°C

Utorok, 29. september 2020. Meniny má Michal, Michaela, zajtra Jarolím.

Slovenskú rodinu čaká revolúcia: Štát navrhuje tieto veľké zmeny, majú platiť už od júla!

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: Daily Mail
04.03.2015 09:20

BRATISLAVA – Novela zákona o rodine, ktorá so sebou prináša ja viaceré kontroverzné body, by mala vstúpiť do platnosti 1. júla 2015. Obsahuje viaceré zaujímavé doplnenia, no odborníci tvrdia, že zákon, pri tvorbe ktorého stál rezort spravodlivosti a pomáhali aj právnici z Aliancie za rodinu, je z odborného hľadiska bezproblémový. Napríklad rozvádzajúcim sa rodičom ale poriadne skomplikuje život.


Základné zásady

Najpodstatnejší zásah sa týka hneď úvodu zákona číslo 36/2005. V časti Základné zásady sa do článku 3 dopĺňa veta, ktorá by podľa niektorých právnikov mohla spôsobiť pri rozvode problémy. „Rodičovstvo je spoločnosťou mimoriadne uznávaným poslaním ženy a muža. Spoločnosť uznáva, že pre všestranný a harmonický vývin dieťaťa je najvhodnejším stabilné prostredie rodiny tvorenej otcom a matkou dieťaťa.

Základné zásady vyjadrujú z právneho hľadiska zásady, na ktorých je zákon postavený, predstavujú jeho účel. Nestanovujú konkrétne práva ani povinnosti. Majú slúžiť na pomoc pri výklade zákona, jeho spresnenie. Sú návodom k tomu, ako vykladať iné normy zákona. Pre sudcov je to výkladové pravidlo, ktorého by sa mali pridržiavať. Či sa v praxi dodržiava, to už je však záležitosť každého sudcu. Niektorí zo sudcov by túto vetu mohli pojať tak, že by sa snažili, aby sa manželia nerozviedli.

Záujem dieťaťa

V článku 5 sa uvádza, že záujem maloletého dieťaťa je prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. Pri určovaní a posudzovaní záujmu maloletého dieťaťa sa zohľadňuje veľa vecí, najmä úroveň starostlivosti, bezpečie, ochrana dôstojnosti, duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa, ohrozenie vývinu dieťaťa či napríklad podmienky pre vytváranie a rozvoj vzťahov s rodičmi, súrodencami a s inými blízkymi osobami.

Podľa dôvodovej správy sa „záujem dieťaťa“ má povýšiť na svoje patričné kardinálne miesto. Avšak, samotný termín „záujem dieťaťa“ už návrh novely nedefinuje, iba ponúka jeho príkladný nehierarchický výpočet, čo viacerí odborníci považujú za nedostatok.

Odsťahovanie sa

Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, najmä o vysťahovaní maloletého dieťaťa do cudziny, o správe jeho majetku, o štátnom občianstve, o udelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo o príprave na budúce povolanie, rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd. Takto znie paragraf 35, ktorý doplnili o nasledujúce obmedzenie napríklad slobodných matiek.

„Podstatnou vecou súvisiacou s výkonom rodičovských práv a povinností je aj odsťahovanie sa maloletého dieťaťa z okresu, v ktorom má maloleté dieťa bydlisko do iného okresu v Slovenskej republike, ak toto odsťahovanie podstatne sťaží rodičovi styk s maloletým dieťaťom. Za podstatné sťaženie styku podľa predchádzajúcej vety sa spravidla nepovažuje odsťahovanie sa dieťaťa do okresu susediaceho s okresom, v ktorom má dieťa bydlisko pričom okresom sa rozumie aj územie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a územie mesta Košice.“

Znamená to, že ak napríklad rozvedená pracujúca matka dostane na opačnom konci Slovenska lepšie platenú prácu, nesmie zobrať svoje dieťa a odsťahovať sa, pretože by to sťažilo styk otca s dieťaťom. Môže sa presťahovať maximálne do susediaceho okresu.

Rodina v cudzine

Zaujímavé ale je, že zverenie dieťaťa do náhradnej osobnej starostlivosti starých rodičov, súrodencov dieťaťa a súrodencov rodičov by podľa navrhovaných zmien už nepodliehalo splneniu podmienky trvalého pobytu na území SR zo strany týchto osôb. V tomto smere však možno namietať, že ak dieťa o rodičov prišlo, vždy je v jeho záujme, aby ho vychovávali príbuzní, bez ohľadu na to, odkiaľ sú.

„Ak sa má maloleté dieťa zveriť do náhradnej osobnej starostlivosti prarodiča, súrodenca maloletého dieťaťa alebo súrodenca rodiča maloletého dieťaťa, splnenie podmienky trvalého pobytu na území Slovenskej republiky sa nevyžaduje za predpokladu, že prarodič alebo súrodenec maloletého dieťaťa alebo súrodenec rodiča maloletého dieťaťa má evidovaný trvalý pobyt alebo iný obdobný pobyt na území členského štátu Európskej únie, ktorý je viazaný záväzným aktom Európskej únie.“

Peniaze pre "dospelé" deti

Zlepší sa však situácia priamo deťom, ktoré vyrástli bez rodičov. „Súd pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do pestúnskej starostlivosti určí rodičom alebo iným fyzickým osobám povinným poskytovať maloletému dieťaťu výživné rozsah ich vyživovacej povinnosti a súčasne im uloží povinnosť, aby výživné maloletého dieťaťa zvereného do pestúnskej starostlivosti poukazovali počas trvania pestúnskej starostlivosti, najdlhšie však do dosiahnutia plnoletosti tohto dieťaťa úradu práce, sociálnych vecí rodiny; po dovŕšení plnoletosti dieťaťa sú rodičia povinní poukazovať výživné k rukám dieťaťa.Po dosiahnutí 18 rokov tak budú mať šancu na nový začiatok so stálou finančnou podporou.


Nástroje k článkuZDROJ: bap
FOTO: archív Topky

Nahlásiť chybu

Najčítanejšie články