organických látok. Skoro polovicu tvoria halogénové prchavé organické látky, ktoré sú jedovaté a mnohé z nich vyvolávajú rakovinové ochorenia. Najväčšie riziko predstavuje vinylchlorid, ktorý bol vo vysokých koncentráciách (16000 μg/l; 9000 μg/l), pričom limitná hodnota v pitných vodách je 0,5 μg/l  (limit pre odpadové a povrchové vody slovenská legislatíva nedefinuje). Táto látka spôsobuje rakovinu a poškodzuje plod.

Nebezpečné látky v odpadových vodách

Zistil sa tiež vysoký obsah benzénu, ktorý v jednej vzorke prekročil limitnú hodnotu skoro trojnásobne. Táto látka vyvoláva rakovinové ochorenia, poškodzuje plod a ohrozuje rozmnožovací systém. Potvrdilo sa tiež výrazne nízke pH odpadových vôd a to 2,4, pričom povolenie spoločnosti na vypúšťanie odpadových vôd uvádza hodnotu medzi 6-9.

Analýza odpadových vôd potvrdila obavy expertov: Najobľúbenejšou drogou Slovákov sú lieky

Spoločnosť Fortischem Nováky dlhodobo vypúšťa odpadové vody s obsahom nebezpečných chemických látok. Aj preto ju ochranári považujú za jeden z najvýznamnejších zdrojov znečistenia rieky Nitra. „Túto skutočnosť dokazuje aj to, že spoločnosť nedokázala splniť podmienky na ochranu vôd do roku 2011, ktoré jej uložila zmluva o pristúpení Slovenska k Európskej únii. Spoločnosť mala opatrenia na nápravu urobiť do roku 2016. Na to, či a ako spoločnosť tieto podmienky splní, si ešte posvietime,“ hovorí koordinátorka toxickej kampane Greenpeace Slovensko Ivana Kohutková.

Konať by mal aj štát

Tento fakt potvrdili aj odobraté vzorky z rieky Nitry. Organizácia zistila rozdiely vo viacerých ukazovateľoch vo vzorkách odobratých pred a po vypustení odpadových vôd. Zmena v koncentráciách spôsobila, že ich hodnota po vypustení odpadových vôd vystúpila až nad limitnú hodnotu definovanú zákonom. „Rizikom v tomto prípade zostáva ortuť, ktorá bola dlhé obdobie spájaná so znečisťovaním v Novákoch. Aj keď sme zistili, že jej vypúšťané množstvo v odpadových vodách nepresahuje hraničnú hodnotu, v rieke jej množstvo po vypustení narastá. Je pritom vysoko toxická a hromadí sa v organizmoch,“ uviedla Kohutková.  Za súčasný stav podľa nej môže nielen spoločnosť, ktorá odpadové vody vypúšťa, ale aj štát, ktorý vykonáva kontroly a nastavuje pravidlá.

Greenpeace odhalil obrovskú hrozbu

„Žiadame štátne kontrolné orgány o zmenu systému kontrol odpadových vôd, ktoré priemyselné prevádzky vypúšťajú do životného prostredia. Chceme, aby kontroly prebiehali neohlásene, pravidelne a aby analýzy odpadových vôd vykonávali kontrolné orgány, uzavrela Kohutková.

Greenpeace odhalil obrovskú hrozbu

Reakcia spoločnosti Fortischem

Od roku 2012, odkedy závod prevádzkuje spoločnosť Fortischem a.s., sa nám do roku 2015 podarilo vplyvom investícií do ochrany životného prostredia znížiť množstvo emisií do ovzdušia a vôd o viac ako 45 percent. Vypúšťanie znečisťujúcich látok do vôd a ovzdušia je regulované platnými povoleniami vydanými pre našu spoločnosť, kde sú stanovené pre tieto látky emisné limity v súladne s právnymi predpismi SR. Toto vypúšťanie je pravidelne monitorované našou spoločnosťou aj štátnymi inštitúciami v pravidelných intervaloch a vzorky vyhodnocované nezávislým akreditovaným laboratóriom.

Vodný útvar rieka Nitra bol v roku 2015 vyhodnotený ako útvar s dobrým stavom vôd pre všetky parametre znečistenia okrem ortuti. Rieka Nitra má pre dosiahnutie dobrého stavu svojich vôd stanovené vo Vodnom pláne SR a v zmysle európskej smernice o vodách opatrenia termínované do konca roka 2021, resp. 2027.

Vyhodnotenie kvalitatívnych ukazovateľov jednotlivých látkach vo vodnom toku rieky Nitra sa vykonáva a prepočítava na priemerný prietok kalendárneho roka. V jednotlivom prípade a v prípade nižšieho prietoku v rieke Nitra môžu byť dosahované hodnoty vyššie.

Okrem uvedeného spoločnosť Fortischem a.s. v súčasnosti investuje do novej modernej bezortuťovej elektrolýzy soli,čo prispeje ku ďalšiemu zníženiu emisií. Porovnávanie obsahu znečisťujúcich látok v povrchovom toku s limitnými hodnotami stanovenými pre pitné vody je nesprávne, technicky nezmyselné a zavádzajúce najmä pre laickú verejnosť.


Galéria

Odber vzoriek z odpadových

Nástroje k článkuZDROJ: Topky, Greenpeace Slovensko
FOTO: Juraj Rizman/Greenpeace, Google Maps

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články